Ιρακινός Στρατός: «Έπεσε το χαλιφάτο του Ισλαμικού Κράτους»

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
5

Ο ιρα­κι­νός στρα­τός ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα Πέμ­πτη (29/06) ότι κατέ­λα­βε το κατε­στραμ­μέ­νο τέμε­νος αλ Νού­ρι στην Παλιά Πόλη της Μοσού­λης, από το οποίο το Ισλα­μι­κό Κρά­τος είχε κηρύ­ξει την ίδρυ­ση του «χαλι­φά­του» του, πριν από τρία χρό­νια.

Πρό­κει­ται για μια συμ­βο­λι­κή νίκη του ιρα­κι­νού στρα­τού, που μάχε­ται εδώ και περισ­σό­τε­ρους από οκτώ μήνες προ­κει­μέ­νου να θέσει υπό τον έλεγ­χό της τη Μοσού­λη, τη ντε φάκτο πρω­τεύ­ου­σα του ISIS στο Ιράκ.

«Το κίβδη­λο κρά­τος τους έπε­σε», δήλω­σε ο ταξί­αρ­χος Για­χία Ράσουλ, στην ιρα­κι­νή κρα­τι­κή τηλε­ό­ρα­ση.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι οι τζι­χα­ντι­στές είχαν ανα­τι­νά­ξει το μεσαιω­νι­κό τέμε­νος και τον διά­ση­μο μινα­ρέ του αλ Χάντ­μπα πριν από μία εβδο­μά­δα, όταν οι ιρα­κι­νές δυνά­μεις άρχι­σαν να προ­ω­θού­νται προς την περιο­χή αυτή.

Οι ιρα­κι­νές αρχές ανα­μέ­νουν οι συγκρού­σεις να τερ­μα­τι­στούν τις επό­με­νες ημέ­ρες, καθώς το ΙΚ βρί­σκε­ται πλέ­ον παγι­δευ­μέ­νο σε μερι­κές συνοι­κί­ες της Παλιάς Πόλης.

Ο πρω­θυ­πουρ­γός του Ιράκ Χάι­ντερ αλ Αμπά­ντι «εξέ­δω­σε οδη­γί­ες για την ολο­κλή­ρω­ση της μάχης», ανα­κοί­νω­σε χθες Τετάρ­τη το γρα­φείο του.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας