Το Ισραήλ καλεί την Ουγγαρία να σταματήσει την καμπάνια κατά του Soros

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
41

Όταν o Αμε­ρι­κα­νός δημο­σιο­γρά­φος του FOX NEWS ο ρεπου­μπλι­κα­νός GLENN BECK τα έβα­λε με τον δήθεν άθεο κι αρι­στε­ρό George Soros απο­κα­λύ­πτο­ντας την επιρ­ροή που έχει στα Αμε­ρι­κά­νι­κα ΜΜΕ (Huffington Post κ.λπ.) …όχι τέσ­σε­ρις (4) αλλά τετρα­κό­σιοι (400!) ραβί­νοι υπέ­γρα­ψαν κοι­νή επι­στο­λή προς τον ιδιο­κτή­τη του κανα­λιού FOX να τον στα­μα­τή­σει δήθεν λόγω αντι­ση­μι­τι­σμού …κι ο δημο­σιο­γρά­φος …απο­λύ­θη­κε.

Tώρα που η Ουγ­γα­ρία τα βάζει με τον Soros …ο οποί­ος δήθεν αντι­πα­θεί το Ισρα­ήλ… το ίδιο το Ισρα­ήλ …ζητά­ει από την Ουγ­γα­ρία να στα­μα­τή­σει την καμπά­νια ενα­ντί­ον του και πάλι με πρό­σχη­μα τον αντι­ση­μι­τι­σμό.

Βέβαια ο Soros είναι παι­δί των Rothschild — φοί­τη­σε στο London School of Economics των Rothschild και ξεκί­νη­σε την καριέ­ρα του με 6.000.000 δολά­ρια που του έδω­σαν οι Rothschild για χαρ­τζι­λί­κι να τα παί­ξει στο Χρη­μα­τι­στή­ριο.

Επι­πλέ­ον οι Rothschild εκτός από προ­στά­τες του Soros είναι και οι ιδρυ­τές του Ισρα­ήλ και γι’ αυτό όλοι θα στη­ρί­ξουν Soros μέχρι θανά­του.

Και φυσι­κά πάντα θα χρη­σι­μο­ποιούν το γνω­στό επι­κοι­νω­νια­κό όπλο περί αντι­ση­μι­τι­σμού για να υπε­ρα­σπι­στούν κάθε ψυχα­νώ­μα­λο πρά­κτο­ρα των Rothschild.

Παρα­κά­τω ολό­κλη­ρο το άρθρο του “offtherecord.net.gr” από το οποίο μαθαί­νου­με ότι ο Ισραη­λι­νός πρέ­σβης καλεί την Ουγ­γα­ρία να στα­μα­τή­σει την καμπά­νια κατά του Τζορτζ Σόρος:

Πηγή: offtherecord.net.gr

Ο πρε­σβευ­τής του Ισρα­ήλ στην Ουγ­γα­ρία ζήτη­σε να στα­μα­τή­σει μια κυβερ­νη­τι­κή εκστρα­τεία ενά­ντια στον εβραιο-αμε­ρι­κα­νό δισε­κα­τομ­μυ­ριού­χο Τζορτζ Σόρος για την οποία οι εβραί­οι ηγέ­τες δήλω­σαν ότι προ­κα­λεί περισ­σό­τε­ρο αντι­ση­μι­τι­σμό, μετα­δί­δει το Jewish Telegrapic Agency.

Είναι ηθι­κή μας ευθύ­νη να φωνά­ξου­με και να καλέ­σου­με τις αρμό­διες αρχές να ασκή­σουν την εξου­σία τους και να τερ­μα­τί­σουν τον κύκλο αυτό”, δήλω­σε ο Πρέ­σβης Yossi Amrani σε δήλω­ση το Σάβ­βα­το.

Καλώ τους συμ­με­τέ­χο­ντες στην τρέ­χου­σα εκστρα­τεία με πινα­κί­δες και τους υπεύ­θυ­νους γι’ αυτήν να επα­νε­ξε­τά­σουν τις συνέ­πειες. Προς το παρόν, πέρα ​​από την πολι­τι­κή κρι­τι­κή ενός συγκε­κρι­μέ­νου ατό­μου, η εκστρα­τεία όχι μόνο προ­κα­λεί θλι­βε­ρές ανα­μνή­σεις αλλά σπέρ­νει επί­σης μίσος και φόβο”, λέει η δήλω­ση του.

Δια­φη­μι­στι­κές πινα­κί­δες τοπο­θε­τή­θη­καν σε εθνι­κό επί­πε­δο, παρου­σιά­ζο­ντας έναν χαμο­γε­λα­στό Σόρος, ο οποί­ος γεν­νή­θη­κε στην Ουγ­γα­ρία, με τις λέξεις “Ας μην επι­τρέ­ψου­με στον Σόρος να γελά­σει τελευ­ταί­ος”. Η κυβέρ­νη­ση δια­μαρ­τύ­ρε­ται για το αίτη­μα του Σόρος προς την Ουγ­γα­ρία να επι­τρέ­ψει στους μετα­νά­στες να εισέλ­θουν στη χώρα.

Το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών της Ουγ­γα­ρί­ας απά­ντη­σε σε μια δήλω­ση: «Όπως και το Ισρα­ήλ, η Ουγ­γα­ρία παίρ­νει μέτρα ενα­ντί­ον όσων εκπρο­σω­πούν κίν­δυ­νο για την εθνι­κή ασφά­λεια της χώρας και των πολι­τών της».

Οι Ούγ­γροι Εβραί­οι ζήτη­σαν από τον Ισραη­λι­νό πρω­θυ­πουρ­γό Μπέν­τζα­μιν Νετα­νιά­χου να ακυ­ρώ­σει μια επί­ση­μη επί­σκε­ψη στην Ουγ­γα­ρία, προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για τις 18 Ιου­λί­ου, για να δια­μαρ­τυ­ρη­θούν σε παρα­τη­ρή­σεις του πρω­θυ­πουρ­γού Βίκτορ Ορμπάν που επαι­νού­σε τον ηγέ­τη της Ουγ­γα­ρί­ας κατά τον Β’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο, Miklós Horthy, όπως επί­σης και για την εκστρα­τεία ενα­ντί­ον του Σόρος.

Μία ημέ­ρα μετά την δήλω­ση του Ισραη­λι­νού Πρέ­σβη, το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών του Ισρα­ήλ εξέ­δω­σε και μια διευ­κρι­νι­στι­κή δήλω­ση λέγο­ντας πως είχε ως στό­χο να αντι­με­τω­πί­σει τον προ­κύ­πτο­ντα αντι­ση­μι­τι­σμό και όχι να υπε­ρα­σπι­στεί τον Σόρος.

Το Ισρα­ήλ απο­δο­κι­μά­ζει κάθε έκφρα­ση αντι­ση­μι­τι­σμού σε οποια­δή­πο­τε χώρα και στέ­κε­ται με εβραϊ­κές κοι­νό­τη­τες παντού στην αντι­με­τώ­πι­ση αυτού του μίσους”, είπε ο εκπρό­σω­πος του Ισραη­λι­νού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών Emmanuel Nachson σε δήλω­σή του την Κυρια­κή το βρά­δυ, η οποία χαρα­κτη­ρί­στη­κε ως “διευ­κρί­νι­ση”.

Αυτός ήταν ο μόνος σκο­πός της δήλω­σης που εξέ­δω­σε ο πρε­σβευ­τής του Ισρα­ήλ στην Ουγ­γα­ρία. Σε καμία περί­πτω­ση δεν έγι­νε η δήλω­ση για να απο­θαρ­ρύ­νει την κρι­τι­κή στον Τζορτζ Σόρος, ο οποί­ος υπο­σκά­πτει συνε­χώς τις δημο­κρα­τι­κά εκλεγ­μέ­νες κυβερ­νή­σεις του Ισρα­ήλ χρη­μα­το­δο­τώ­ντας οργα­νώ­σεις που αμαυ­ρώ­νουν το εβραϊ­κό κρά­τος και επι­διώ­κουν να του αρνη­θούν το δικαί­ω­μα να υπε­ρα­σπι­στεί τον εαυ­τό του”, ανέ­φε­ρε επί­σης η δήλω­ση.

 

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας