Κ. Μητσοτάκης: Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέθρεψε κουλτούρα μίσους

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
6

Σε άρθρο του Will Horner στο Politico, με τίτλο “Η Ελλά­δα φοβά­ται την ανα­βί­ω­ση της ακρο­α­ρι­στε­ρής βίας”, ο αρχη­γός της αξιω­μα­τι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης σχο­λί­α­σε πως είμα­στε η μόνη χώρα στην Ευρώ­πη που έχει εσω­τε­ρι­κή τρο­μο­κρα­τία, προ­ερ­χό­με­νη από την άκρα αρι­στε­ρά.

Η βία προ­έρ­χε­ται απο­κλει­στι­κά από την αρι­στε­ρά τα τελευ­ταία χρό­νια. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέ­θρε­ψε μια κουλ­τού­ρα μίσους όταν ήταν στην αντι­πο­λί­τευ­ση και δεν έχει κάνει σχε­δόν τίπο­τα για αυτή τη βία όσο κυβερ­νά.

Δεν έχω δει τίπο­τα που να με πεί­θει ότι πραγ­μα­τι­κά θέλουν να αντι­με­τω­πί­σουν αυτό το θέμα. Απο­τε­λεί κίν­δυ­νο για τη Δημο­κρα­τία, αυτή η χυδαία πολι­τι­κή εκμε­τάλ­λευ­ση”, επε­σή­μα­νε.

Πολύ σωστά ο Κ. Μητσο­τά­κης βλέ­πει ότι η εσω­τε­ρι­κή τρο­μο­κρα­τία προ­έρ­χε­ται από την άκρα αρι­στε­ρά. Το πρό­βλη­μα όμως είναι, ότι το κόμ­μα στο οποίο προ­ε­δρεύ­ει ο ίδιος σήμε­ρα, καθ’ όλη τη διάρ­κεια δια­κυ­βέρ­νη­σής του, ανα­λω­νό­ταν σε “κυνή­γι μαγισ­σών”, προ­φυ­λα­κί­ζο­ντας ένα ολό­κλη­ρο κόμ­μα, για κατο­χή μαχαι­ρο­πή­ρου­νων, και αερο­βό­λων, εφό­σον έβλε­πε να υπάρ­χει τρο­μο­κρα­τία μόνο από την άκρα δεξιά. Δεν μας λέει όμως τι ακρι­βώς έκα­νε το κόμ­μα του όλ’ αυτά τα χρό­νια που βρι­σκό­ταν στην εξου­σία για την πάτα­ξη της αρι­στε­ρής τρο­μο­κρα­τί­ας; Για το φαι­νό­με­νο “Εξάρ­χεια”, για τις εν ψυχρό δολο­φο­νί­ες στην τρά­πε­ζα Marfin, για τις δολο­φο­νί­ες των μελών της Χρυ­σής Αυγής και τόσα άλλα εγκλή­μα­τα που προ­έρ­χο­νται από τον ίδιο χώρο που σήμε­ρα περι­γρά­φει και υπο­δει­κνύ­ει με τόση ακρί­βεια;

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας