Καναδάς: 10 εκατ. καναδικά δολάρια αποζημίωση σε πρώην κρατούμενο του Γκουαντάναμο

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
10

O Κανα­δάς θα πλη­ρώ­σει απο­ζη­μί­ω­ση σε κρα­τού­με­νο του Γκουα­ντά­να­μο… Δηλα­δή οι πολί­τες του Κανα­δά θα πλη­ρώ­σουν τις εξυ­πνά­δες και τις παρα­νο­μί­ες κρα­τι­κών αξιω­μα­τού­χων… αντί να πλη­ρώ­σουν αυτοί που τις διέ­πρα­ξαν. Τι σοφά στη­μέ­νο το Σύστη­μα της Εξου­σί­ας;!

Σκο­τώ­νει η εξου­σία …αλλά τις απο­ζη­μιώ­σεις τις πλη­ρώ­νουν οι υπο­τε­λείς στην εξου­σία.

Οι Πολι­τι­κοί και οι Στρα­τιω­τι­κοί των ΗΠΑ όμως που θεσμο­θέ­τη­σαν ΚΡΑΤΙΚΑ βασα­νι­στή­ρια και νομι­μο­ποί­η­σαν σκλη­ρά ψυχο­λο­γι­κά πει­ρά­μα­τα σε ανθρώ­πους που απή­χθη­σαν και κρα­τή­θη­καν για πάνω από δέκα χρό­νια στο Γκουα­ντά­να­μο… κατά τη διάρ­κεια της δια­κυ­βέρ­νη­σης του γλυ­κού­λη και νομπε­λί­στα Ομπά­μα δεν θα πλη­ρώ­σουν ποτέ.

Η κανα­δι­κή κυβέρ­νη­ση θα ζητή­σει συγ­γνώ­μη στον Ομάρ Καντρ, πρώ­ην κρα­τού­με­νο στη στρα­τιω­τι­κή βάση του Γκουα­ντά­να­μο και θα του κατα­βά­λει απο­ζη­μί­ω­ση περί­που 10 εκα­τομ­μύ­ρια κανα­δι­κά δολά­ρια (περί­που 6,8 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ) για την κακο­ποί­η­ση που υπέ­στη κατά την διάρ­κεια της κρά­τη­σης του, ανέ­φε­ραν δύο πηγές με γνώ­ση του θέμα­τος.

Ο Κανα­δός πολί­της Καντρ συνε­λή­φθη στο Αφγα­νι­στάν το 2002 σε ηλι­κία 15 ετών, έπει­τα από ανταλ­λα­γή πυρών με Αμε­ρι­κα­νούς στρα­τιώ­τες. Δήλω­σε ένο­χος για τη δολο­φο­νία ενός Αμε­ρι­κα­νού για­τρού και έγι­νε ο νεα­ρό­τε­ρος κρα­τού­με­νος Γκουα­ντά­να­μο.

Ο Καντρ έπει­τα αναί­ρε­σε και οι δικη­γό­ροι του τόνι­σαν ότι υπέ­στη υπερ­βο­λι­κή βία και κακο­με­τα­χεί­ρι­ση.
Το Κανα­δι­κό Ανώ­τα­το Δικα­στή­ριο απο­φά­σι­σε το 2010 ότι ο Κανα­δάς παρα­βί­α­σε τα δικαιώ­μα­τα του Καντρ στέλ­νο­ντας πρά­κτο­ρες των μυστι­κών υπη­ρε­σιών να τον ανα­κρί­νουν στη βάση του Γκουα­ντά­να­μο και στέλ­νο­ντας τα συμπε­ρά­σμα­τα των ανα­κρί­σε­ων αυτών στις ΗΠΑ.

Ο Καντρ παρέ­μει­νε για μια δεκα­ε­τία στο Γκουα­ντά­να­μο πριν επι­στρέ­ψει στον Κανα­δά το 2012 για να εκτί­σει εκεί το υπό­λοι­πο της ποι­νής του. Απο­φυ­λα­κί­στη­κε με εγγύ­η­ση το 2015 και ζει στο Έντμο­ντον της επαρ­χί­ας της Αλμπέρ­τας.

Η κανα­δι­κή κυβέρ­νη­ση και οι δικη­γό­ροι του Καντρ κατέ­λη­ξαν στην συμ­φω­νία για κατα­βο­λή επα­νορ­θώ­σε­ων, όπως ανέ­φε­ραν οι πηγές που ζήτη­σαν να μην κατο­νο­μα­στούν, εξαι­τί­ας της ευαι­σθη­σί­ας του θέμα­τος.

Ο Κανα­δάς έχει επι­συ­νά­ψει μια σει­ρά ακρι­βών δια­κα­νο­νι­σμών με πολί­τες που φυλα­κί­στη­καν στο εξω­τε­ρι­κό, καθώς κατη­γό­ρη­σαν την Οτά­βα για συνε­νο­χή στην κακο­με­τα­χεί­ρι­σή τους.

Ο 30χρονος πλέ­ον Καντρ έκα­νε μήνυ­ση ενά­ντια στην Οτά­βα, ζητώ­ντας 20 εκα­τομ­μύ­ρια κανα­δι­κά δολά­ρια για παρα­βί­α­ση των ανθρω­πί­νων του δικαιω­μά­των. Η είδη­ση για την επί­τευ­ξη του δια­κα­νο­νι­σμού δημο­σιεύ­τη­κε αρχι­κά από την εφη­με­ρί­δα Globe and Mail.

Η υπό­θε­ση είχε διχά­σει με τους υπε­ρα­σπι­στές του Καντρ να τον χαρα­κτη­ρί­ζουν ένα παι­δί στρα­τιώ­τη, ενώ η τότε συντη­ρη­τι­κή κυβέρ­νη­ση είχε απορ­ρί­ψει τις εκκλή­σεις για επιεί­κεια, σημειώ­νο­ντας ότι είχε ομο­λο­γή­σει την διά­πρα­ξη ενός σοβα­ρού εγκλή­μα­τος.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας