Ιράν: Συλλήψεις τουλάχιστον 50 υπόπτων για διασυνδέσεις με τρομοκρατικές ομάδες

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
7

Οι αρχές του Ιράν έχουν συλ­λά­βει του­λά­χι­στον 50 υπό­πτους για σχέ­σεις με ένο­πλες τρο­μο­κρα­τι­κές ομά­δες στα δυτι­κά της χώρας, σύμ­φω­να με σημε­ρι­νές δηλώ­σεις ενός εισαγ­γε­λέα, στο πλαί­σιο των συλ­λή­ψε­ων που έχουν γίνει, μετά τις βομ­βι­στι­κές επι­θέ­σεις και τις επι­θέ­σεις ενό­πλων που έγι­ναν στην Τεχε­ρά­νη, στις αρχές Ιου­νί­ου.

Οι συλ­λή­ψεις αυτές έγι­ναν λίγες ημέ­ρες μετά τις εκτο­ξεύ­σεις πυραύ­λων που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν οι Φρου­ροί της Επα­νά­στα­σης, από τα δυτι­κά του Ιράν προς τις ανα­το­λι­κές περιο­χές της Συρί­ας, προ­κει­μέ­νου να πλή­ξουν βάσεις του Ισλα­μι­κού Κρά­τους, που ανέ­λα­βε την ευθύ­νη των αιμα­τη­ρών επι­θέ­σε­ων στην Τεχε­ρά­νη (7 Ιου­νί­ου).

Από τότε που έγι­ναν οι τρο­μο­κρα­τι­κές επι­θέ­σεις στην Τεχε­ρά­νη περισ­σό­τε­ροι από 50 υπο­στη­ρι­κτές των τρο­μο­κρα­τι­κών ομά­δων έχουν συλ­λη­φθεί στην επαρ­χία Κερ­μαν­σάχ,” δήλω­σε ο περι­φε­ρεια­κός εισαγ­γε­λέ­ας, Νεμάτ Σαντε­κί.

Παράλ­λη­λα εντο­πί­στη­κε και κατα­σχέ­θη­κε ικα­νο­ποι­η­τι­κός αριθ­μός γιλέ­κων με εκρη­κτι­κά, ηλε­κτρο­νι­κών πυρο­κρο­τη­τών, αλλά και όπλων, μαζί με τους συλ­λη­φθέ­ντες,” μετέ­δω­σε το πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων του Ιράν (IRAN) επι­κα­λού­με­νο τον περι­φε­ρεια­κό εισαγ­γε­λέα.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας