ΗΠΑ και Σ. Αραβία βομβαρδίζουν την Υεμένη… απόλυτη σιγή από τα δυτικά ΜΜΕ

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
6

Στην Υεμέ­νη όπως και στο ΙΡΑΚ, η Δύση δια­πράτ­τει απα­νω­τά εγκλή­μα­τα κατά της ανθρω­πό­τη­τας ενα­ντί­ον Μου­σουλ­μά­νων, που θέλουν να έχουν σχέ­ση με το ΙΡΑΝ και όχι με τους απο­κε­φα­λι­στές της Σαου­δι­κής Αρα­βί­ας. Τα παι­δά­κια που καί­νε ζωντα­νά οι Δυτι­κοί… δεν είναι ούτε Je suis Charlie …ούτε τίπο­τα. 

Άλλη μία μου­σουλ­μα­νι­κή χώρα πλη­ρώ­νει με αίμα την στρα­τη­γι­κή της θέση, που εκμε­ταλ­λεύ­ο­νται φυσι­κά τα γνω­στά ξένα συμ­φέ­ρο­ντα κι όχι οι κάτοι­κοι αυτής. Εκεί­νοι οι φιλάν­θρω­ποι κι ακρι­βο­δί­καιοι κου­κου­λο­φό­ροι του Ρου­βί­κω­να …πότε θα δια­δη­λώ­σουν έξω από την Πρε­σβεία των ΗΠΑ, της Σαου­δι­κής Αρα­βί­ας, του Ισρα­ήλ;
Ο ΟΗΕ κάνει συστά­σεις (μη γελά­τε!) στη Σαου­δι­κή Αρα­βία να μην βομ­βαρ­δί­σει συγκε­κρι­μέ­νη πόλη στην Υεμέ­νη… και οι ΗΠΑ του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ… συνε­χί­ζει και βομ­βαρ­δί­ζει την Υεμέ­νη σε συνερ­γα­σία με τους απο­κε­φα­λι­στές Σαου­δά­ρα­βες.
Υπο­κρι­σία πλα­νη­τι­κού επι­πέ­δου και ολι­κή απά­θεια από τον κοσμά­κη που θλί­βε­ται μόνο όταν του το ζητούν επί­μο­να οι εκα­τομ­μυ­ριού­χοι δια­πλε­κό­με­νοι κανα­λάρ­χες και δημο­σιο­γρά­φοι.
Δια­φο­ρε­τι­κά …πέρα βρέ­χει.

Υπο­γράμ­μι­ση: Ένας στους τέσ­σε­ρις κατοί­κους της Υεμέ­νης βρί­σκε­ται στα πρό­θυ­ρα του λιμού, γονείς εξω­θούν σε γάμο τις νεα­ρές τους κόρες, ώστε να υπάρ­χει κάποιος να τις φρο­ντί­σει, ενώ ο αριθ­μός των κρου­σμά­των χολέ­ρας συνε­χί­ζει να αυξά­νε­ται, προει­δο­ποί­η­σαν σήμε­ρα αξιω­μα­τού­χοι των Ηνω­μέ­νων Εθνών… …17 εκα­τομ­μύ­ρια ανθρώ­πους να βρί­σκο­νται αντι­μέ­τω­ποι με επι­σι­τι­στι­κή ανα­σφά­λεια, 6,8 εκα­τομ­μύ­ρια εκ των οποί­ων να βρί­σκο­νται ένα βήμα μακριά από το λιμό…  

Πηγή: imerisia.gr

Τίτλος: Η πρώ­τη αμε­ρι­κα­νι­κή στρα­τιω­τι­κή επι­δρο­μή του Donald Trump ‘σκο­τώ­νει 30 πολί­τες, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων 10 γυναι­κών και παι­διών’.

Πηγή: independent.co.uk

Τίτλος: Οι ΗΠΑ μόλις βομ­βάρ­δι­σαν την Υεμέ­νη και κανείς δεν μιλά γι’ αυτό.
Πηγή: theguardian.com
Τίτλος: Η βομ­βι­στι­κή επί­θε­ση του Trump στην Υεμέ­νη σημα­το­δο­τεί πιο επι­θε­τι­κή χρή­ση των ενό­πλων δυνά­με­ων.

Πηγή: foreignpolicy.com

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας