Ισραήλ και Η.Π.Α. βομβαρδίζουν μόνο τις δυνάμεις του Άσαντ

0
13

Ούτε το Ισρα­ήλ, ούτε οι ΗΠΑ βομ­βάρ­δι­σαν ποτέ το Ισλα­μι­κό Κρά­τος …για­τί φυσι­κά πρό­κει­ται για δικούς τους μισθο­φό­ρους. Και το Ισρα­ήλ και οι ΗΠΑ όμως βομ­βάρ­δι­σαν πολ­λές φορές εγκα­τα­στά­σεις και στρα­τιώ­τες της Συρί­ας για να βοη­θή­σουν το Ισλα­μι­κό Κρά­τος και τους Κούρ­δους να κατα­λά­βουν μεγα­λύ­τε­ρες εκτά­σεις. 

Δια­βά­στε επί­σης: Η δύση σχε­διά­ζει τη “Νέα Μέση Ανα­το­λή”… με εργα­λείο τους Κούρ­διους!

Πηγή: naftemporiki.gr

Ο διε­θνής συνα­σπι­σμός υπό τις ΗΠΑ ενά­ντια στο Ισλα­μι­κό Κρά­τος έπλη­ξε στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις του καθε­στώ­τος Άσαντ στην ανα­το­λι­κή Συρία, καθώς εκεί­νες είχαν ανοί­ξει εχθρο­πρα­ξί­ες με τις Συρια­κές Δημο­κρα­τι­κές Δυνά­μεις, συμ­μά­χους της Δύσης στη μάχη κατά του Ι.Κ.

Το χτύ­πη­μα έγι­νε στην ανα­το­λι­κή όχθη του Ευφρά­τη, λίγα χιλιό­με­τρα από την πόλη Ντέιρ Ελ Ζορ, η οποία ελέγ­χε­ται από το συρια­κό καθε­στώς, μετά από χρό­νια κατά τα οποία την ήλεγ­χαν οι τζι­χα­ντι­στές.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, από το πλήγ­μα του διε­θνούς υπό τις ΗΠΑ συνα­σπι­σμού έχα­σαν τη ζωή τους έως και 100 φιλο­κυ­βερ­νη­τι­κοί μαχη­τές.

Δεν έχει διευ­κρι­νι­στεί εάν πρό­κει­ται για στρα­τιώ­τες του συρια­κού κυβερ­νη­τι­κού στρα­τού ή για μέλη της Χεζ­μπο­λάχ του Λιβά­νου και άλλες σιι­τι­κές πολι­το­φυ­λα­κές, που με τη βοή­θεια του Ιράν πολε­μούν στο πλευ­ρό των δυνά­με­ων του Μπα­σάρ Αλ Άσαντ.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας