Ισραήλ: Μυστικές επαφές με τη Σ. Αραβία

Οι αποκεφαλιστές κλασικά σύμμαχοι των Σιωνιστών άρα και δικοί μας.

0
26

Ισραη­λι­νός υπουρ­γός απο­κά­λυ­ψε σήμε­ρα ότι η χώρα του είχε μυστι­κές επα­φές με τη Σαου­δι­κή Αρα­βία, εν μέσω των ανη­συ­χιών που εκφρά­ζο­νται και από τις δύο πλευ­ρές για το Ιράν.

Το τελευ­ταίο διά­στη­μα είχαν κυκλο­φο­ρή­σει φήμες για επα­φές του Ισρα­ήλ με τη Σαου­δι­κή Αρα­βία, όμως αυτή ήταν η πρώ­τη φορά που υψη­λό­βαθ­μος Ισραη­λι­νός αξιω­μα­τού­χος τις επι­βε­βαί­ω­σε. Σε συνέ­ντευ­ξη που παρα­χώ­ρη­σε στον ραδιο­φω­νι­κό σταθ­μό των ενό­πλων δυνά­με­ων, ο υπουρ­γός Ενέρ­γειας Γιου­βάλ Στάι­νιτς ρωτή­θη­κε για­τί το Ισρα­ήλ κρύ­βει τους δεσμούς του με το Ριάντ.

Ο υπουρ­γός απά­ντη­σε: “Έχου­με δεσμούς που όντως είναι εν μέρει μυστι­κοί με πολ­λές μου­σουλ­μα­νι­κές και αρα­βι­κές χώρες και συνή­θως εμείς είμα­στε η πλευ­ρά που δεν ντρέ­πε­ται” για αυτές τις επα­φές. Εξή­γη­σε ότι “η άλλη πλευ­ρά” είναι εκεί­νη που θέλει να παρα­μεί­νουν κρυ­φές οι επα­φές. “Εμείς, συνή­θως δεν έχου­με πρό­βλη­μα, αλλά σεβό­μα­στε την επι­θυ­μία της άλλης πλευ­ράς, όταν ανα­πτύσ­σο­νται οι δεσμοί, είτε πρό­κει­ται για τη Σαου­δι­κή Αρα­βία, είτε άλλες αρα­βι­κές ή μου­σουλ­μα­νι­κές χώρες”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας