Κατάρ: Τα αιτήματα των τεσσάρων αραβικών χωρών έγιναν για να απορριφθούν

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
10
Φωτογραφία: Mohamed Farag/Anadolu Agency/Getty Images

Ο υπουρ­γός δήλω­σε ότι το Κατάρ δεν θα κλεί­σει τουρ­κι­κή στρα­τιω­τι­κή βάση στη χώρα, ούτε θα κλεί­σει το δορυ­φο­ρι­κό κανά­λι Al Jazeera, που εδρεύ­ει στη Ντό­χα, όπως απαι­τούν οι αρα­βι­κές χώρες.

Τα αιτή­μα­τα που έγι­ναν προς το Κατάρ, από τέσ­σε­ρα άλλα αρα­βι­κά κρά­τη, σχε­διά­στη­καν να απορ­ρι­φθούν, δήλω­σε σήμε­ρα ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών του Κατάρ, εξη­γώ­ντας ότι το τελε­σί­γρα­φό τους δεν απο­σκο­πού­σε στην αντι­με­τώ­πι­ση της τρο­μο­κρα­τί­ας, αλλά στη μεί­ω­ση της κυριαρ­χί­ας της χώρας του.

Ωστό­σο, ο Σεΐ­χης Μοχά­μεντ Μπιν Αμπ­ντου­ραχ­μάν αλ-Θάνι μιλώ­ντας σε δημο­σιο­γρά­φους στη Ρώμη πρό­σθε­σε ότι η Ντό­χα συνε­χί­ζει να είναι έτοι­μη να καθί­σει και να συζη­τή­σει τα παρά­πο­να που δια­τύ­πω­σαν οι αρα­βι­κές γει­το­νι­κές του χώρες.

«Αυτός ο κατά­λο­γος αιτη­μά­των έγι­νε για να απορ­ρι­φθεί. Δεν νοεί­ται να γίνει δεκτός ή …να απο­τε­λέ­σει αντι­κεί­με­νο δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων», δήλω­σε ο Σεΐ­χης Μοχά­μεντ προ­σθέ­το­ντας ότι το Κατάρ είναι πρό­θυ­μο να συμ­με­τά­σχει σε περαι­τέ­ρω διά­λο­γο, δεδο­μέ­νου ότι θα υπάρ­χουν «οι κατάλ­λη­λες συν­θή­κες».

Ο Σεΐ­χης Μοχά­μεντ Μπιν Αμπ­ντου­ραχ­μάν αλ-Θάνι έκα­νε τις δηλώ­σεις αυτές μετά την άφι­ξή του στη Ρώμη από τις ΗΠΑ. Η Ουά­σινγ­κτον βοη­θά το Κου­βέιτ, που δια­τη­ρεί σχέ­σεις με το Κατάρ, να δια­με­σο­λα­βή­σει στη δια­μά­χη αυτή.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας