ΗΠΑ: Η συριακή κυβέρνηση προετοιμάζεται για επίθεση με χημικά…

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
6

Οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες είδαν στο συρια­κό αερο­δρό­μιο Σαϊ­ράτ, το οποίο είχαν πλή­ξει τον Απρί­λιο, κινή­σεις που φαί­νε­ται πως απο­τε­λούν την προ­ε­τοι­μα­σία εκ μέρους της συρια­κής κυβέρ­νη­σης μιας επί­θε­σης με χημι­κά όπλα, δήλω­σε σήμε­ρα ο εκπρό­σω­πος του Πεντα­γώ­νου αρχι­πλοί­αρ­χος Τζεφ Ντέι­βις.

«Οι κινή­σεις περι­λάμ­βα­ναν συγκε­κρι­μέ­νο αερο­σκά­φος σε συγκε­κρι­μέ­νο υπό­στε­γο, που αμφό­τε­ρα γνω­ρί­ζου­με πως συν­δέ­ο­νται με χρή­ση χημι­κών όπλων», δήλω­σε ο Ντέι­βις σε δημο­σιο­γρά­φους.

Το Κρεμ­λί­νο δήλω­σε σήμε­ρα ότι δεν δια­θέ­τει καμία πλη­ρο­φο­ρία για μια νέα επί­θε­ση με χημι­κά όπλα στην Συρία, μετά την ανα­κοί­νω­ση που εξέ­δω­σε ο Λευ­κός Οίκος χθες το βρά­δυ, στην οποία υπο­στή­ρι­ζε ότι το καθε­στώς του Σύρου προ­έ­δρου Μπα­σάρ αλ Άσαντ προ­ε­τοι­μά­ζει μια νέα χημι­κή επί­θε­ση και πως οι ΗΠΑ είναι έτοι­μες να απα­ντή­σουν, όπως είχαν κάνει έπει­τα από μια αντί­στοι­χη επί­θε­ση στις αρχές Απρι­λί­ου.

Δεν γνω­ρί­ζω οποια­δή­πο­τε πλη­ρο­φο­ρία, που να ανα­φέ­ρει ότι υπάρ­χει απει­λή να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν χημι­κά όπλα. Δεν έχω στην διά­θε­ση μου ακρι­βείς πλη­ρο­φο­ρί­ες και νομί­ζω πως οι συνά­δελ­φοι από τις ειδι­κές υπη­ρε­σί­ες και από το υπουρ­γείο Αμύ­νης, εάν υπάρ­ξουν τέτοιες πλη­ρο­φο­ρί­ες, θα με ενη­με­ρώ­σουν και θα εκθέ­σουν τις ανη­συ­χί­ες τους”, δήλω­σε ο εκπρό­σω­πος Τύπου του ρώσου προ­έ­δρου Ντμί­τρι Πεσκόφ, σχο­λιά­ζο­ντας την ανα­κοί­νω­ση του Λευ­κού Οίκου.

Ο ίδιος προ­σέ­θε­σε ότι επα­νει­λημ­μέ­να κατα­γρά­φη­καν περι­πτώ­σεις χρή­σης χημι­κών δηλη­τη­ριω­δών ουσιών από μαχη­τές του ISIS και άλλες εγκλη­μα­τι­κές οργα­νώ­σεις, γι’ αυτό και ασφα­λώς υφί­στα­ται πιθα­νός κίν­δυ­νος να επα­να­λη­φθούν παρό­μοια περι­στα­τι­κά.

Ο Πεσκόφ ανα­φε­ρό­με­νος στην ίδια την ανα­κοί­νω­ση του Λευ­κού Οίκου, είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά, ότι στο Κρεμ­λί­νο ενη­με­ρώ­θη­καν και εξέ­φρα­σε κατά κάποιο τρό­πο την απο­ρία του, λέγο­ντας:

Δεν γνω­ρί­ζου­με ποιός είναι ο λόγος. Αναμ­φί­βο­λα, δια­φω­νού­με κατη­γο­ρη­μα­τι­κά με την δια­τύ­πω­ση ‘μια νέα επί­θε­ση’, επει­δή όπως γνω­ρί­ζε­τε, παρ’ όλες τις απαι­τή­σεις της ρωσι­κής πλευ­ράς, δεν υπήρ­ξε μια αμε­ρό­λη­πτη διε­θνής έρευ­να της τρα­γω­δί­ας που προη­γή­θη­κε, με την χρή­ση χημι­κών όπλων, και συνε­πώς δεν θεω­ρού­με ότι είναι δυνα­τόν να επιρ­ρί­ψου­με την ευθύ­νη στις συρια­κές ένο­πλες δυνά­μεις”.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας