ΗΠΑ: Σχεδόν 1.000 νεκροί από πυρά αστυνομικών το 2017

Σύμφωνα με μια καταμέτρηση της εφημερίδας Washington Post

| upd 9 Ιανουαρίου 2018 16:31
0
14

Οι 68 ήταν άοπλοι — Έντο­νη αντι­πα­ρά­θε­ση με αφορ­μή τη χρή­ση θανά­σι­μης βίας από τους ένστο­λους

Αμε­ρι­κα­νοί αστυ­νο­μι­κοί σκό­τω­σαν σχε­δόν χίλιους ανθρώ­πους το 2017, λίγο περισ­σό­τε­ρους σε σχέ­ση με την προη­γού­με­νη χρο­νιά, σύμ­φω­να με μια κατα­μέ­τρη­ση της εφη­με­ρί­δας Washington Post.

Συνο­λι­κά 987 άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους από σφαί­ρες αστυ­νο­μι­κών πέρ­σι, ενώ το 2016 τα θύμα­τα ήταν 963 και το 2015 ήταν 995, ανα­φέ­ρει η εφη­με­ρί­δα η οποία τα τρία τελευ­ταία χρό­νια κατα­γρά­φει τα επει­σό­δια με πυρο­βο­λι­σμούς στα οποία εμπλέ­κο­νται αστυ­νο­μι­κοί. Τα στοι­χεία της βασί­ζο­νται σε τοπι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης, σε επί­ση­μες ανα­κοι­νώ­σεις και στους ιστο­τό­πους κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης.

Στις ΗΠΑ δεν υπάρ­χει καμία άλλη επί­ση­μη κατα­γρα­φή αυτών των επει­σο­δί­ων.

Η χρή­ση θανά­σι­μης βίας από αστυ­νο­μι­κούς είναι ένα θέμα που προ­κα­λεί έντο­νες αντι­πα­ρα­θέ­σεις τα τελευ­ταία χρό­νια, ιδί­ως μετά τον θάνα­το πολ­λών άοπλων Αφρο­α­με­ρι­κα­νών από αστυ­νο­μι­κά πυρά.

Σύμ­φω­να πάντα με την Post, πέρ­σι σκο­τώ­θη­καν 19 άοπλοι Αφρο­α­με­ρι­κα­νοί από αστυ­νο­μι­κούς. Συγκρι­τι­κά, το 2016 είχαν σκο­τω­θεί 17 και το 2015 είχαν σκο­τω­θεί 36. Ο αριθ­μός των Αφρο­α­με­ρι­κα­νών που έχα­σαν τη ζωή τους από αστυ­νο­μι­κά πυρά, είτε ήταν άοπλοι είτε όχι, είναι δυσα­νά­λο­γος σε σύγκρι­ση με τον πλη­θυ­σμό τους: το 22% των θυμά­των ήταν Αφρο­α­με­ρι­κα­νοί, τη στιγ­μή που οι μαύ­ροι άνδρες δεν απο­τε­λούν παρά μόνο το 6% του πλη­θυ­σμού των ΗΠΑ.

Συνο­λι­κά, ασχέ­τως φυλής, αστυ­νο­μι­κοί σκό­τω­σαν πέρ­σι 68 άοπλους ανθρώ­πους. Ο αριθ­μός αυτός ήταν 51 το 2016 και 94 το 2015.

«Η προ­βο­λή που έχει δοθεί σε αυτό το πρό­βλη­μα ανά­γκα­σε τους αστυ­νο­μι­κούς να είναι πιο προ­σε­κτι­κοί όταν βρί­σκο­νται σε κατα­στά­σεις με κάποιο άοπλο άτο­μο», είπε στην εφη­με­ρί­δα ο Τσακ Ουέξ­λερ, ο εκτε­λε­στι­κός διευ­θυ­ντής του Police Executive Research Forum.

Η ομο­σπον­δια­κή αστυ­νο­μία (FBI) ανέ­φε­ρε από την πλευ­ρά της ότι 46 αστυ­νο­μι­κοί έπε­σαν πέρ­σι στο καθή­κον.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας