Και η «Ιταλική» επανάσταση είχε χορηγούς Εβραίους τοκογλύφους

| upd 17 Δεκεμβρίου 2017 23:34
0
31
Giuseppe Mazzini

Και μιλώ­ντας για όλες αυτές τις «επα­να­στά­σεις» (Γαλ­λι­κή, Ρωσι­κή κ.λπ.), που είχαν απο­κλει­στι­κό καη­μό την άρση των περιο­ρι­σμών για την τοκο­γλυ­φία και ενά­ντια στην ασυ­δο­σία των τοκο­γλύ­φων …υπό τον μαν­δύα των «ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των» …σε βιβλίο του Εβραί­ου Ιστο­ρι­κού Howard Sachar μαθαί­νου­με, ότι και η «Ιτα­λι­κή» επα­νά­στα­ση του Giuseppe Mazzini είχε χορη­γούς Εβραί­ους τοκο­γλύ­φους και φυσι­κά κι αυτή η «επα­νά­στα­ση» εστί­α­σε στα «δικαιώ­μα­τα» των τοκο­γλύ­φων…

Κάπως έτσι χτί­στη­κε μεθοδικά η Παγκό­σμια αυτο­κρα­το­ρία των τοκο­γλύ­φων… χει­ρα­γω­γώ­ντας τα θύμα­τά τους και ωθώ­ντας τα να σκο­τω­θούν για λογα­ρια­σμό τους …για να απο­κτή­σουν ακό­μα περισ­σό­τε­ρη εξου­σία, ακό­μα περισ­σό­τε­ρες ευκαι­ρί­ες ληστεί­ας του ιδρώ­τα των ανθρώ­πων. Ωμή αφαί­μα­ξη ολό­κλη­ρων λαών και μάλι­στα κατο­χυ­ρω­μέ­νη νομο­θε­τι­κά και προ­στα­τευό­με­νη από όλες τις κυβερ­νή­σεις-μαριο­νέ­τες, που οι τοκο­γλύ­φοι εύκο­λα επι­βάλ­λουν ή ανα­τρέ­πουν κατά βού­λη­ση, μέσω προ­πα­γάν­δας και φιλ­τρα­ρι­σμέ­νης πλη­ρο­φο­ρί­ας, που δια­χέ­ουν τα ελεγ­χό­με­να ΜΜΕ.

Πηγή: A History of the Jews in the Modern World

Πηγή: Wikipedia
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας