Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν θέση του συριακού στρατού

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
10

Οι ένο­πλες δυνά­μεις του Ισρα­ήλ έπλη­ξαν χθες Σάβ­βα­το μια θέση του συρια­κού στρα­τού, λίγες ώρες αφού πυρά έπε­σαν στο τμή­μα των Υψι­πέ­δων του Γκο­λάν το οποίο τελεί υπό ισραη­λι­νή κατο­χή, χωρίς πάντως να προ­κα­λέ­σουν θύμα­τα ή ζημιές, ανα­κοί­νω­σε το ισραη­λι­νό επι­τε­λείο.

«Οι ισραη­λι­νές δυνά­μεις στο­χο­θέ­τη­σαν τη συρια­κή πυρο­βο­λαρ­χία από όπου προ­ήλ­θαν τα πυρά», ανα­φέ­ρει ανα­κοί­νω­ση των ισραη­λι­νών ένο­πλων δυνά­με­ων, στην οποία δεν διευ­κρι­νί­ζε­ται αν το πλήγ­μα έγι­νε με τη χρή­ση χερ­σαί­ων μέσων ή από αέρος.

Νωρί­τε­ρα, ο ισραη­λι­νός στρα­τός προει­δο­ποί­η­σε τη Δαμα­σκό, μετά τη ρίψη δύο οβί­δων στο τμή­μα των Υψι­πέ­δων του Γκο­λάν υπό ισραη­λι­νό έλεγ­χο.

«Το Ισρα­ήλ θεω­ρεί ότι το συρια­κό καθε­στώς ευθύ­νε­ται για κάθε παρα­βί­α­ση των συνό­ρων και θα αντι­δρά» ανα­λό­γως, διε­μή­νυ­σε ένας εκπρό­σω­πος των ισραη­λι­νών ένο­πλων δυνά­με­ων, ο υπο­στρά­τη­γος Ρονέν Μανέ­λις.

Το Ισρα­ήλ «συνε­χί­ζει την πολι­τι­κή τη μη ανά­μι­ξης στον εμφύ­λιο πόλε­μο στη Συρία αλλά δεν θα ανε­χθού­με καμιά παρα­βί­α­ση της εθνι­κής κυριαρ­χί­ας» της χώρας, πρό­σθε­σε ο ίδιος.

Αυτό ήταν το τέταρ­το πλήγ­μα των Ισραη­λι­νών στο συρια­κό έδα­φος από το περα­σμέ­νο Σάβ­βα­το.

Ρου­κέ­τες και οβί­δες από τη Συρία πέφτουν συχνά στα Υψί­πε­δα του Γκο­λάν κατά τη διάρ­κεια εχθρο­πρα­ξιών ανά­με­σα στις δυνά­μεις του καθε­στώ­τος του Μπα­σάρ αλ Άσαντ και τους αντάρ­τες στην επαρ­χία Κου­νέι­τρα, κοντά στο κατε­χό­με­νο από το Ισρα­ήλ τμή­μα του Γκο­λάν.

Το Ισρα­ήλ κατέ­λα­βε περί­που 1.200 τετρα­γω­νι­κά χιλιό­με­τρα στα στρα­τη­γι­κής σημα­σί­ας Υψί­πε­δα του Γκο­λάν, απο­σπώ­ντας τα από τη Συρία, κατά τη διάρ­κεια του πολέ­μου του 1967 και τα προ­σάρ­τη­σε το 1981, κίνη­ση που η διε­θνής κοι­νό­τη­τα δεν ανα­γνω­ρί­ζει. Περί­που 510 τετρα­γω­νι­κά χιλιό­με­τρα παρα­μέ­νουν υπό συρια­κό έλεγ­χο.

Από τεχνι­κής άπο­ψης, το Ισρα­ήλ και η Συρία παρα­μέ­νουν ακό­μη σήμε­ρα σε εμπό­λε­μη κατά­στα­ση.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας