Και το Πακιστάν κλείνει τις ΜΚΟ του Σόρος

1
45

Η κυβέρ­νη­ση του Πακι­στάν είπε σε του­λά­χι­στον 10 ΜΚΟ που έχουν ξένη χρη­μα­το­δό­τη­ση να κλεί­σουν, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του Ιδρύ­μα­τος Open Society που ανή­κει στον δισε­κα­τομ­μυ­ριού­χο Τζορτζ Σόρος, κατη­γο­ρώ­ντας κάποιες από αυτές ότι χρη­σι­μο­ποιούν τη δου­λειά τους ως κάλυ­ψη για κατα­σκο­πεία, μετα­δί­δει το Reuters.

Το Πακι­στάν έχει σκλη­ρύ­νει τη στά­ση του ένα­ντι των εγχώ­ριων και διε­θνών μη κυβερ­νη­τι­κών οργα­νώ­σε­ων τα τελευ­ταία χρό­νια, ενώ τον Ιανουά­ριο διέ­τα­ξε περί­που δώδε­κα ομά­δες που ασχο­λού­νται με θέμα­τα γυναι­κών και ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα να στα­μα­τή­σουν τις επι­χει­ρή­σεις τους.

Στις 14 Δεκεμ­βρί­ου 2017, αρκε­τοί διε­θνείς μη κυβερ­νη­τι­κοί οργα­νι­σμοί (INGOs), συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των Open Society Foundation και της ActionAid, δήλω­σαν στα ΜΜΕ ότι έλα­βαν επι­στο­λές από την ομο­σπον­δια­κή κυβέρ­νη­ση που απέρ­ρι­πταν τις αιτή­σεις εγγρα­φής τους. Η κυβέρ­νη­ση δεν έχει δημο­σιεύ­σει τον κατά­λο­γο των επη­ρε­α­ζό­με­νων ομά­δων, αλλά σύμ­φω­να με τις ανα­φο­ρές των ΜΜΕ, κανέ­να δεν έχει λάβει αιτιο­λο­γία για την από­φα­ση.

Όπως ανα­φέ­ρει το Eurasia Review, η «Πολι­τι­κή για τη ρύθ­μι­ση των ΜΚΟ στο Πακι­στάν», που ανα­κοι­νώ­θη­κε την 1η Οκτω­βρί­ου 2015, περιέ­χει κανο­νι­σμούς που απαι­τούν από όλες τις ΜΚΟ να εγγρα­φούν και να λάβουν προη­γού­με­νη άδεια από το Υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών να διε­ξά­γουν οποιεσ­δή­πο­τε δρα­στη­ριό­τη­τες στη χώρα και να περιο­ρί­σουν τις δρα­στη­ριό­τη­τές τους σε συγκε­κρι­μέ­να ζητή­μα­τα και γεω­γρα­φι­κές περιο­χές. Το υπουρ­γείο είναι γενι­κά εξου­σιο­δο­τη­μέ­νο να καταρ­γεί κατα­χω­ρή­σεις για λόγους “συμ­με­το­χής σε οποια­δή­πο­τε δρα­στη­ριό­τη­τα ασυμ­βί­βα­στη με τα εθνι­κά συμ­φέ­ρο­ντα του Πακι­στάν ή αντί­θε­τη με την κυβερ­νη­τι­κή πολι­τι­κή”.

Σύμ­φω­να με τους κανο­νι­σμούς, όλοι οι διε­θνείς οργα­νι­σμοί καλού­νται να λάβουν εκ των προ­τέ­ρων άδεια από κυβερ­νη­τι­κή “επι­τρο­πή ΜΚΟ” υπό την προ­ε­δρία του γραμ­μα­τέα του Υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών προ­τού ασκή­σουν οποια­δή­πο­τε δρα­στη­ριό­τη­τα στο Πακι­στάν. Η επι­τρο­πή έχει την εξου­σία να ακυ­ρώ­σει την άδεια ανά πάσα στιγ­μή.

Φέτος, ο ιατρι­κός φιλαν­θρω­πι­κός οργα­νι­σμός Για­τροί του Κόσμου δια­τά­χθη­κε να στα­μα­τή­σει την εργα­σία σε τρεις εγκα­τα­στά­σεις σε περιο­χές των Παστούν που μαστί­ζο­νται από βία και που συνο­ρεύ­ουν με το Αφγα­νι­στάν, αν και το υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών παρα­θέ­τει την ομά­δα ως εγκε­κρι­μέ­νη ΜΚΟ.

Η ομά­δα βοή­θειας “Save the Children” το 2011 συν­δέ­θη­κε επί­σης από την κυβέρ­νη­ση με έναν Πακι­στα­νό για­τρό που προ­σλή­φθη­κε από τη CIA.

Το ξένο προ­σω­πι­κό του Save the Children απο­μα­κρύν­θη­κε από το Πακι­στάν σύντο­μα μετά την εμφά­νι­ση των κατη­γο­ριών, αλλά συνέ­χι­σαν να λει­τουρ­γούν περισ­σό­τε­ροι από 1.000 τοπι­κοί υπάλ­λη­λοι.

Η ομά­δα αρνή­θη­κε οποια­δή­πο­τε σχέ­ση με τον για­τρό ή τη CIA.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας