Οι ΗΠΑ αποστέλλουν όπλα στους Κούρδους της Συρίας

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
8

Άλλος ένας πόλε­μος «ανε­ξαρ­τη­σί­ας» θα ξεκι­νή­σει …για να βρε­θούν και οι Κούρ­δοι με ιδιω­τι­κή Κεντρι­κή Τρά­πε­ζα να τους ρου­φά­ει το αίμα, με ιδιω­τι­κο­ποι­η­μέ­να τα πετρέ­λαια από τα οποία θα επω­φε­λού­νται οι ξένοι και θα δίνουν και κανέ­να χαρ­τζι­λί­κι στις συμ­μο­ρί­ες που θα προ­στα­τεύ­ουν τις εγκα­τα­στά­σεις και εννο­εί­ται …θα αρχί­σουν να πλη­ρώ­νουν και ΦΠΑ στο νερό της βρο­χής, 5000% φόρους στον καπνό, διό­δια κ.λπ.… όπως ήδη συμ­βαί­νει σε όλες τις “προ­ο­δευ­μέ­νες” χώρες.

Θα βρε­θούν να συμ­με­τέ­χουν οικο­νο­μι­κά στην εξό­ντω­ση άλλων λαών μέσω της έντα­ξης στο ευλο­γη­μέ­νο ΝΑΤΟ, ώστε να λερώ­σουν κι αυτοί τα χέρια τους με αίμα αθώ­ων και να μην έχουν πλέ­ον καμία ανα­στο­λή.
Θα μπο­ρούν όμως να βλέ­πουν αγώ­νες NBA, X-Factor και Χελω­νο­νιν­τζά­κια… ίσως και τη Madonna να τρα­γου­δά­ει Playback… αλλά να δεί­χνει τον πισι­νό της live στα πλαί­σια της τέχνης πάντα…

Πηγή: protothema.gr

Ανα­μέ­νε­ται η αντί­δρα­ση της Τουρ­κί­ας, η οποία είχε εκφρά­σει την οργή της για τα σχέ­δια των Αμε­ρι­κα­νών

Την έναρ­ξη της μεγά­λης απο­στο­λής βαρέ­ων και ελα­φρών όπλων στους Κούρ­δους μαχη­τές της Συρί­ας, από τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες, ενό­ψει της επι­χεί­ρη­σης ανα­κα­τά­λη­ψης της πόλης Ράκ­κα από τους τζι­χα­ντι­στές, επι­βε­βαί­ω­σαν αμε­ρι­κα­νι­κά ΜΜΕ.
Όπως ανα­φέ­ρει το δίκτυο FOX, οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες ξεκί­νη­σαν να στέλ­νουν όπλα στους Κούρ­δους, επι­μέ­νο­ντας στον αρχι­κό τους σχε­δια­σμό, παρά τις έντο­νες αντι­δρά­σεις από την τουρ­κι­κή κυβέρ­νη­ση και τον πρό­ε­δρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν.
Σύμ­φω­να με τις ίδιες πλη­ρο­φο­ρί­ες, το σχέ­διο στην ολο­κλή­ρω­σή του περι­λαμ­βά­νει τη δημιουρ­γία κουρ­δι­κού κρά­τους, με πρω­τεύ­ου­σα τη Ράκ­κα, στα σύνο­ρα με την Τουρ­κία.
Σημειώ­νου­με ότι εδώ και μήνες, το αμε­ρι­κα­νι­κό Πεντά­γω­νο έχει υπο­γρά­ψει στρα­τιω­τι­κή συν­θή­κη με τους Κούρ­δους Πεσμερ­γκά, ενώ Κούρ­δοι και Αμε­ρι­κα­νοί στρα­τιώ­τες έχουν συμπο­λε­μή­σει σε πολ­λές επι­χει­ρή­σεις στη Συρία.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας