Ισραηλινοί στρατιωτικοί μεταμφιεσμένοι σε Παλαιστίνιους τραβούν όπλα σε διαδήλωση

Καρέ-καρέ η επιχείρηση

| upd 16 Δεκεμβρίου 2017 18:14
0
31


Κου­βα­λού­σαν παλαι­στι­νια­κές σημαί­ες προ­τού τις ρίξουν στο έδα­φος και δια­λύ­σουν τη δια­δή­λω­ση, προ­χω­ρώ­ντας σε συλ­λή­ψεις.

Το ήδη τετα­μέ­νο κλί­μα στην Δυτι­κή Όχθη έχει λαβει εκρη­κτι­κές δια­στά­σεις μετά την από­φα­ση Τραμπ να ανα­γνω­ρί­σει την Ιερου­σα­λήμ ως πρω­τεύ­ου­σα του Ισρα­ήλ.

Εχθές, σε δια­δή­λω­ση που πραγ­μα­το­ποιού­νταν κοντά στη Ραμά­λα, μια ομά­δα ισραη­λι­νών στρα­τιω­τών κατά­φε­ρε να παρει­σφρή­σει στο πλή­θος των περί­που 100–150 Παλαι­στι­νί­ων φορώ­ντας καφί­γιες (τις παρα­δο­σια­κές παλαι­στι­νια­κές μαντί­λες) και κου­βα­λώ­ντας στα χέρια τους παλαι­στι­νια­κές σημεί­ες.

Ξαφ­νι­κά, ένας από αυτούς έρι­ξε καπνο­γό­νο, προ­κα­λώ­ντας πανι­κό στους δια­δη­λω­τές που άρχι­σαν να τρέ­χουν. Στη συνέ­χεια, οι αστυ­νο­μι­κοί τρά­βη­ξαν τα όπλα τους και προ­χώ­ρη­σαν σε του­λά­χι­στον τρεις συλ­λή­ψεις, σύμ­φω­να με τον Guardian.

Τη συγκλο­νι­στι­κή σκη­νή που οι αστυ­νο­μι­κοί τρα­βά­νε τα όπλα τους ανά­με­σα στους δια­δη­λω­τές κατέ­γρα­ψε αυτό­πτης μάρ­τυ­ρας με την κάμε­ρα του κινη­τό του και το βίντεο κάνει σήμε­ρα τον γύρο του δια­δι­κτύ­ου.

Σε ανα­κοί­νω­σή του τις επό­με­νες ώρες ο ισραη­λι­νός στρα­τός είπε ότι οι Παλαι­στί­νιοι πετού­σαν πέτρες και κυλού­σαν φλε­γό­με­να λάστι­χα προς τους στρα­τιώ­τες, οι οποί­οι απά­ντη­σαν ανοί­γο­ντας πυρ. Σύμ­φω­να με νοσο­κο­μεια­κές πηγές, στις συμπλο­κές τραυ­μα­τί­στη­καν τρεις Παλαι­στί­νιοι, ενώ άλλοι τρεις συνε­λή­φθη­σαν.

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι οι Ισραη­λι­νές δυνά­μεις ασφα­λεί­ας χρη­σι­μο­ποιούν συχνά αυτή την τακτι­κή «μεταμ­φί­ε­σης» προ­κει­μέ­νου να παρει­σφρύ­ουν σε πλή­θη δια­δη­λω­τών που πετούν πέτρες. Οι πρά­κτο­ρες αυτοί είναι γνω­στοί στους Παλαι­στι­νί­ους ως «μου­στα­ρα­μπίν», ένας όρος που σημαί­νει «μεταμ­φιε­σμέ­νος σε Άρα­βας».

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας