ΗΠΑ: Η Ελλάδα δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις για την καταπολέμηση του trafficking

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
10

Η Ελλά­δα δεν πλη­ροί τις ελά­χι­στες απαι­τή­σεις για την κατα­πο­λέ­μη­ση της δια­κί­νη­σης ανθρώ­πων, όμως κατα­βάλ­λει σημα­ντι­κές προ­σπά­θειες για να τα φτά­σει, ανα­φέ­ρει η ετή­σια έκθε­ση του Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ για την δια­κί­νη­ση ανθρώ­πων (trafficking).

Του Θανά­ση Κ. Τσί­τσα

Η έκθε­ση παρου­σιά­στη­κε σήμε­ρα από τον υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών Ρεξ Τιλερ­σον και τη σύμ­βου­λο και κόρη του Αμε­ρι­κα­νού προ­έ­δρου Ιβάν­κα Τραμπ.

Στο κεφά­λαιο Ελλά­δα, ανα­φέ­ρε­ται ότι η κυβέρ­νη­ση δεν ικα­νο­ποιεί πλή­ρως τις ελά­χι­στες απαι­τή­σεις για την κατα­πο­λέ­μη­ση της δια­κί­νη­σης ανθρώ­πων, όμως κατα­βάλ­λει σημα­ντι­κές προ­σπά­θειες για να τα φτά­σει.

Παρά την οικο­νο­μι­κή και τη μετα­να­στευ­τι­κή κρί­ση, η κυβέρ­νη­ση έδει­ξε αυξα­νό­με­νες προ­σπά­θειες θέτο­ντας σε λει­τουρ­γία ένα εθνι­κό μηχα­νι­σμό ανα­φο­ράς και οργα­νώ­νο­ντας ομά­δες εργα­σί­ας για να θεσμο­θε­τη­θούν ρόλοι και αρμο­διό­τη­τες στους εμπλε­κό­με­νους φορείς, σημειώ­νει η έκθε­ση.

Όμως δεν κατά­φε­ρε να φτά­σει τις ελά­χι­στες απαι­τή­σεις σε σημα­ντι­κές παρα­μέ­τρους, καθώς μεί­ω­σε τις έρευ­νες, τις διώ­ξεις και τις κατα­δί­κες, έκα­νε ανε­παρ­κείς ή βια­στι­κούς ελέγ­χους στα κέντρα εισό­δου μετα­να­στών, τα θύμα­τα δεν έχουν λάβει κανε­νός είδους απο­ζη­μί­ω­ση και οι δικα­στι­κές δια­δι­κα­σί­ες παίρ­νουν χρό­νια, δυσχε­ραί­νο­ντας τη συνερ­γα­σία θυμά­των και μαρ­τύ­ρων.

Στις συστά­σεις που γίνο­νται, η έκθε­ση ανα­φέ­ρει ότι πρέ­πει να γίνο­νται πιο σθε­να­ροί έλεγ­χοι, έρευ­νες και κατα­δί­κη των δια­κι­νη­τών και των αξιω­μα­τού­χων που εμπλέ­κο­νται, να γίνουν πιο αυξη­μέ­νες προ­σπά­θειες για ανα­γνώ­ρι­ση θυμά­των δια­κί­νη­σης και κατάλ­λη­λη υπο­στή­ρι­ξη τους, να υπάρ­ξει παρο­χή εξει­δι­κευ­μέ­νης εκπαί­δευ­σης σε δικα­στές και αστυ­νο­μι­κούς, θεσμο­θέ­τη­ση επί­ση­μων δια­δι­κα­σιών για τον εθνι­κό μηχα­νι­σμό ανα­φο­ράς και περί­λη­ψη σε ΜΚΟ και λοι­πών φορέ­ων σε αυτές τις δια­δι­κα­σί­ες, ενί­σχυ­ση των εξει­δι­κευ­μέ­νων υπη­ρε­σιών συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της στέ­γα­σης και ψυχο­λο­γι­κής υπο­στή­ρι­ξης των θυμά­των, υιο­θέ­τη­ση πρα­κτι­κών προ­στα­σί­ας μαρ­τύ­ρων, πλη­ρο­φό­ρη­ση των θυμά­των για τα δικαιώ­μα­τα απο­ζη­μί­ω­σης, δημιουρ­γία εθνι­κής στρα­τη­γι­κής για την κατα­πο­λέ­μη­ση της δια­κί­νη­σης ανθρώ­πων.

Στην κατα­γρα­φή περι­στα­τι­κών η έκθε­ση ανα­φέ­ρει ότι οι διώ­ξεις της Αστυ­νο­μί­ας μειώ­θη­καν, η κυβέρ­νη­ση αύξη­σε ελα­φρά τις προ­σπά­θειες προ­στα­σί­ας των θυμά­των ενώ ανα­φο­ρι­κά με την πρό­λη­ψη της δια­κί­νη­σης ανθρώ­πων, η κυβέρ­νη­ση δια­τή­ρη­σε τις προ­σπά­θειες της. Αν και δεν υπήρ­χε εθνι­κό σχέ­διο δρά­σης, η κυβέρ­νη­ση κατέ­γρα­ψε τις προ­σπά­θειες της και παρεί­χε πλη­ρο­φό­ρη­ση στις Αρχές και στις ΜΚΟ.

Η έκθε­ση κατα­γρά­φει ότι η Ελλά­δα απο­τε­λεί χώρα διέ­λευ­σης, προ­ο­ρι­σμού και σε μικρό βαθ­μό προ­έ­λευ­σης γυναι­κών και παι­διών για sex trafficking ανδρών, γυναι­κών και παι­διών που γίνο­νται θύμα­τα κατα­να­γκα­στι­κής εργα­σί­ας.

Κατά την περί­ο­δο ανα­φο­ράς, η χώρα συνέ­χι­σε να δέχε­ται μεγά­λα κύμα­τα μετα­να­στών που απο­τε­λού­νταν από ένα μίγ­μα ανθρώ­πων που ζητούν άσυ­λο, πιθα­νόν προ­σφύ­γων και πλη­θυ­σμών ευαί­σθη­των στην δια­κί­νη­ση ανθρώ­πων. Κάποιες από τις ευαί­σθη­τες ομά­δες είναι τα παι­διά και οι γυναί­κες.

Πιστεύ­ε­ται ότι οι περισ­σό­τε­ροι μετα­νά­στες και αιτού­ντες άσυ­λο βασί­ζο­νται σε σωμα­τέ­μπο­ρους για του­λά­χι­στον ένα μέρος του ταξι­διού τους και σε κάποιες περι­πτώ­σεις γίνο­νται θύμα­τα εκμε­τάλ­λευ­σης στην Ελλά­δα.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας