Οι καλοί μας «σύμμαχοι» Άγγλοι… σκότωναν υπέροχα

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
2

Ο Μιχα­λά­κης Καρα­ο­λής και ο Ανδρέ­ας Δημη­τρί­ου υπήρ­ξαν οι πρώ­τοι αγω­νι­στές του Κυπρια­κού Αγώ­να που κατα­δι­κά­σθη­καν σε θάνα­το και εκτε­λέ­στη­καν από τους άγγλους δυνά­στες.

Ο Μιχα­λά­κης Καρα­ο­λής γεν­νή­θη­κε στις 13 Φεβρουα­ρί­ου 1933 στο Παλαιο­χώ­ρι Πιτσι­λιάς και ήταν το τέταρ­το παι­δί του Σάβ­βα και της Πανα­γιώ­τας Καρα­ο­λή. Απο­φοί­τη­σε από την Αγγλι­κή Σχο­λή Λευ­κω­σί­ας και διο­ρί­στη­κε δημό­σιος υπάλ­λη­λος. Παράλ­λη­λα, ασχο­λή­θη­κε με τον στί­βο ως αθλη­τής του ΑΠΟΕΛ. Εντά­χθη­κε από τους πρώ­τους στην ΕΟΚΑ και πήρε μέρος στον απε­λευ­θε­ρω­τι­κό αγώ­να με την ομά­δα του Πολύ­καρ­που Γεωρ­κά­τζη.

Στις 28 Αυγού­στου 1955, μαζί με τον συνα­γω­νι­στή του Ανδρέα Πανα­γιώ­του σκό­τω­σαν τον αστυ­νο­μι­κό Ηρό­δο­το Πουλ­λή, την ώρα που παρα­κο­λου­θού­σε μια συγκέ­ντρω­ση του ΑΚΕΛ. Ο Πανα­γιώ­του διέ­φυ­γε, ενώ ο Καρα­ο­λής συνε­λή­φθη σε ενέ­δρα από τις αγγλι­κές δυνά­μεις και φυλα­κί­στη­κε στις Κεντρι­κές Φυλα­κές Λευ­κω­σί­ας. Στις 28 Οκτω­βρί­ου κατα­δι­κά­σθη­κε σε θάνα­το, παρό­τι η σφαί­ρα που σκό­τω­σε τον ελλη­νο­κύ­πριο αστυ­νο­μι­κό προ­έρ­χο­ταν από το όπλο του Πανα­γιώ­του. Οι Αγγλοι δεν του συγ­χώ­ρη­σαν ότι κατά τη διάρ­κεια της ανά­κρι­σης δεν είχε απο­κα­λύ­ψει τους συνα­γω­νι­στές του.

Ο Ανδρέ­ας Δημη­τρί­ου γεν­νή­θη­κε στις 18 Σεπτεμ­βρί­ου 1934 στον Άγιο Μάμα Λεμε­σού και κατα­γό­ταν από πάμ­πτω­χη πολυ­με­λή οικο­γέ­νεια. Φοί­τη­σε για τρία χρό­νια στο Νυχτε­ρι­νό Γυμνά­σιο Αμμο­χώ­στου και στη συνέ­χεια έπια­σε δου­λειά σε κατά­στη­μα εκρη­κτι­κών και κυνη­γε­τι­κών ειδών. Από μικρός ανα­μί­χθη­κε στον συν­δι­κα­λι­σμό και δια­τέ­λε­σε γραμ­μα­τέ­ας της Συντε­χνί­ας Αχθο­φό­ρων. Νεα­ρός αγω­νι­στής της ΕΟΚΑ, πρω­το­στά­τη­σε στην αρπα­γή οπλι­σμού από τις κατο­χι­κές αρχές της Αμμο­χώ­στου. Τα όπλα προ­ω­θή­θη­καν σε διά­φο­ρες αντάρ­τι­κες ομά­δες, οι οποί­ες μέχρι τότε ήταν εφο­δια­σμέ­νες σχε­δόν μόνο με κυνη­γε­τι­κά. Στις 22 Νοεμ­βρί­ου 1955 κατη­γο­ρή­θη­κε ότι πυρο­βό­λη­σε και τραυ­μά­τι­σε στην Αμμό­χω­στο τον πρά­κτο­ρα της «Ιντέ­λι­τζενς Σέρ­βις», Σίντ­νεϊ Τέι­λορ. Συνε­λή­φθη και κατα­δι­κά­σθη­κε σε θάνα­το.
Στις 10 Μαΐ­ου 1956, ο Μιχα­λά­κης Καρα­ο­λής και ο Ανδρέ­ας Δημη­τρί­ου απαγ­χο­νί­στη­καν στις Κεντρι­κές Φυλα­κές της Λευ­κω­σί­ας. Η γεν­ναία στά­ση τους μπρο­στά στους δημί­ους τους και το γεγο­νός της θανά­τω­σής τους προ­κά­λε­σαν παγκό­σμια αντί­δρα­ση και κατα­κραυ­γή. Την προη­γού­με­νη μέρα (9 Μαΐ­ου 1956) στην Αθή­να, 4 άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους από τις συγκρού­σεις αστυ­νο­μι­κών και δια­δη­λω­τών, που ζητού­σαν την Ένω­ση της Κύπρου με την Ελλά­δα. Προς τιμήν των δύο ηρώ­ων, πολ­λοί δρό­μοι στην Ελλά­δα και την Κύπρο φέρουν το όνο­μά τους.

Πηγή: sansimera.gr

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας