ΗΠΑ: 393 εκατ. δολάρια βοήθεια στους Κούρδους της Συρίας το 2018

| upd 4 Ιανουαρίου 2018 16:02
0
41

Βοή­θεια 393 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων θα λάβουν οι Συρια­κές “Δημο­κρα­τι­κές” Δυνά­μεις κατά το 2018, από το Πεντά­γω­νο, ένα ποσό αυξη­μέ­νο στο οποίο περι­λαμ­βά­νο­νται εξο­πλι­σμός, εξε­λιγ­μέ­να όπλα και αντιαρ­μα­τι­κά συστή­μα­τα, σύμ­φω­να με τουρ­κι­κό δημο­σί­ευ­μα.

Η έγκρι­ση της επι­χο­ρή­γη­σης από τη δια­χεί­ρι­ση του Ντό­ναλντ Τραμπ μαζί με τη βοή­θεια που απο­στέλ­λε­ται στη ‘συρια­κή αντι­πο­λί­τευ­ση’ της Ιορ­δα­νί­ας ανε­βά­ζει το ποσό στα 500 εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια.

Το δημο­σί­ευ­μα σημειώ­νει ότι το Πεντά­γω­νο έχει εγκρί­νει το ποσό του 1 δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ου 269 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων για το Ιράκ και συνο­λι­κά για τις ομά­δες της Συρί­ας 500 εκα­τομ­μύ­ρια. Το Πεντά­γω­νο επί­σης προ­βλέ­πει αύξη­ση των μελών των Συρια­κών “Δημο­κρα­τι­κών” Δυνά­με­ων κατά 5 χιλιά­δες και ανα­μέ­νε­ται να φθά­σουν τις 30 χιλιά­δες συνο­λι­κά.

Σημειώ­νε­ται ότι για να είναι ισχυ­ρός ο στρα­τός αυτός θα πρέ­πει να ενι­σχυ­θεί με τον απα­ραί­τη­το οπλι­σμό και να εκπαι­δευ­τεί κατάλ­λη­λα.

Πηγή: trthaber.com

Πηγή: nerinaazad.info

(Στοι­χεία από το τουρ­κι­κό trthaber.com και το κουρ­δι­κό nerinaazad.info)

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας