Η καταστροφική για τον ελληνισμό της Μ. Ασίας «Μεγάλη Ιδέα» του Βενιζέλου

| upd 13 Νοεμβρίου 2017 21:50
0
21

Δεί­τε πως «υπέ­φε­ραν» οι Έλλη­νες κάτω από τον «ζυγό» των Οθω­μα­νών στη Σμύρ­νη… Πανε­πι­στή­μια, Εκκλη­σί­ες, βίλες, ποδο­σφαι­ρι­κές ομά­δες ακό­μα κι επι­γρα­φές στα Ελλη­νι­κά μετά από 400 χρό­νια «σκλα­βιάς»… Κι όμως τους έπει­σαν ότι ο πρά­κτο­ρας Βενι­ζέ­λος …θα τους «απε­λευ­θέ­ρω­νε». Κι όντως τους απε­λευ­θέ­ρω­σε από …τις περιου­σί­ες τους και τις «μίζε­ρες» ζωές τους …αφού κατα­στρά­φη­καν οικο­νο­μι­κά και πέθα­ναν χιλιά­δες άμα­χοι.

Κι όλα αυτά κατό­πιν μίας προ­φο­ρι­κής εντο­λής των Μεγάλων Δυνά­με­ων προς τον πρά­κτο­ρα Βενι­ζέ­λο. Οι μεγά­λες δυνά­μεις ήθε­λαν να πολε­μή­σου­με εμείς …για να βάλουν στο χέρι αυτοί τα πετρέ­λαια της Μοσού­λης. Κι αυτό ο Βενι­ζέ­λος …το μετέ­τρε­ψε σε «Εθνι­κό Συμ­φέ­ρον» και «Μεγά­λη Ιδέα».

Βοή­θη­σε ο Ελλη­νι­κός Στρα­τός πρα­κτι­κά να ενι­σχυ­θεί ο περιού­σιος Κεμάλ απέ­να­ντι στους Οθω­μα­νούς, να ανα­λά­βει τον έλεγ­χο της Οθω­μα­νι­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας …και να μην αφή­σει ούτε έναν Έλλη­να σε περιο­χές που ήταν Ελλη­νι­κές εδώ και χιλιά­δες χρό­νια και που ακό­μα και οι Οθω­μα­νοί σεβά­στη­καν πολύ περισ­σό­τε­ρο από τους Κεμα­λι­στές. Ξέρει κανέ­νας εάν ο Κεμάλ ακού­μπη­σε έστω μία τρί­χα …περιού­σιου;

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας