Καθημερινό φαινόμενο οι διαρρήξεις και οι κλοπές στα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
4

Σε από­γνω­ση βρί­σκο­νται οι φαρ­μα­κο­ποιοί της Θεσ­σα­λο­νί­κης, καθώς τα κρού­σμα­τα κλο­πών, διαρ­ρή­ξε­ων, ακό­μα και ληστειών, τεί­νουν να γίνουν καθη­με­ρι­νό φαι­νό­με­νο.

Μέσα σε έναν μόλις μήνα, έχουν κατα­γρα­φεί έξι-επτά διαρ­ρή­ξεις σε φαρ­μα­κεία στα ανα­το­λι­κά της πόλης, κυρί­ως στην περιο­χή του Φαλή­ρου, καταγ­γέλ­λει ο γραμ­μα­τέ­ας του Φαρ­μα­κευ­τι­κού Συλ­λό­γου Θεσ­σα­λο­νί­κης (ΦΣΘ), Διο­νύ­σης Ευγε­νί­δης. Τα περι­στα­τι­κά παλαιό­τε­ρα ήταν ελά­χι­στα, όμως τώρα κατα­γρά­φε­ται αύξη­ση, επι­ση­μαί­νει.

«Η κατά­στα­ση είναι απελ­πι­στι­κή. Οι φαρ­μα­κο­ποιοί είναι σε από­γνω­ση. Οι διαρ­ρή­ξεις γίνο­νται κυρί­ως στις γει­το­νιές της ανα­το­λι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης. Στις 4 ή 5 τα ξημε­ρώ­μα­τα οι επι­τή­δειοι παρα­βιά­ζουν στό­ρια και σπά­νε τις κλει­δα­ριές των φαρ­μα­κεί­ων, εισβάλ­λουν μέσα και αρπά­ζουν ό,τι χρή­μα­τα βρουν. Ακό­μη και ο συνα­γερ­μός να χτυ­πή­σει, δεν πτο­ού­νται. Πάλι κλέ­βουν και στη συνέ­χεια τρέ­πο­νται σε φυγή. Σε επι­κοι­νω­νία που είχα­με με την αστυ­νο­μία μάς είπε ότι πρό­κει­ται για τις ίδιες σπεί­ρες που χτυ­πούν και σπί­τια» ανα­φέ­ρει ο κ. Ευγε­νί­δης.

Η αστυ­νο­μία έχει ενη­με­ρώ­σει τον ΦΣΘ ότι είναι τόσο αυξη­μέ­να τα περι­στα­τι­κά, που οι περι­πο­λί­ες δεν επαρ­κούν, για να αντι­με­τω­πι­στεί το φαι­νό­με­νο. Καθη­με­ρι­νά συλ­λαμ­βά­νουν τα μέλη κάποιας σπεί­ρας και την επό­με­νη μέρα εμφα­νί­ζε­ται άλλη, προ­σθέ­τει ο κ. Ευγε­νί­δης.

Αν και οι διαρ­ρή­ξεις τεί­νουν να γίνουν τακτι­κό φαι­νό­με­νο, οι ληστεί­ες σε φαρ­μα­κεία σύμ­φω­να με τον κ. Ευγε­νί­δη είναι πιο σπά­νιες, αλλά συμ­βαί­νουν και γίνο­νται κυρί­ως στα δια­νυ­κτε­ρεύ­ο­ντα. Οι ληστές μπαί­νουν στο φαρ­μα­κείο και με την απει­λή πιστο­λιού ή μαχαι­ριού ζητούν χρή­μα­τα.

«Οι οδη­γί­ες που έχει δώσει ο ΦΣΘ στα μέλη του είναι ιδιαί­τε­ρα κατά τις νυχτε­ρι­νές ώρες να κατε­βά­ζουν τα στό­ρια και να εξυ­πη­ρε­τούν τους πολί­τες μέσα από το στό­ρι ή το ειδι­κό φινι­στρί­νι που προ­βλέ­πε­ται να υπάρ­χει βάσει νόμου. Δυστυ­χώς δεν μπο­ρού­με να κάνου­με κάτι άλλο» επι­ση­μαί­νει ο γραμ­μα­τέ­ας του ΦΣΘ.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κό παρά­δειγ­μα είναι η διάρ­ρη­ξη στο φαρ­μα­κείο του Μιχά­λη Φυντι­κά­κη, στην οδό Αρχαιο­λο­γι­κού Μου­σεί­ου. Όπως τονί­ζει ο ίδιος, οι δύο δρά­στες χτύ­πη­σαν στις 5.30–6.00 τα ξημε­ρώ­μα­τα. Στρά­βω­σαν τα στό­ρια, μπή­καν στο φαρ­μα­κείο σερ­νό­με­νοι στο πάτω­μα, κατα­φέρ­νο­ντας μάλι­στα -άγνω­στο πώς- να «κοροϊ­δέ­ψουν» το σύστη­μα συνα­γερ­μού, ώστε να μη χτυ­πή­σει. «Ήταν η πρώ­τη φορά που έπε­σα θύμα διάρ­ρη­ξης. Και μάλι­στα ενώ είχα λάβει μέτρα φύλα­ξης. Είχα και σεκιού­ρι­τι και συνα­γερ­μό, αλλά δεν στά­θη­καν ικα­νά να στα­μα­τή­σουν τους δρά­στες. Τα ίχνη παρα­βί­α­σης είδαν γεί­το­νες και ειδο­ποί­η­σαν την αστυ­νο­μία και αυτή εμέ­να. Υπο­λο­γί­ζω ότι η ζημιά ήταν γύρω στις 4.000–5.000 ευρώ» σημειώ­νει ο κ. Φυντι­κά­κης.

Οι κλο­πές, από την άλλη, απο­τε­λούν καθη­με­ρι­νό φαι­νό­με­νο στα φαρ­μα­κεία όλης της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Χαρα­κτη­ρι­στι­κή είναι η περί­πτω­ση του Αργύ­ρη Σίσκου, ο οποί­ος έχει φαρ­μα­κείο επί της οδού Μονα­στη­ρί­ου και ανα­φέ­ρει ότι από το Μάιο και μετά, τα κρού­σμα­τα κλο­πών στο φαρ­μα­κείο του έχουν αυξη­θεί κατα­κό­ρυ­φα, καθώς κατα­γρά­φο­νται του­λά­χι­στον τρία την εβδο­μά­δα.

«Συνή­θως έρχο­νται δύο μαζί και ο ένας προ­σπα­θεί να με απα­σχο­λή­σει, όσο ο άλλος ή η άλλη κλέ­βει. Θυμά­μαι ένα περι­στα­τι­κό ζευ­γα­ριού όπου ο άνδρας δήθεν μου έκα­νε ερω­τή­σεις, για να μου απο­σπά­σει την προ­σο­χή, τη στιγ­μή που η γυναί­κα έκλε­βε βρε­φι­κά γάλα­τα και τα είχε βάλει κάτω από το φου­στά­νι της» περι­γρά­φει ο κ. Σίσκος και κατα­λή­γει: «Πλέ­ον ανη­συ­χώ. Όταν μπαί­νει κάποιος στο φαρ­μα­κείο και δεν είναι πελά­της που τον ξέρω, αρχί­ζω να σκέ­φτο­μαι ποιος μπο­ρεί να είναι και τι κομπί­να θα σκαρ­φι­στεί, για να με κλέ­ψει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας