Οικονομικά συμφέροντα πίσω από τον όρο «Μακεδονία»…

1
190

Σύμ­φω­να με τους γλωσ­σο­λό­γους …το σλα­βο­φα­νές ιδί­ω­μα που ομι­λεί­ται σε διά­φο­ρες περιο­χές της Μακε­δο­νί­ας απο­τε­λεί Δυτι­κή Βουλ­γα­ρι­κή Διά­λε­κτο. Οι ομοιό­τη­τες με τη Βουλ­γα­ρι­κή γλώσ­σα είναι αμέ­τρη­τες κι αυτό υπο­χρέ­ω­σε τον Τίτο, που ήθε­λε να εκμη­δε­νί­σει την επιρ­ροή της Βουλ­γα­ρί­ας στη χώρα του να την εκσερ­βί­σει …και να προ­χω­ρή­σει με πολι­τι­κή από­φα­ση …στον ορι­σμό της ως «Μακε­δο­νι­κή» γλώσ­σα.

Ένα σχέ­διο πολύ έξυ­πνο που θα του επέ­τρε­πε να κατο­χυ­ρώ­σει ολό­κλη­ρη τη Μακε­δο­νία ως περιο­χή των σλα­βό­φω­νων και άρα δικής του επιρ­ρο­ής και δικαιο­δο­σί­ας …με επό­με­νο σταθ­μό να θέσει και θέμα μειο­νό­τη­τας εντός των Ελλη­νι­κών συνό­ρων …ώστε να ζητή­σει τα σχε­τι­κά ανταλ­λάγ­μα­τα στο Λιμά­νι της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Οι πολυ­πλη­θείς μη σλα­βό­φω­νοι ντό­πιοι Μακε­δό­νες αυτο­μά­τως θα θεω­ρού­νταν ξένοι κι έποι­κοι στη γη της Μακε­δο­νί­ας.

Αυτοί λοι­πόν οι «Μακε­δό­νες» …που επι­νο­ή­θη­καν σε μία περιο­χή όπου όλες οι απο­γρα­φές του παρελ­θό­ντος είχαν κατα­γρά­ψει μόνο Έλλη­νες, Βούλ­γα­ρους και Σέρ­βους και απο­γό­νους αυτών …στην προ­σπά­θειά τους να μην δια­λυ­θούν κι απορ­ρο­φη­θούν από τις γει­το­νι­κές χώρες που έχουν δια­κρι­τά εθνο­λο­γι­κά στοι­χεία …οικο­δο­μούν έναν πολι­τι­σμι­κό παρα­λο­γι­σμό, τον οποίο πρι­μο­δο­τούν οι μεγά­λες δυνά­μεις, στο όνο­μα των δικών τους οικο­νο­μι­κών συμ­φε­ρό­ντων.

Άλλω­στε οι επι­κυ­ρί­αρ­χοι δεν θα έβα­ζαν ποτέ πάνω από τα δικά τους συμ­φέ­ρο­ντα …θέμα­τα πολι­τι­σμού, ιστο­ρί­ας και δικαιο­σύ­νης.

Έτσι σήμε­ρα στα Σκό­πια έχου­με ανθρώ­πους που δια­κη­ρύσ­σουν ότι δεν είναι Σλά­βοι αλλά χρη­σι­μο­ποιούν φανα­τι­κά το Κυριλ­λι­κό Αλφά­βη­το, που δια­κη­ρύσ­σουν ότι δεν είναι Βούλ­γα­ροι αλλά μιλούν μία Βουλ­γα­ρι­κή διά­λε­κτο, που δια­κη­ρύσ­σουν ότι δεν είναι Έλλη­νες αλλά θεω­ρούν ότι κατά­γο­νται από τους Αρχαί­ους Μακε­δό­νες που ήταν Έλλη­νες.

Μία παρά­λο­γη πολι­τι­σμι­κή συντα­γή στο όνο­μα της τεχνη­τής απο­ξέ­νω­σης των κατοί­κων της FYROM από τις γει­το­νι­κές χώρες κατα­γω­γής τους.

Αν κάποιοι πολι­τι­κοί σκε­φτούν να βάλουν την υπο­γρα­φή τους και να εγκρί­νουν την μετο­νο­μα­σία σε «Μακε­δο­νι­κού» αυτού του ιστο­ρι­κού, γλωσ­σο­λο­γι­κού και πολι­τι­σμι­κού παρα­λο­γι­σμού …ο οποί­ος θα πλα­σα­ρι­στεί στην παγκό­σμια ιστο­ρία …ως κλη­ρο­νο­μιά και φυσι­κή εξέ­λι­ξη του Μακε­δο­νι­κού Ελλη­νι­στι­κού Πολι­τι­σμού …θα πρέ­πει ή να εξα­φα­νι­στούν από προ­σώ­που γης ή να αυτο­κτο­νή­σουν.

Πηγές:

Πηγή: tovima.gr

Πηγή: en.wikipedia.org
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας