Καμία αλλαγή στα Τέλη Κυκλοφορίας

| upd 19 Νοεμβρίου 2017 21:51
0
45

Πραγ­μα­τι­κή ανα­κού­φι­ση! Θα συνε­χί­σου­με να πλη­ρώ­νου­με και πάλι 250 ευρώ ετη­σί­ως σε Τέλη …για ένα αυτο­κί­νη­το εικο­σα­ε­τί­ας που κοστί­ζει μόλις 1.500 ευρώ. Τι περι­μέ­νε­τε; Βγεί­τε, γλε­ντή­στε! Ακό­μα μία νίκη της «αναρ­χο­πα­τριω­τι­κής» κυβέρ­νη­σης που θα μεί­νει στην Ιστο­ρία!

Μαθαί­νου­με από την “efsyn.gr”:

Το ίδιο ποσό με πέρ­σι θα κλη­θούν να πλη­ρώ­σουν οι ιδιο­κτή­τες ΙΧ και δικύ­κλων για το 2018. Τα ειδο­ποι­η­τή­ρια ανα­μέ­νε­ται να αναρ­τη­θούν έως τις 24 Νοεμ­βρί­ου και η προ­θε­σμία κατα­βο­λής του ποσού θα εκπνεύ­σει στις 31 Δεκεμ­βρί­ου.

Σύμ­φω­να με ρεπορ­τάζ της ΕΡΤ, τα τέλη κυκλο­φο­ρί­ας του 2018 θα κατα­νε­μη­θούν και φέτος ανά­λο­γα με τον κυβι­σμό και το έτος κυκλο­φο­ρί­ας.

Όπως ανα­φέ­ρει στο ρεπορ­τάζ της η δημό­σια τηλε­ό­ρα­ση, η προ­θε­σμία για την κατα­βο­λή των τελών κυκλο­φο­ρί­ας του 2018 λήγει στις 31 Δεκεμ­βρί­ου. Σε περί­πτω­ση εκπρό­θε­σμης πλη­ρω­μής οι ιδιο­κτή­τες υπο­χρε­ού­νται να πλη­ρώ­σουν τα τέλη εις διπλούν.

Τα ειδο­ποι­η­τή­ρια θα αναρ­τη­θούν έως τις 24 Νοεμ­βρί­ου. Οι ιδιο­κτή­τες των οχη­μά­των θα πρέ­πει να εκτυ­πώ­σουν από το Taxis τα σχε­τι­κά έντυ­πα. Εξό­φλη­ση γίνε­ται μέσω τρα­πε­ζών, μέσω e-banking ή στα ΕΛΤΑ.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας