Ιράν: Οι ΗΠΑ μετεγκαθιστούν την ISIS από τη Μέση Ανατολή στο Αφγανιστάν

0
16
Τζιχαντιστές από χώρες της Κεντρικής Ασίας στις μάχες της Συρίας

Ο Ιρα­νός ηγέ­της Αγια­το­λάχ Αλί Χαμε­νεΐ ισχυ­ρί­στη­κε ότι οι ΗΠΑ μετα­φέ­ρουν στοι­χεία του Ισλα­μι­κού Κρά­τους στο Αφγα­νι­στάν προ­κει­μέ­νου η Ουά­σιγ­κτον να δικαιο­λο­γή­σει την παρου­σία της στην Καμπούλ εν μέσω αύξη­σης των τρο­μο­κρα­τι­κών επι­θέ­σε­ων ενα­ντί­ον του Αφγα­νι­κών συμ­φε­ρό­ντων κατά τις τελευ­ταί­ες εβδο­μά­δες.

Ο Χαμε­νεΐ, ο οποί­ος στο παρελ­θόν κατη­γό­ρη­σε τις ΗΠΑ για την ίδρυ­ση της Σου­νι­τι­κής εξτρε­μι­στι­κής ομά­δας, δήλω­σε ότι η αυξα­νό­με­νη παρου­σία του ISIS στο Αφγα­νι­στάν δεί­χνει ότι η Ουά­σινγ­κτον ουσια­στι­κά μετε­γκα­θι­στά την τρο­μο­κρα­τι­κή ομά­δα στην περιο­χή.

”Τα ίδια χέρια που δημιούρ­γη­σαν την Daesh [αρα­βι­κή ονο­μα­σία για ISIS] ως εργα­λείο για να κατα­πιέ­ζουν τους ανθρώ­πους στη Συρία και το Ιράκ και να κάνουν εγκλή­μα­τα ενα­ντί­ον τους, σήμε­ρα επι­διώ­κουν να μετα­φέ­ρουν την Daesh στο Αφγα­νι­στάν μετά τις ήττες του εκεί”, είπε ο Χαμε­νεϊ σε μια θρη­σκευ­τι­κή σύνο­δο στην Τεχε­ρά­νη την Τρί­τη 30 Ιανουα­ρί­ου.

Ο Χαμε­νεϊ είχε προ­σφέ­ρει τα βαθύ­τα­τα συλ­λυ­πη­τή­ριά του στους συγ­γε­νείς των θυμά­των των πρό­σφα­των επι­θέ­σε­ων στη γει­το­νι­κή χώρα του Ιράν. Δύο δια­δο­χι­κές επι­θέ­σεις συγκλό­νι­σαν την Αφγα­νι­κή πρω­τεύ­ου­σα Καμπούλ σκο­τώ­νο­ντας σε συν­δυα­σμό περισ­σό­τε­ρα από 100 άτο­μα.

Ενώ η πρώ­τη επί­θε­ση από βομ­βι­στή αυτο­κτο­νί­ας που οδη­γού­σε ένα ασθε­νο­φό­ρο σκό­τω­σε του­λά­χι­στον 100 ανθρώ­πους το Σάβ­βα­το στις 27 Ιανουα­ρί­ου, μια άλλη συντο­νι­σμέ­νη επί­θε­ση σε στρα­τιω­τι­κή βάση στοί­χι­σε τη ζωή σε του­λά­χι­στον 11 στρα­τιώ­τες στις 29 Ιανουα­ρί­ου.

Ο Χαμε­νεϊ δήλω­σε: “Οι Αμε­ρι­κα­νοί είναι οι ίδιοι η κύρια αιτία ανα­σφά­λειας στο Αφγα­νι­στάν. Οι δολο­φο­νί­ες που προ­έ­κυ­ψαν στην περιο­χή στο όνο­μα της θρη­σκεί­ας εδώ και περί­που 20 χρό­νια, έγι­ναν όλες από τα χέρια Αμε­ρι­κα­νών πρα­κτό­ρων, είτε άμε­σα είτε έμμε­σα.”

Η Ουά­σιγ­κτον δημιουρ­γεί ανα­σφά­λεια για να δικαιο­λο­γή­σει την παρου­σία της στη Μέση Ανα­το­λή και να προ­ω­θή­σει τους πολι­τι­κούς και οικο­νο­μι­κούς της στό­χους”.

Ο ισχυ­ρι­σμός του Χαμε­νεϊ δεί­χνει να επι­βε­βαιώ­νε­ται φαι­νο­με­νι­κά από τέσ­σε­ρα άλλα παράλ­λη­λα γεγο­νό­τα σε συν­δυα­σμό: την χρη­μα­το­δό­τη­ση από την Κίνα κατα­σκευ­ής βάσης αντι­τρο­μο­κρα­τί­ας στο βόρειο Αφγα­νι­στάν για να εμπο­δί­σει τη διείσ­δυ­ση Ουι­γού­ρων από τα σύνο­ρα, την συμ­με­το­χή ξένων τζι­χα­ντι­στών από Ουζ­μπε­κι­στάν, Τσε­τσε­νία, Τουρ­κε­στάν και Κίνα στις μάχες του Ίντλιμπ μέσα στη Συρία, το νέο δόγ­μα ασφα­λεί­ας των ΗΠΑ που καθο­ρί­ζει την Κίνα ως ”νέα απει­λή”, και το γεγο­νός ότι η παρου­σία των ΗΠΑ στο Αφγα­νι­στάν κλεί­νει 17 ολό­κλη­ρα χρό­νια, πράγ­μα που καθι­στά σχε­δόν απί­θα­νο τον μη έλεγ­χο της τρο­μο­κρα­τί­ας.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας