ΗΠΑ: «Σφαλιάρα» Ανώτατου Δικαστηρίου στους ΛΟΑΤ

| upd 10 Ιανουαρίου 2018 00:04
1
29

Το Ανώ­τα­το Δικα­στή­ριο των ΗΠΑ απέρ­ρι­ψε την προ­σφυ­γή που είχαν κατα­θέ­σει ομο­φυ­λό­φι­λα ζευ­γά­ρια και οργα­νώ­σεις για την προ­στα­σία των πολι­τι­κών δικαιω­μά­των κατά ενός νόμου της Πολι­τεί­ας του Μισι­σί­πι που επι­τρέ­πει σε κατα­στη­μα­τάρ­χες και κυβερ­νη­τι­κούς υπαλ­λή­λους να αρνη­θούν να εξυ­πη­ρε­τή­σουν λεσβί­ες, ομο­φυ­λό­φι­λους, αμφι­φυ­λό­φι­λους και διεμ­φυ­λι­κούς επι­κα­λού­με­νοι τις θρη­σκευ­τι­κές πεποι­θή­σεις τους.

Οι εννέα δικα­στές δεν ακύ­ρω­σαν μια από­φα­ση υπέρ του νόμου που είχε εκδώ­σει τον Ιού­νιο το 5ο Εφε­τείο της Νέας Ορλε­ά­νης κρί­νο­ντας τότε ότι οι ενά­γο­ντες δεν είχαν έννο­μο δικαί­ω­μα να προ­σφύ­γουν. Ο νόμος αυτός, που έχει εγκρι­θεί από το πολι­τεια­κό κοι­νο­βού­λιο και έχει επι­κυ­ρω­θεί από τον Ρεπου­μπλι­κα­νό κυβερ­νή­τη Φίλιπ Μπράιαντ δεν έχει ακό­μη τεθεί σε εφαρ­μο­γή. Δικη­γό­ροι που ασχο­λού­νται με θέμα­τα που αφο­ρούν τα δικαιώ­μα­τα των ομο­φυ­λό­φι­λων είπαν ότι ανα­μέ­νε­ται να κατα­τε­θούν και νέες προ­σφυ­γές.

Θα συνε­χί­σου­με τον αγώ­να στο Μισι­σί­πι μέχρι να ανα­τρέ­ψου­με αυτόν τον επι­ζή­μιο νόμο, καθώς και σε οποια­δή­πο­τε άλλη πολι­τεία όπου οι βου­λευ­τές θα περά­σουν νόμους για να ανα­τρέ­ψουν τα δικαιώ­μα­τα των ΛΟΑΤ”, είπε η Μπεθ Λίτρελ της οργά­νω­σης Lambda Legal.

Εκεί­νοι στους οποί­ους τα κατα­στή­μα­τα και οι υπάλ­λη­λοι θα αρνη­θούν να παρά­σχουν υπη­ρε­σί­ες αφού θα τεθεί σε εφαρ­μο­γή ο νόμος είναι πιο πιθα­νό να θεω­ρη­θούν ότι έχουν έννο­μο συμ­φέ­ρον να στρα­φούν κατά του νόμου.

Ο νόμος στο Μισι­σί­πι ψηφί­στη­κε το 2016, έναν χρό­νο μετά την από­φα­ση-σταθ­μό του Ανω­τά­του Δικα­στη­ρί­ου που νομι­μο­ποί­η­σε τους γάμους μετα­ξύ προ­σώ­πων του ίδιου φύλου σε όλες τις ΗΠΑ. Οι υπο­στη­ρι­κτές του ισχυ­ρί­ζο­νται ότι προ­στα­τεύ­ει τις ειλι­κρι­νείς θρη­σκευ­τι­κές πεποι­θή­σεις και τις ηθι­κές αξί­ες των προ­σώ­πων και των επι­χει­ρή­σε­ων. Οι αντί­πα­λοί του, από την άλλη, καταγ­γέ­λουν ότι επι­τρέ­πει τις δια­κρί­σεις σε βάρος των ΛΟΑΤ, παρα­βιά­ζο­ντας το Σύνταγ­μα.

Η χρι­στια­νι­κή, συντη­ρη­τι­κή νομι­κή ομά­δα Alliance Defending Freedom βοη­θά την Πολι­τεία να υπε­ρα­σπι­στεί τον νόμο. “Καλοί νόμοι όπως αυτός του Μισι­σί­πι προ­στα­τεύ­ουν τις ελευ­θε­ρί­ες και δεν βλά­πτουν κανέ­ναν”, είπε ο Κέβιν Θίριοτ, ένας από τους δικη­γό­ρους της ομά­δας.

Μετα­ξύ άλλων, το μέτρο επι­τρέ­πει στους επι­χει­ρη­μα­τί­ες να αρνη­θούν να παρά­σχουν γαμή­λιες υπη­ρε­σί­ες σε ζευ­γά­ρια του ιδί­ου φύλου. Δικα­στές και ειρη­νο­δί­κες μπο­ρούν επί­σης να αρνη­θούν να τελέ­σουν γάμους ομο­φυ­λο­φί­λων. Ένας ομο­σπον­δια­κός δικα­στής μπλό­κα­ρε το 2016 την εφαρ­μο­γή του νόμου με το σκε­πτι­κό ότι προ­ω­θεί τις “αυθαί­ρε­τες δια­κρί­σεις” σε βάρος των ΛΟΑΤ και των άγα­μων προ­σώ­πων. Το 5ο Εφε­τείο όμως ανέ­τρε­ψε την από­φα­σή του.

Σε μια παρεμ­φε­ρή υπό­θε­ση, το Ανώ­τα­το Δικα­στή­ριο ανα­μέ­νε­ται να απο­φαν­θεί στα τέλη Ιου­νί­ου αν ένας ζαχα­ρο­πλά­στης από το Κολο­ρά­ντο είχε το συνταγ­μα­τι­κό δικαί­ω­μα να αρνη­θεί να φτιά­ξει μια γαμή­λια τούρ­τα για ένα ζευ­γά­ρι ομο­φυ­λο­φί­λων επι­κα­λού­με­νος τις συντη­ρη­τι­κές χρι­στια­νι­κές πεποι­θή­σεις του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας