Κατάργηση τεσσάρων επιδομάτων για χαμηλά εισοδήματα

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
5
Άμε­ση κατάρ­γη­ση από τις 19 Μαΐ­ου προ­βλέ­πει το 4ο Μνη­μό­νιο για 4 επι­δό­μα­τα που θεσπί­στη­καν και χορη­γού­νταν με εισο­δη­μα­τι­κά ή κοι­νω­νι­κά κρι­τή­ρια, με την «υπο­σχε­τι­κή» ότι πλέ­ον όσοι ήταν δικαιού­χοι αυτών των κοι­νω­νι­κών παρο­χών θα εντα­χθούν και θα εισπράτ­τουν οικο­νο­μι­κή βοή­θεια από το εγγυ­η­μέ­νο εισό­δη­μα (ΚΕΑ).

Το μόνο βέβαιο, ωστό­σο, είναι η κατάρ­γη­σή τους από τις 19 Μαΐ­ου που δημο­σιεύ­τη­κε ο νόμος 4472/2017 (4ο Μνη­μό­νιο), καθώς δεν έχει ξεκα­θα­ρι­στεί σύμ­φω­να με το επί­μα­χο άρθρο 57 του νέου νόμου ότι το ποσό των 12 εκατ. ευρώ που κατα­βάλ­λε­ται για αυτά τα επι­δό­μα­τα θα ανα­πλη­ρω­θεί με την ισό­πο­ση πλη­ρω­μή από το Κοι­νω­νι­κό Εισό­δη­μα Αλλη­λεγ­γύ­ης-ΚΕΑ.

Στο… χρονοντούλαπο

Τα επι­δό­μα­τα που καταρ­γού­νται είναι:

  1. Το σχο­λι­κό επί­δο­μα των 300 ευρώ το χρό­νο για κάθε παι­δί ως την ηλι­κία των 16 ετών, με εισό­δη­μα οικο­γέ­νειας ως 3.000 ευρώ. Χορη­γεί­ται κατά την έναρ­ξη της σχο­λι­κής χρο­νιάς, που σημαί­νει ότι από τον Σεπτέμ­βριο του 2017 (με την έναρ­ξη της νέας σχο­λι­κής χρο­νιάς) δεν θα υπάρ­χει το επί­δο­μα. Οσοι πήραν το βοή­θη­μα (Σεπτέμ­βριο 2016) δεν θα το επι­στρέ­ψουν, παρά μόνον αν ταυ­τό­χρο­να πήραν και το ΚΕΑ. Τα ποσά σε αυτή την περί­πτω­ση θα συμ­ψη­φι­στούν, αν δεν έγι­νε έλεγ­χος κατά την κατα­βο­λή τους.
  2. Το επί­δο­μα των 44 ευρώ το μήνα για απρο­στά­τευ­τα τέκνα, όπως ορφα­νά από γονείς ή με γονείς που εκτί­ουν ποι­νή φυλά­κι­σης ή με ανά­πη­ρο γονέα ή για παι­διά με έναν γονέα. Το επί­δο­μα κατα­βαλ­λό­ταν (σ.σ.: για αιτή­σεις ως 18 Μαΐ­ου 2017) με κρι­τή­ριο το εισό­δη­μα της οικο­γέ­νειας ή του ενός γονέα ή των συγ­γε­νών που έχουν τέκνα απρο­στά­τευ­τα υπό την επί­βλε­ψή τους να μην ξεπερ­νά τα 2.700 ευρώ ετη­σί­ως. Χορη­γεί­το από τους δήμους.
  3. Το επί­δο­μα ένδειας, που έφτα­νε στα 600 ευρώ ως εφά­παξ ενί­σχυ­ση για άτο­μα χωρίς τους ανα­γκαί­ους για δια­βί­ω­ση πόρους.
  4. Το επί­δο­μα για νεοει­σερ­χό­με­νους ανέρ­γους ως 29 ετών, που ήταν 75 ευρώ το μήνα και κατα­βαλ­λό­ταν για 5 μήνες. Στο εξής, και σύμ­φω­να με σχε­τι­κή εσω­τε­ρι­κή εγκύ­κλιο που κοι­νο­ποί­η­σε ο ΟΑΕΔ στις υπη­ρε­σί­ες του, από 19 Μαΐ­ου και μετά δεν θα παρα­λαμ­βά­νε­ται καμία αίτη­ση για την κατα­βο­λή του επι­δό­μα­τος σε νέους ως 29 ετών που εγγρά­φο­νται στον ΟΑΕΔ ως νεοει­σερ­χό­με­νοι άνερ­γοι, δηλα­δή ως άνερ­γοι με «μηδέν» ένση­μα. Οσοι είχαν υπο­βά­λει αίτη­ση μέχρι τις 18 Μαΐ­ου 2017, πριν από τη δημο­σί­ευ­ση του νόμου, θα πάρουν τα 75 ευρώ για 5 μήνες. Δεν αλλά­ζει τίπο­τε για νέους ως 29 ετών που έχουν εργα­στεί και μένουν άνερ­γοι, καθώς δικαιού­νται -βάσει των ενσή­μων τους- επί­δο­μα ανερ­γί­ας. Τα 75 ευρώ ήταν το «χαρ­τζι­λί­κι» που είχε προ­βλε­φθεί με νόμο του 1985 για τα νέα παι­διά που τελειώ­νουν σπου­δές και δεν έχουν δου­λειά ή που δεν έχουν σπου­δά­σει αλλά για ένα πεντά­μη­νο έπαιρ­ναν αυτό το μικρό βοή­θη­μα για τα υπο­τυ­πώ­δη έξο­δά τους.

Για… λίγους

Από την κατάρ­γη­ση των επι­δο­μά­των θα εξοι­κο­νο­μη­θούν 8,8 εκατ. ευρώ το 2017 και 12 εκατ. ευρώ στα­θε­ρά σε ετή­σια βάση από το 2018.
Οι δικαιού­χοι των παρα­πά­νω κατη­γο­ριών θα πρέ­πει να εντα­χθούν όμως στις δομές κοι­νω­νι­κής βοή­θειας του ΚΕΑ. Ωστό­σο, κάτι τέτοιο δεν έχει προ­βλε­φθεί στο άρθρο 57, πλην όμως το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας έχει πει ότι θα μπο­ρούν, όπως όλοι, να υπο­βά­λουν αιτή­σεις για να γίνουν δικαιού­χοι του Κοι­νω­νι­κού Εισο­δή­μα­τος Αλλη­λεγ­γύ­ης. Απα­ραί­τη­τη προ­ϋ­πό­θε­ση όμως για να λάβουν ενί­σχυ­ση μέσω ΚΕΑ είναι να υπο­βά­λουν φορο­λο­γι­κή δήλω­ση ή να έχουν βεβαί­ω­ση της εφο­ρί­ας ότι δεν υπο­χρε­ώ­νο­νται σε υπο­βο­λή δήλω­σης.
Παρά την πρό­βλε­ψη αυτή, που είναι στα λόγια μέχρι στιγ­μής, είναι βέβαιο ότι θα μεί­νουν εκτός ενί­σχυ­σης χιλιά­δες άτο­μα που έπαιρ­ναν τα παρα­πά­νω επι­δό­μα­τα. Για παρά­δειγ­μα, το επί­δο­μα των 75 ευρώ το μήνα σε νεοει­σερ­χό­με­νους ανέρ­γους ως 29 ετών δεν είχε εισο­δη­μα­τι­κά κρι­τή­ρια, που σημαί­νει ότι για να αντι­κα­τα­στα­θεί το ποσό αυτό από το ΚΕΑ θα πρέ­πει είτε η οικο­γέ­νεια του ανέρ­γου να έχει χαμη­λό εισό­δη­μα (π.χ. κάτω από 4.800 ευρώ το χρό­νο αν είναι ζευ­γά­ρι με ένα παι­δί) είτε ο άνερ­γος να υπο­βά­λει δήλω­ση… παρό­τι δεν έχει δου­λειά.

Πηγή: eleftherostypos.gr / topontiki.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας