Το Ιράν θα τροφοδοτεί με τρόφιμα και νερό το Κατάρ

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
6

Μετά τη δια­κο­πή των διπλω­μα­τι­κών σχέ­σε­ων με αρα­βι­κές, ασια­τι­κές και αφρι­κα­νι­κές χώρες, λόγω κατη­γο­ριών ότι συνερ­γά­ζε­ται με την τρο­μο­κρα­τία, το Κατάρ άρχι­σε να ψάχνει διε­ξό­δους για προ­μή­θεια τρο­φί­μων και νερού, με απο­τέ­λε­σμα να ‘πέσει στην αγκα­λιά’ του Ιράν, το οποίο υπο­σχέ­θη­κε ότι θα καλύ­ψει όλες τις ανά­γκες του, γρά­φει αρα­βι­κό δημο­σί­ευ­μα.

 

Ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών του Κατάρ, Μοχά­μεντ μπιν Αμπ­ντούλ Ραχ­μάν, σε συνέ­ντευ­ξή στο AFP την Πέμ­πτη, δήλω­σε ότι το Ιράν θα δια­θέ­σει τρία από τα λιμά­νια του στο Κατάρ και εξέ­φρα­σε την προ­θυ­μία να καλύ­ψει τα είδη δια­τρο­φής.

Μάλι­στα, σύμ­φω­να με τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό του Ιράν, απο­στέλ­λε­ται σήμε­ρα στο Κατάρ ένα φορ­τη­γό αερο­πλά­νο πλή­ρες με τρό­φι­μα για το Κατάρ.

Το Κατάρ, που είναι πλή­ρως εξαρ­τη­μέ­νο από εισα­γω­γές τρο­φί­μων και προ­ϊ­ό­ντων, εξέ­φρα­σε φόβους για ελλεί­ψεις, μετά την από­φα­ση της Σαου­δι­κής Αρα­βί­ας και των Ηνω­μέ­νων Αρα­βι­κών Εμι­ρά­των να κλεί­σουν τα σύνο­ρά τους.

Μέχρι στιγ­μής δύο χώρες έχουν δεί­ξει προ­θυ­μία να βοη­θή­σουν το Κατάρ: το Ιράν και η Τουρ­κία.

Πηγή: echedoros-a.gr/skynewsarabia.com

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας