Οι ΗΠΑ προτρέπουν Σ. Αραβία και Κατάρ να ρίξουν τους τόνους

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
5

Γελοίο χαρα­κτη­ρί­σα­με σε προη­γού­με­νο άρθρο μας στο AZ News τον κατά­λο­γο των 13 αιτη­μά­των που συνέ­τα­ξαν τέσ­σε­ρις χώρες, με τη συγκα­τά­θε­ση των ΗΠΑ, και έδω­σαν στο Κατάρ για να τα ικα­νο­ποι­ή­σει εντός 10 ημε­ρών… Γελοία, μη λογι­κά, αλλά και ότι αντί­κει­νται στο διε­θνές δίκαιο, είναι επί­σης η επί­ση­μη άπο­ψη της Ντό­χα. 

Ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ Ρεξ Τίλερ­σον προ­έ­τρε­ψε σήμε­ρα το Κατάρ και τις τέσ­σε­ρις χώρες με επι­κε­φα­λής τη Σαου­δι­κή Αρα­βία, που απο­μό­νω­σαν το εμι­ρά­το, να ρίξουν τους τόνους της μετα­ξύ τους αντι­πα­ρά­θε­σης.

Η Σαου­δι­κή Αρα­βία, τα Ηνω­μέ­να Αρα­βι­κά Εμι­ρά­τα, το Μπα­χρέιν και η Αίγυ­πτος έδω­σαν στο Κατάρ προ­θε­σμία 10 ημε­ρών για να ικα­νο­ποι­ή­σει τα 13 τους αιτή­μα­τα, προ­κει­μέ­νου να τερ­μα­τί­σουν την οικο­νο­μι­κή και διπλω­μα­τι­κή απο­μό­νω­σή του.

Ωστό­σο η Ντό­χα επι­βε­βαί­ω­σε σήμε­ρα ότι αυτά τα αιτή­μα­τα, μετα­ξύ αυτών το κλεί­σι­μο του τηλε­ο­πτι­κού δικτύ­ου Αλ Τζα­ζί­ρα, η απο­μά­κρυν­ση από το Ιράν και το κλεί­σι­μο της τουρ­κι­κής βάσης στο Κατάρ, δεν ήταν «λογι­κά».

«Ακό­μα κι αν το Κατάρ δυσκο­λεύ­ε­ται πολύ να ικα­νο­ποι­ή­σει ορι­σμέ­να αιτή­μα­τα, υπάρ­χουν πάρα πολ­λά θέμα­τα που μπο­ρούν να απο­τε­λέ­σουν μια βάση δια­λό­γου προ­κει­μέ­νου να οδη­γη­θού­με προς την επί­τευ­ξη μιας λύσης» σημεί­ω­σε ο επι­κε­φα­λής της αμε­ρι­κα­νι­κής διπλω­μα­τί­ας σε ένα δελ­τίο τύπου, απευ­θύ­νο­ντας έκκλη­ση στις χώρες «να καθί­σουν μαζί και να συνε­χί­σουν τις συνο­μι­λί­ες».

«Το να ρίξουν τους τόνους θα βοη­θού­σε επί­σης στην απο­κλι­μά­κω­ση των εντά­σε­ων» συμπλή­ρω­σε ο ίδιος.

Σύμ­μα­χος του Κατάρ, ο πρό­ε­δρος της Τουρ­κί­ας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν δια­τύ­πω­σε σήμε­ρα την εκτί­μη­ση ότι το τελε­σί­γρα­φο που έθε­σε η Σαου­δι­κή Αρα­βία και οι σύμ­μα­χοί της «αντί­κει­ται στο διε­θνές δίκαιο».

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας