Καλλιέργεια κάνναβης για ιατρική χρήση ζητούν στον ΣΥΡΙΖΑ

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
7

Οι πρά­κτο­ρες του ΣΥΡΙΖΑ βιά­ζο­νται και ζητούν την νομι­μο­ποί­η­ση της καλ­λιέρ­γειας κάν­να­βης …για­τί ενώ είναι ακό­μα υπό διε­ρεύ­νη­ση (!) υπάρ­χουν ενδεί­ξεις (!) θερα­πευ­τι­κών ιδιο­τή­των.

Δηλα­δή δεν υπάρ­χει πρα­κτι­κά ΚΑΜΙΑ από­δει­ξη, καμία εμπε­ρι­στα­τω­μέ­νη έρευ­να και οι ενδεί­ξεις είναι προ­φα­νώς συγκρί­σι­μες με τις «θερα­πευ­τι­κές» ιδιό­τη­τες της Aloe Vera ή της καθη­με­ρι­νής προ­σευ­χής.
Φυσι­κά δεν υπάρ­χει περί­πτω­ση τα λαγω­νι­κά της φαρ­μα­κο­βιο­μη­χα­νί­ας να μην ανα­ζή­τη­σαν οποια­δή­πο­τε εκμε­ταλ­λεύ­σι­μη ουσία στο φυτό της κάν­να­βης που φυτρώ­νει παντού στον κόσμο… αλλά όπως είπα­με η απα­γό­ρευ­ση βοή­θη­σε την κάν­να­βη να απο­κτή­σει μία υπε­ρα­ξία στο μυα­λό των καπνι­στών, που το κρά­τος θέλει να την μετα­τρέ­ψει σε φόρους.
Έτσι ενώ με τον κοι­νό καπνό που κοστί­ζει αρχι­κά 5 ευρώ ανά κιλό, προ­σθέ­τουν 170 ευρώ φόρους… στην κάν­να­βη θα μπο­ρούν να βάλουν πολύ περισ­σό­τε­ρους φόρους. Σήμε­ρα στην Αμε­ρι­κή η κάν­να­βη που­λιέ­ται από 5.000 έως 20.000 δολά­ρια το κιλό!
Κατα­λά­βα­τε σε τι υπερ­κέρ­δη απο­σκο­πούν οι «φιλάν­θρω­ποι» τοκο­γλύ­φοι, όπως ο Soros, που πολε­μούν για την ελεύ­θε­ρη κυκλο­φο­ρία και χρή­ση της κάν­να­βης… για το καλό μας πάντα;
Και βέβαια η κάν­να­βη για πολ­λούς είναι μόνο η αρχή…

Πηγή: skai.gr
Πηγή: priceofweed.com
Πηγή: priceofweed.com
 
Τίτλος: Κάπνι­σε skunk, έκο­ψε το πέος του και μαχαί­ρω­σε τη μητέ­ρα του.
Υπο­γράμ­μι­ση: …είχε ξεκι­νή­σει να κατα­να­λώ­νει μαρι­χουά­να από τα 16 του χρό­νια. Μετά από λίγο και­ρό πέρα­σε στο skunk για­τί «βαρέ­θη­κε». Αυτή ήταν η αρχή δύο χρό­νων που η οικο­γέ­νεια πέρα­σε μία κόλα­ση και η οποία κατέ­λη­ξε σε ένα ψυχω­σι­κό επει­σό­διο. Σύμ­φω­να με τον πατέ­ρα του, ο νέος έφτα­σε σε σημείο να κοι­μά­ται με μία ρακέ­τα καθώς «έβλε­πε πως κατοι­κούν άνθρω­ποι στους τοί­χους του δωμα­τί­ου του».
Πηγή: newsbeast.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας