Καύσωνας: Τι προτείνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
24

Βασι­κά προ­λη­πτι­κά μέτρα για την απο­φυ­γή δυσά­ρε­στων συνε­πειών λόγω καύ­σω­να, προ­τεί­νει ο Ιατρι­κός Σύλ­λο­γος Αθη­νών.

Αυτά είναι:

  1. Απο­φυ­γή έκθε­σης στον ήλιο και παρα­μο­νή σε σκια­σμέ­νους και δρο­σε­ρούς χώρους. Σε περί­πτω­ση ανα­γκα­στι­κής έκθε­σης στον ήλιο πρέ­πει να χρη­σι­μο­ποιεί­ται καπέ­λο ή γενι­κά κάλυμ­μα κεφα­λής. Η ένδυ­ση να απο­τε­λεί­ται κατά προ­τί­μη­ση από λεπτά, ευρύ­χω­ρα, ανοι­χτό­χρω­μα, κυρί­ως βαμ­βα­κε­ρά ενδύ­μα­τα.
  2. Απο­φυ­γή, κατά το δυνα­τό, σωμα­τι­κής κόπω­σης.
  3. Άφθο­νη λήψη δρο­σε­ρού νερού ή φυσι­κών χυμών. Απο­φυ­γή σακ­χα­ρού­χων, ανθρα­κού­χων ποτών.
  4. Λήψη ελα­φράς, άλι­πης, αλα­τι­σμέ­νης τρο­φής, κατα­νε­μη­μέ­νης σε μικρά συχνά γεύ­μα­τα. Απο­φυ­γή οινο­πνευ­μα­τω­δών ποτών.
  5. Συχνά δρο­σε­ρά λου­τρά, τοπο­θέ­τη­ση ψυχρών επι­θε­μά­των.
  6. Οι ευρι­σκό­με­νοι σε φαρ­μα­κευ­τι­κή αγω­γή και ιδί­ως όσοι λαμ­βά­νουν διου­ρη­τι­κά, ηρε­μι­στι­κά, αντι­υ­περ­τα­σι­κά, αντι­ϊ­στα­μι­νι­κά, Β΄ ανα­στο­λείς κ.λ.π. φάρ­μα­κα πρέ­πει να βρί­σκο­νται σε διαρ­κή επα­φή με τους θερά­πο­ντες για­τρούς τους προ­κει­μέ­νου να λαμ­βά­νουν τις ανά­λο­γες οδη­γί­ες.
  7. Επί­σης, σε διαρ­κή επα­φή με τους για­τρούς τους πρέ­πει να βρί­σκο­νται όσοι πάσχουν από νοσή­μα­τα του καρ­διαγ­γεια­κού, κεντρι­κού νευ­ρι­κού και ανα­πνευ­στι­κού συστή­μα­τος, οι δια­βη­τι­κοί, νεφρο­πα­θείς, αλκο­ο­λι­κοί καθώς και οι πάσχο­ντες από πάσης φύσε­ως βαρέα νοσή­μα­τα.
  8. Οι κάτοι­κοι του κέντρου της Αθή­νας να περιο­ρί­σουν τις μετα­κι­νή­σεις τους στις περιο­χές του κέντρου που δια­κρί­νο­νται από υψη­λή ατμο­σφαι­ρι­κή ρύπαν­ση και αυξη­μέ­νη κυκλο­φο­ρία.
  9. Οι μόνι­μοι κάτοι­κοι του κέντρου της Αθή­νας είναι προ­τι­μό­τε­ρο τις θερ­μές ώρες της ημέ­ρας να παρα­μέ­νουν, με κλει­στά παρά­θυ­ρα, στο σπί­τι τους και να χρη­σι­μο­ποιούν ανε­μι­στή­ρες ή κλι­μα­τι­στι­κές συσκευ­ές.

Οι ευπα­θείς κατη­γο­ρί­ες πλη­θυ­σμού είναι τα βρέ­φη, τα παι­διά προ­σχο­λι­κής ηλι­κί­ας, οι υπε­ρή­λι­κες καθώς και οι εργά­τες, αγρό­τες, αθλη­τές κ.λ.π.

Κατά συνέ­πεια ιδί­ως αυτοί, αλλά και όλοι οι υπό­λοι­ποι οφεί­λουν να επι­κοι­νω­νή­σουν αμέ­σως με το για­τρό τους ή τις υγειο­νο­μι­κές αρχές εφό­σον εμφα­νί­σουν και το παρα­μι­κρό σύμ­πτω­μα το οποίο ενδε­χο­μέ­νως είναι απο­τέ­λε­σμα των και­ρι­κών συν­θη­κών όπως ζάλη, κεφα­λαλ­γία, ίλιγ­γο, υπνη­λία, δια­τα­ρα­χές συμπε­ρι­φο­ράς, ναυ­τία, εμε­τούς, κρά­μπες κ.λ.π.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας