ΗΠΑ: Ξόδεψαν 7 τρισ. για τη Μέση Ανατολή, ενώ έχουν 3 εκατομμύρια άστεγους

Μήνυμα του Προέδρου των ΗΠΑ για το σιδηροδρομικό δυστύχημα

| upd 19 Δεκεμβρίου 2017 15:16
0
23

7 τρι­σε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια πλή­ρω­σαν οι Αμε­ρι­κα­νοί φορο­λο­γού­με­νοι …για να εξο­λο­θρεύ­σουν εκα­τομ­μύ­ρια μου­σουλ­μά­νους και να ισο­πε­δώ­σουν ολό­κλη­ρες χώρες …ώστε να μην κιν­δυ­νεύ­ει το Ισρα­ήλ. Την ίδια στιγ­μή σχε­δόν 3 εκα­τομ­μύ­ρια είναι οι άστε­γοι στις ΗΠΑ…

Πηγή: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Στη δήλω­σή του στο Twitter ανέ­φε­ρε ότι πρέ­πει οπωσ­δή­πο­τε να καταρ­τι­στεί και να εγκρι­θεί άμε­σα ένα σχέ­διο υπο­δο­μών και τόνι­σε ότι οι σκέ­ψη του βρί­σκε­ται στα θύμα­τα

Σε δήλω­ση μέσω Twitter για εκτρο­χια­σμό της υπερ­τα­χεί­ας στην πολι­τεία της Ουά­σινγ­κτον προ­χώ­ρη­σε ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος, Ντό­ναλντ Τραμπ.

«Το σιδη­ρο­δρο­μι­κό δυστύ­χη­μα που σημειώ­θη­κε στο DuPont, WA δεί­χνει περισ­σό­τε­ρο για­τί πρέ­πει πολύ σύντο­μα ένα σχέ­διο υπο­δο­μών θα πρέ­πει να εγκρι­θεί σύντο­μα. Επτά τρισ. δολά­ρια ξοδεύ­τη­καν για τη Μέση Ανα­το­λή, ενώ οι δρό­μοι μας, οι γέφυ­ρές μας, οι σήραγ­γες και οι σιδη­ρό­δρο­μοί μας καταρ­ρέ­ουν. Όχι για πολύ», ανέ­φε­ρε στο μήνυ­μά του ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος.

«Οι σκέ­ψεις μου και οι προ­σευ­χές μου βρί­σκο­νται σε όλους όσοι εμπλέ­κο­νται στο δυστύ­χη­μα. Σας ευχα­ρι­στώ όλην την ομά­δα Άμε­σης Επέμ­βα­σης που έσπευ­σε στο σημείο. Παρα­κο­λου­θού­με την κατά­στα­ση από τον Λευ­κό Οίκο», πρό­σθε­σε σε δεύ­τε­ρο tweet.

Νωρί­τε­ρα, η εκπρό­σω­πος του Λευ­κού Οίκου είχε ανα­φέ­ρει ότι ο πρό­ε­δρος είχε ενη­με­ρω­θεί για το δυστύ­χη­μα και ότι παρα­κο­λου­θεί στε­νά την κατά­στα­ση.

Πηγή: pbs.org/now
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας