Οι ΗΠΑ ενισχύουν την Αλβανία έναντι της «ρωσικής απειλής»

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
10

Τα τρία βασι­κά ζητή­μα­τα που θα αντι­με­τω­πί­σει η Αλβα­νία κατά το 2017 είναι η «ρωσι­κή απει­λή», η τρο­μο­κρα­τία και η δια­φθο­ρά.

Για το λόγο αυτό οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες ενέ­κρι­ναν οικο­νο­μι­κή βοή­θεια στην Αλβα­νία κατά τη διάρ­κεια του τρέ­χο­ντος έτους, στην οποία για πρώ­τη φορά ανα­φέ­ρο­νται στην απει­λή της ρωσι­κής επι­θε­τι­κό­τη­τας, σημειώ­νει αλβα­νι­κό δημο­σί­ευ­μα.
Συνο­λι­κά έχουν εγκρι­θεί κεφά­λαια ύψους 14,09 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων τα οποία χωρί­ζο­νται προς χορή­γη­ση σε διά­φο­ρους τομείς:
Στον στρα­τό, την οικο­νο­μία, την κατα­πο­λέ­μη­ση του εγκλή­μα­τος και της δια­φθο­ράς καθώς και την κατα­πο­λέ­μη­ση της τρο­μο­κρα­τί­ας.
Το έγγρα­φο ανα­φέ­ρει ότι οι πολι­τι­κές που ακο­λου­θούν οι ΗΠΑ έχουν σκο­πό να στα­μα­τή­σουν το φαι­νό­με­νο αυτό των απει­λών που απο­τε­λεί πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Στις προη­γού­με­νες εκθέ­σεις προ­ϋ­πο­λο­γι­σμών δεν υπήρ­χε ανα­φο­ρά για τη Ρωσία, αλλά τώρα φαί­νε­ται έκδη­λο το ενδια­φέ­ρον.

Η ανάπτυξη του στρατού

Μεγά­λη σημα­σία, δίνουν οι Αμε­ρι­κα­νοί στον αλβα­νι­κό στρα­τό. Σύμ­φω­να με τα σχέ­διά τους, από το 2019 θα υπάρ­ξει αύξη­ση της στρα­τιω­τι­κής ικα­νό­τη­τας, θα λάβει νέα όπλα και θα έχει εκτε­τα­μέ­νη εκπαί­δευ­ση.
«Οι χρη­μα­το­δο­τή­σεις στο στρα­τό θα υπο­στη­ρί­ξουν στην επαγ­γελ­μα­το­ποί­η­ση και τον εκσυγ­χρο­νι­σμό των αλβα­νι­κών ενό­πλων δυνά­με­ων ώστε να μετα­τρα­πούν σε ένα ευέ­λι­κτο «Task Force» που θα υπο­στη­ρί­ζει και θα συμπλη­ρώ­νει τις απο­στο­λές του ΝΑΤΟ. Τα κεφά­λαια θα στη­ρί­ξουν μεταρ­ρυθ­μί­σεις, ώστε να εδραιω­θούν οι στό­χοι της Στρα­τη­γι­κής Άμυ­νας.
Η χρη­μα­το­δό­τη­ση θα δοθεί για την προ­ε­τοι­μα­σία, την κατάρ­τι­ση των αξιω­μα­τι­κών και των κινη­τών μονά­δων, καθώς και την αγο­ρά νέων όπλων και ατο­μι­κού εξο­πλι­σμού, σύμ­φω­να με τη δέσμευ­ση της Αλβα­νί­ας στο ΝΑΤΟ. Η βοή­θεια θα επι­κε­ντρω­θεί κυρί­ως στις μηχα­νο­κί­νη­τες μονά­δες πεζι­κού και στις λει­τουρ­γί­ες εδά­φους της «Task Force». Οι δύο αυτές μονά­δες θα πρέ­πει να συγ­χρο­νι­σθούν με τις δυνά­μεις του ΝΑΤΟ και θα χρη­σι­μο­ποι­η­θούν σε δρά­σεις μέχρι το 2019», ανα­φέ­ρε­ται.

Η καταπολέμηση της διαφθοράς

Οι Αμε­ρι­κα­νοί δίνουν μεγά­λη σημα­σία στην κατα­πο­λέ­μη­ση του εγκλή­μα­τος και της δια­φθο­ράς. Σύμ­φω­να με το έγγρα­φο, τα δύο αυτά φαι­νό­με­να συντρέ­χουν με τον κίν­δυ­νο τρο­μο­κρα­τι­κών επι­θέ­σε­ων.
«Στην Αλβα­νία, το οργα­νω­μέ­νο έγκλη­μα και η εκτε­τα­μέ­νη δια­φθο­ρά αυξά­νουν τον κίν­δυ­νο της αστά­θειας και του βίαιου εξτρε­μι­σμού. Η αμε­ρι­κα­νι­κή βοή­θεια έχει στό­χο την εξου­δε­τέ­ρω­ση αυτών των αρνη­τι­κών επιρ­ρο­ών με τη μεταρ­ρύθ­μι­ση και την ενί­σχυ­ση της αστυ­νο­μι­κής δύνα­μης, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων της εγκα­τά­στα­σης Αμε­ρι­κα­νών φρο­ντι­στών για την υλο­ποί­η­ση του προ­γράμ­μα­τος.
Τα κεφά­λαια των ΗΠΑ θα χρη­σι­μο­ποι­η­θούν για την αύξη­ση της ικα­νό­τη­τας της Αλβα­νί­ας στην αντι­με­τώ­πι­ση πολύ­πλο­κων εγκλη­μά­των, της δια­φθο­ράς και της τρο­μο­κρα­τί­ας, για την επί­τευ­ξη των διε­θνών και ευρω­παϊ­κών προ­τύ­πων.
Η χρη­μα­το­δό­τη­ση θα τονώ­σει την απαί­τη­ση του λαού για ένα κρά­τος δικαί­ου που θα κατα­πο­λε­μά τη δια­φθο­ρά.
Μέρος των χρη­μά­των θα πάει στη Σχο­λή Δικα­στών, στην εκπαί­δευ­ση εισαγ­γε­λέ­ων, στην ηθι­κή και ποι­νι­κή δίω­ξη, στην υπο­στή­ρι­ξη της δια­φά­νειας και του νομι­κού συστή­μα­τος και την τιμω­ρία στη δια­φθο­ρά.
«Η Αλβα­νία έχει μια αδύ­να­μη έννο­μη τάξη, ανί­κα­νο και διε­φθαρ­μέ­νο δικα­στι­κό σύστη­μα. Η βοή­θεια θα επι­διώ­ξει να βελ­τιώ­σει το κρά­τος δικαί­ου και την αύξη­ση της δια­φά­νειας και της ικα­νό­τη­τας της κυβέρ­νη­σης, μέσω της κατάρ­τι­σης και της τεχνι­κής βοή­θειας», ανα­φέ­ρει η έκθε­ση.
Έτσι, για πρώ­τη φορά οι ΗΠΑ παρα­δέ­χο­νται ότι η ρωσι­κή επι­θε­τι­κό­τη­τα και η τρο­μο­κρα­τία είναι παρού­σες στην Αλβα­νία. Η έκθε­ση ανα­φέ­ρει ρητά ότι ο ρόλος της Αλβα­νί­ας είναι ζωτι­κής σημα­σί­ας για το ΝΑΤΟ.
«Η ανά­πτυ­ξη της ικα­νό­τη­τας της Αλβα­νί­ας να υπε­ρα­σπι­σθεί τον εαυ­τό της, συμ­βάλ­λει στη συλ­λο­γι­κή άμυ­να του ΝΑΤΟ και στην αύξη­ση της ασφά­λειας στην βορειο­α­τλα­ντι­κή συμ­μα­χία. Η αμε­ρι­κα­νι­κή πρε­σβεία θα συνερ­γα­σθεί με την κυβέρ­νη­ση της Αλβα­νί­ας, και η Αλβα­νία ως σύμ­μα­χος στο ΝΑΤΟ θα κατα­στεί εταί­ρος στις διε­θνείς υπο­θέ­σεις, στον πόλε­μο κατά της τρο­μο­κρα­τί­ας, στην επι­στρο­φή των ξένων μαχη­τών, του βίαιου εξτρε­μι­σμού και της μετα­νά­στευ­σης», όπως σημειώ­νε­ται.

Πηγή: sot.com.al
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας