ΗΠΑ: Σημαντικό πλήγμα στην «ουδετερότητα του Διαδικτύου», με απόφαση της FCC

| upd 16 Δεκεμβρίου 2017 17:46
0
14
Η επιτροπή προέβη στην κατάργηση κανονισμών «ουδετερότητας του Διαδικτύου» που απαγόρευαν στους παρόχους να μπλοκάρουν ιστοσελίδες ή να χρεώνουν για υψηλότερης ποιότητας και ταχύτητας υπηρεσίες ή συγκεκριμένο υλικό/ περιεχόμενο.

Σημα­ντι­κό πλήγ­μα σε βάρος της «ουδε­τε­ρό­τη­τας του Δια­δι­κτύ­ου» («net neutrality») συνι­στά η από­φα­ση της Ομο­σπον­δια­κής Επι­τρο­πής Επι­κοι­νω­νιών (Federal Communications Commission), στις ΗΠΑ, η οποία ψήφι­σε υπέρ της κατάρ­γη­σης κανο­νι­σμών οι οποί­οι διέ­πουν τον τρό­πο με τον οποίο συν­δέ­ο­νται στο Ίντερ­νετ οι χρή­στες του.

Ανα­λυ­τι­κό­τε­ρα, όπως ανα­φέ­ρουν οι New York Times, η επι­τρο­πή προ­έ­βη στην κατάρ­γη­ση κανο­νι­σμών «ουδε­τε­ρό­τη­τας του Δια­δι­κτύ­ου» που απα­γό­ρευαν στους παρό­χους να μπλο­κά­ρουν ιστο­σε­λί­δες ή να χρε­ώ­νουν για υψη­λό­τε­ρης ποιό­τη­τας και ταχύ­τη­τας υπη­ρε­σί­ες ή συγκε­κρι­μέ­νο υλικό/ περιε­χό­με­νο. Επί­σης, η ομο­σπον­δια­κή κυβέρ­νη­ση δεν δια­χει­ρί­ζε­ται πλέ­ον ευθέ­ως την παρο­χή Ίντερ­νετ υψη­λών ταχυ­τή­των σαν να ήταν υπη­ρε­σία κοι­νής ωφέ­λειας. Σε αυτό το πλαί­σιο, οι πάρο­χοι υπη­ρε­σιών Ίντερ­νετ (ISP) θα μπο­ρούν πλέ­ον να επι­τα­χύ­νουν ή να επι­βρα­δύ­νουν τα δεδο­μέ­να συγκε­κρι­μέ­νων υπη­ρε­σιών και να χρε­ώ­νουν τους χρή­στες ανά­λο­γα με τις υπη­ρε­σί­ες τις οποί­ες χρη­σι­μο­ποιούν.

Η εξέ­λι­ξη αυτή ανα­τρέ­πει την από­φα­ση του εν λόγω φορέα το 2015, επί Ομπά­μα, περί καθε­στώ­τος ισχυ­ρό­τε­ρης επί­βλε­ψης των παρό­χων broadband καθώς οι Αμε­ρι­κα­νοί στρέ­φο­νταν όλο και περισ­σό­τε­ρο στο Ίντερ­νετ για τους σκο­πούς επι­κοι­νω­νί­ας τους. Για να τεθεί σε πρα­κτι­κή εφαρ­μο­γή η συγκε­κρι­μέ­νη από­φα­ση θα χρεια­στούν εβδο­μά­δες- ωστό­σο η πολι­τι­κή και νομι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση έχει αρχί­σει, με πολ­λούς Δημο­κρα­τι­κούς να ζητούν νομο­σχέ­διο για απο­κα­τά­στα­ση των σχε­τι­κήν κανό­νων και κανο­μι­σμών και άλλους να προ­α­ναγ­γέλ­λουν αγω­γές για να εμπο­δι­στούν αυτές οι αλλα­γές.

Εν όψει της ψηφο­φο­ρί­ας (που, όπως ανα­φέ­ρει το BBC, είχε απο­τέ­λε­σμα τρεις ψήφους υπέρ και δύο κατά) δια­δη­λω­τές είχαν συγκε­ντρω­θεί έξω από το κτί­ριο της FCC για να δια­μαρ­τυ­ρη­θούν: Πολ­λοί πολέ­μιοι των αλλα­γών αυτών υπο­στη­ρί­ζουν πως θα κατα­στή­σουν το Ίντερ­νετ λιγό­τε­ρο ανοι­κτό και προ­σβά­σι­μο. Ωστό­σο, ο επι­κε­φα­λής της FCC, Ατζίτ Πάι, υπο­στη­ρί­ζει ότι οι αλλα­γές αυτές θα βοη­θή­σουν την και­νο­το­μία και θα ενθαρ­ρύ­νουν τους παρό­χους να επεν­δύ­σουν σε ταχύ­τε­ρες συν­δέ­σεις για ανθρώ­πους που ζουν σε αγρο­τι­κές περιο­χές. Μάλι­στα, υπο­στή­ρι­ξε πως οι αλλα­γές αυτές «απο­κα­θι­στούν την ελευ­θε­ρία του Ίντερ­νετ».

Από τεχνι­κής άπο­ψης, η ψηφο­φο­ρία έγι­νε για να ανα­τα­ξι­νο­μη­θεί το ευρυ­ζω­νι­κό Ίντερ­νετ ως υπη­ρε­σία που έχει να κάνει με πλη­ρο­φο­ρί­ες αντί για τηλε­πι­κοι­νω­νί­ες. Το απο­τέ­λε­σμα είναι πως πλέ­ον η FCC δεν θα έχει πλέ­ον την αρμο­διό­τη­τα της ρύθ­μι­σης θεμά­των που έχουν να κάνουν με τους παρό­χους, αλλά η σχε­τι­κή δικαιο­δο­σία θα περά­σει σε άλλον φορά, την FTC (Ομο­σπον­δια­κή Επι­τρο­πή Εμπο­ρί­ου), με βασι­κή ευθύ­νη να ελέγ­χει εάν οι εται­ρεί­ες απο­κα­λύ­πτουν εάν και πότε μπλο­κά­ρουν, επι­τα­χύ­νουν ή επι­βρα­δύ­νουν δεδο­μέ­να, αντί να απα­γο­ρεύ­ει πλή­ρως τέτοιες πρα­κτι­κές.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας