Κάρτα προπληρωμής σε βραχιόλι από την Εθνική Τράπεζα και τη Visa

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
34

Κάρ­τα πλη­ρω­μών σε μορ­φή βρα­χιο­λιού ή δαχτυ­λι­διού. Να συνη­θί­ζου­με να εμπι­στευό­μα­στε τυφλά τις Τρά­πε­ζες …αυτές που βρί­σκο­νται πάντα στην κορυ­φή των μεγα­λύ­τε­ρων σκαν­δά­λων που είδε ποτέ η χώρα.

 

Τα θαλασ­σο­δά­νεια εκα­τομ­μυ­ρί­ων, η «εξα­έ­ρω­ση» των κατα­θέ­σε­ων που στη συνέ­χει καλύ­φθη­καν από τους φτω­χούς φορο­λο­γού­με­νους… είναι κάποια από αυτά, για να ξέρου­με σε ποια «ευα­γή» ιδρύ­μα­τα μας αλυ­σο­δέ­νει το κρά­τος με νόμους.

Στην έκδο­ση ενός και­νο­τό­μου προ­ϊ­ό­ντος πλη­ρω­μών, του i-bank payband Visa, προ­χώ­ρη­σε η Εθνι­κή Τρά­πε­ζα, στο πλαί­σιο του εκσυγ­χρο­νι­σμού των παρε­χό­με­νων προ­ϊ­ό­ντων καρ­τών και επέ­κτα­σης σε σύγ­χρο­να ηλε­κτρο­νι­κά μέσα πλη­ρω­μών.

Πρό­κει­ται για προ­πλη­ρω­μέ­νη κάρ­τα VISA, η οποία δια­τί­θε­ται σε μορ­φή wearable — βρα­χιο­λιού με ενσω­μα­τω­μέ­νη τεχνο­λο­γία ανέ­πα­φων συναλ­λα­γών.

Το αδιά­βρο­χο υλι­κό του i-bank payband Visa, καθώς και ο μοντέρ­νος σχε­δια­σμός του σε ποι­κι­λία χρω­μά­των, επι­τρέ­πουν τη χρή­ση του παντού αντί μετρη­τών — από το γυμνα­στή­ριο, τη βρα­δι­νή έξο­δο μέχρι και την παρα­λία — επι­τρέ­πο­ντας στον κάτο­χό του να κάνει τις συναλ­λα­γές του ανέ­πα­φα, χωρίς να χρειά­ζε­ται μαζί του το πορ­το­φό­λι, αφού το φορά συνέ­χεια στο χέρι του.

Όπως ανέ­φε­ρε η Γενι­κή Διευ­θύ­ντρια της Εθνι­κής Τρά­πε­ζας κ. Νέλ­λη Τζά­κου-Λαμπρο­πού­λου, «η Εθνι­κή Τρά­πε­ζα και­νο­το­μεί για μία ακό­μη φορά, προ­σφέ­ρο­ντας την πρώ­τη wearable υπη­ρε­σία πλη­ρω­μών στην Ελλη­νι­κή αγο­ρά».

Σύμ­φω­να με την ίδια, το νέο i-bank payband Visa απο­τε­λεί έναν πρω­το­πο­ρια­κό τρό­πο ανέ­πα­φων συναλ­λα­γών, με την πιστο­ποί­η­ση και την ασφά­λεια της VISA.

Συγκε­κρι­μέ­να, «αξιο­ποιώ­ντας την τεχνο­λο­γία NFC, το i-bank payband Visa επι­τρέ­πει την πραγ­μα­το­ποί­η­ση πλη­ρω­μών σε κατα­στή­μα­τα που δια­θέ­τουν τερ­μα­τι­κό απο­δο­χής καρ­τών (POS) εύκο­λα, γρή­γο­ρα και με την ίδια ασφά­λεια που παρέ­χουν οι κάρ­τες».

Από την πλευ­ρά του, ο Γενι­κός Διευ­θυ­ντής της Visa κ. Νίκος Καμπα­νό­που­λος, σημεί­ω­σε πως «το i-bank payband Visa σίγου­ρα θα κάνει την δια­φο­ρά. Είναι δια­φο­ρε­τι­κό, είναι όμορ­φο, είναι ασφα­λές, είναι γρή­γο­ρο, είναι εύχρη­στο μέσο πλη­ρω­μών και απο­τε­λεί ένα πρω­το­πο­ρια­κό προ­ϊ­όν για την ελλη­νι­κή αγο­ρά, το οποίο εκτι­μά­ται ότι θα τύχει ευρεί­ας απο­δο­χής από το κατα­να­λω­τι­κό κοι­νό και ειδι­κά τους νέους».

Η παρα­γω­γή του νέου μέσου πλη­ρω­μών της Εθνι­κής Τρά­πε­ζας  έγι­νε με την υπο­στή­ρι­ξη της εται­ρί­ας Inform Λύκος.

Στο πλαί­σιο των ενερ­γειών προ­ώ­θη­σης του νέου προ­ϊ­ό­ντος i-bank payband, η Εθνι­κή Τρά­πε­ζα προ­χώ­ρη­σε σε μία σημα­ντι­κή συνερ­γα­σία με το Colour Day Festival, το οποίο θα διε­ξα­χθεί στις 17 Ιου­νί­ου στο ΟΑΚΑ.

Για τις ανά­γκες της συγκε­κρι­μέ­νης διορ­γά­νω­σης, το i-bank payband δια­τί­θε­ται δωρε­άν και απο­τε­λεί συνο­δευ­τι­κό του εισι­τη­ρί­ου εισό­δου για τον χώρο της εκδή­λω­σης.

Το i-bank payband Visa θα είναι δια­θέ­σι­μο σε όλα τα κατα­στή­μα­τα της Εθνι­κής Τρά­πε­ζας από τις 19 Ιου­νί­ου 2017,  ενώ η φόρ­τι­σή  του θα γίνε­ται και μέσω των εφαρ­μο­γών i-bank internet banking, i-bank mobile banking και του i-bank Pay.

Πηγή: facebook.com
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας