Και deal πολεμικού υλικού για το Κατάρ είχε επιχειρήσει ο Β. Παπαδόπουλος

| upd 15 Νοεμβρίου 2017 22:40
0
5

Σε “κατά­ρα” εξε­λίσ­σε­ται για το υπουρ­γείο Εθνι­κής Άμυ­νας η σκο­τει­νή δρα­στη­ριό­τη­τα του επι­χει­ρη­μα­τία Βασί­λη Παπα­δό­που­λου, σύμ­φω­να με τα “Νέα”, καθώς απο­κα­λύ­πτε­ται πολυ­πλό­κα­μη γύρω από τις αγο­ρα­πω­λη­σί­ες όπλων και δεν περιο­ρί­ζε­ται μόνο στην “εκπρο­σώ­πη­ση της Σαου­δι­κής Αρα­βί­ας”, όπως εξα­κο­λου­θεί να δια­τεί­νε­ται ο Πάνος Καμ­μέ­νος.

Μπρο­στά στην ομο­βρο­ντία των απο­κα­λύ­ψε­ων, ο υπουρ­γός εξα­πο­λύ­ει βολές κατά του Έλλη­να προ­ξέ­νου στο Ριάντ, ο οποί­ος προει­δο­ποιού­σε για την άγνοια των Σαου­δα­ρά­βων σχε­τι­κά με τον μεσο­λα­βη­τή από το Κιλ­κίς. Παράλ­λη­λα, ο Πάνος Καμ­μέ­νος κατά την προ­σφι­λή του μέθο­δο απεί­λη­σε με μηνύ­σεις και αγω­γές, αλλά η γραμ­μή άμυ­νάς του καταρ­ρέ­ει από τα νεό­τε­ρα στοι­χεία που απο­δει­κνύ­ουν ότι η εμπλο­κή του Παπα­δό­που­λου σε “ντιλ” με πολε­μι­κό υλι­κό ήταν συστη­μα­τι­κή και συν­δε­ό­ταν και με άλλες χώρες.

 

Σύμ­φω­να με έγγρα­φο που απο­κα­λύ­πτουν “ΤΑ ΝΕΑ”, ο εν λόγω επι­χει­ρη­μα­τί­ας και η εται­ρεία του Ολυ­μπια­κή Βιο­μη­χα­νία ΑΕ βρί­σκο­νταν σε δια­βου­λεύ­σεις με το “Πεντά­γω­νο” και για πώλη­ση πυρο­μα­χι­κών στις ένο­πλες δυνά­μεις του Κατάρ. Όπως προ­κύ­πτει από, χαρα­κτη­ρι­σμέ­νο ως “εξαι­ρε­τι­κά επεί­γον”, αίτη­μα της εται­ρεί­ας, στις 3 Ιανουα­ρί­ου 2017 ζητού­σε να επι­τρα­πεί η είσο­δος δύο Κατα­ρια­νών αξιω­μα­τι­κών σε μονά­δα απο­θή­κευ­σης πυρο­μα­χι­κών για την “οπτι­κή αξιο­λό­γη­ση” του προς πώλη­ση πολε­μι­κού υλι­κού. Το αίτη­μα είχε απευ­θυν­θεί στον γενι­κό διευ­θυ­ντή Αμυ­ντι­κών Εξο­πλι­σμών και Επεν­δύ­σε­ων (ΓΔΑΕΕ), αντι­ναύ­αρ­χο ε.α. Κυριά­κο Κυρια­κί­δη, ο οποί­ος είχε υπο­γρά­ψει έξι μήνες αργό­τε­ρα και τη συμ­φω­νία με τον Παπα­δό­που­λο για την πώλη­ση του πολε­μι­κού υλι­κού στους Σαου­δά­ρα­βες, συνο­λι­κού κόστους 66 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγ­μή, με έγγρα­φο που έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα η ΝΔ, απο­κα­λύ­πτε­ται ότι ο Βασί­λης Παπα­δό­που­λος δήλω­νε εκπρό­σω­πος και της Ιορ­δα­νί­ας και επι­χεί­ρη­σε να αγο­ρά­σει από το υπουρ­γείο Εθνι­κής Άμυ­νας το ίδιο ακρι­βώς υλι­κό για το οποίο βρί­σκο­νταν σε εξέ­λι­ξη δια­πραγ­μα­τεύ­σεις με το Βασί­λειο της Σαου­δι­κής Αρα­βί­ας. Όπως προ­κύ­πτει από απα­ντη­τι­κή επι­στο­λή του υπουρ­γεί­ου Άμυ­νας, στις 11 Ιου­λί­ου 2016 ο εν λόγω επι­χει­ρη­μα­τί­ας εμφα­νί­ζε­ται να εκπρο­σω­πεί μέσω της εται­ρεί­ας Ολυ­μπια­κή Βιο­μη­χα­νία ΑΕ και το Βασί­λειο της Ιορ­δα­νί­ας.

Παράλ­λη­λα, ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος της Δημο­κρα­τι­κής Συμπα­ρά­τα­ξης Ανδρέ­ας Λοβέρ­δος κατήγ­γει­λε στη Βου­λή πως ο “μεσά­ζο­ντας” εμπλέ­κε­ται και σε υπό­θε­ση πώλη­σης εξο­πλι­στι­κών συστη­μά­των στην Κένυα. Όπως ανέ­φε­ρε, καλώ­ντας τον Πάνο Καμ­μέ­νο για σχε­τι­κές εξη­γή­σεις στη Βου­λή, από ενη­μέ­ρω­ση που είχε από τα Ελλη­νι­κά Αμυ­ντι­κά Συστή­μα­τα, “κατέ­στη­σαν πλη­ρε­ξού­σιο τον Παπα­δό­που­λο για την προ­ώ­θη­ση εξο­πλι­στι­κών συστη­μά­των και στην Κένυα”.

Σε ό,τι αφο­ρά την υπό­θε­ση του Κατάρ, η από­πει­ρα για την πώλη­ση των πυρο­μα­χι­κών έμει­νε στη μέση καθώς, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, το συγκε­κρι­μέ­νο αίτη­μα δεν ικα­νο­ποι­ή­θη­κε ποτέ, επει­δή τα προς δια­πραγ­μά­τευ­ση πυρο­μα­χι­κά δεν περι­λαμ­βά­νο­νταν στον κατά­λο­γο του προς εκποί­η­ση πολε­μι­κού υλι­κού. Το υπουρ­γείο Εθνι­κής Άμυ­νας, κατά τις ίδιες πλη­ρο­φο­ρί­ες, ζήτη­σε τα δια­βα­τή­ρια των δύο Κατα­ρια­νών αξιω­μα­τι­κών που παρου­σί­α­σε ως αξιο­λο­γη­τές των πυρο­μα­χι­κών ο Παπα­δό­που­λος, τα οποία δεν ήρθαν ποτέ.

Μέσα σε αυτό το σκη­νι­κό, η προ­σπά­θεια αντε­πί­θε­σης του υπουρ­γού Εθνι­κής Άμυ­νας προ­σέ­κρου­σε χθες στα στοι­χεία που ίδιος παρου­σί­α­σε. Αφού ανέ­φε­ρε ότι δεν γνω­ρί­ζει τον Παπα­δό­που­λο και απέ­δω­σε σκο­τει­νά κίνη­τρα στην προει­δο­ποί­η­ση του έλλη­να προ­ξέ­νου στο Ριάντ Ηλία — Ανδρό­νι­κου Κλου­βά­του, ο οποί­ος είχε γνω­στο­ποι­ή­σει (12/6/2017) την άγνοια των Σαου­δα­ρά­βων στρα­τιω­τι­κών για τις δρα­στη­ριό­τη­τες του επι­χει­ρη­μα­τία και την επι­θυ­μία τους για συζη­τή­σεις μόνο μετα­ξύ κυβερ­νη­τι­κών παρα­γό­ντων, ο Πάνος Καμ­μέ­νος παρου­σί­α­σε αρα­βι­κή εξου­σιο­δό­τη­ση για την Ολυ­μπια­κή Βιο­μη­χα­νία ΑΕ.

Μόνο που ένας απλός έλεγ­χος αρκού­σε για να δια­πι­στω­θεί ότι το συγκε­κρι­μέ­νο έγγρα­φο ανα­φε­ρό­ταν σε άλλη αγο­ρα­πω­λη­σία πολε­μι­κού υλι­κού και όχι στο “ντιλ” των 66 εκατ. ευρώ. Όπως σχε­δόν άμε­σα καταγ­γέλ­θη­κε και από την αξιω­μα­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση, το έγγρα­φο που παρου­σί­α­σε ως επί­ση­μο ο υπουρ­γός Εθνι­κής Άμυ­νας ανα­φέ­ρε­ται σε αμε­ρι­κα­νι­κές βόμ­βες ΜΚ82 του 1974 που ουδε­μία σχέ­ση έχουν με τα 300.000 βλή­μα­τα και τη συμ­φω­νία που υπο­γρά­φη­κε στις 13/6/2017 με τον Παπα­δό­που­λο.

Έχε­τε αναρ­τή­σει στον δια­δι­κτυα­κό τόπο του ΥΕΘΑ έγγρα­φο δήθεν σχε­τι­κό με την αγο­ρα­πω­λη­σία βλη­μά­των από τη Σαου­δι­κή Αρα­βία, αλλά με έκπλη­ξή μας δια­πι­στώ­νου­με ότι πρό­κει­ται για άλλου είδους πολε­μι­κό υλι­κό” ανέ­φε­ρε με την παρέμ­βα­σή του στη Βου­λή ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος της ΔΗΣΥ Ανδρέ­ας Λοβέρ­δος, ζητώ­ντας εξη­γή­σεις από τον υπουρ­γό.

Η ΝΔ καλεί Τσίπρα

Λόγο για “τερά­στιο σκάν­δα­λο Καμ­μέ­νου” κάνει πλέ­ον η ΝΔ, με φόντο την υπό­θε­ση της πώλη­σης πολε­μι­κού υλι­κού στη Σαου­δι­κή Αρα­βία, και ζητά­ει από τον Πρω­θυ­πουρ­γό να πάρει θέση και να δώσει απα­ντή­σεις για τον “έκθε­το”, όπως τον χαρα­κτη­ρί­ζει, υπουρ­γό Εθνι­κής Άμυ­νας. Παράλ­λη­λα, βάζει στο κάδρο των ευθυ­νών και τον υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών Νίκο Κοτζιά, από τον οποίο ανα­μέ­νει εξη­γή­σεις και κυρί­ως για το εάν είχε ενη­με­ρω­θεί για τη συμ­φω­νία “με άγνω­στο στη Σαου­δι­κή Αρα­βία μεσά­ζο­ντα”.

Η εκπρό­σω­πος της ΝΔ Μαρία Σπυ­ρά­κη εξα­πέ­λυ­σε επί­θε­ση στον Αλέ­ξη Τσί­πρα, διε­ρω­τώ­με­νη “για ποιο λόγο ο Πρω­θυ­πουρ­γός συνε­χί­ζει να καλύ­πτει αυτό το εξό­φθαλ­μο πολι­τι­κό σκάν­δα­λο”. “Για­τί εδώ και πέντε μέρες σιω­πά ο κ. Τσί­πρας;” τόνι­σε, μαζί με τον τομε­άρ­χη Άμυ­νας Βασί­λη Κικί­λια. Από την αξιω­μα­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση επι­ση­μαί­νε­ται, εξάλ­λου, πως ο νόμος ορί­ζει ρητά ότι για να προ­χω­ρή­σει οποια­δή­πο­τε αγο­ρα­πω­λη­σία αμυ­ντι­κού υλι­κού απαι­τεί­ται δια­κρα­τι­κή συμ­φω­νία. Κανέ­νας ιδιώ­της — σχο­λιά­ζουν — δεν μπο­ρεί να υπο­γρά­ψει εκ μέρους καμί­ας πλευ­ράς, παρά μόνο αν είναι επί­ση­μος εξου­σιο­δο­τη­μέ­νος εκπρό­σω­πος ενός κρά­τους.

Ως προς την έγκρι­ση και από την αντι­πο­λί­τευ­ση στη Βου­λή της σύμ­βα­σης για την πώλη­ση των 300.000 βλη­μά­των από την Ελλά­δα στη Σαου­δι­κή Αρα­βία που είχε παρου­σιά­σει το περα­σμέ­νο καλο­καί­ρι ο υπουρ­γός Άμυ­νας, η Πει­ραιώς ανα­φέ­ρει ότι η Βου­λή είχε ενη­με­ρω­θεί από τον Πάνο Καμ­μέ­νο και η ΝΔ, όπως και άλλα κόμ­μα­τα, συμ­φώ­νη­σαν να προ­χω­ρή­σει με νόμι­μο τρό­πο — όπως ορί­ζει ο νόμος. Δηλα­δή να είναι δια­κρα­τι­κή σύμ­βα­ση, χωρίς μεσά­ζο­ντες.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας