Και οι Βρετανοί στη μάχη κατά της αλβανικής μαφίας

| upd 15 Νοεμβρίου 2017 23:27
0
9

Tην υπο­στή­ρι­ξη και της Μεγά­λης Βρε­τα­νί­ας έχει η Αλβα­νία στον πόλε­μο κατά του οργα­νω­μέ­νου εγκλή­μα­τος, όπως δήλω­σε σε δημο­σιο­γρά­φους την περα­σμέ­νη Τρί­τη ο Άγγλος υφυ­πουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών με αρμο­διό­τη­τα για την Ευρώ­πη, Άλαν Ντάν­καν, ο οποί­ος βρέ­θη­κε στα Τίρα­να.

«Είναι απα­ραί­τη­το στην Αλβα­νία να μπει τέρ­μα στην ατι­μω­ρη­σία και οι εγκλη­μα­τι­κές ομά­δες πρέ­πει να βρε­θούν ενώ­πιον των ευθυ­νών τους», ανέ­φε­ρε κατά τη διάρ­κεια συνε­δρί­ου όπου και παρου­σιά­στη­κε το σχέ­διο ειδι­κής ομά­δας task force,μια νέα αλβα­νι­κή δομή που θα ασχο­λεί­ται απο­κλει­στι­κά με την κατα­πο­λέ­μη­ση εγκλη­μα­τι­κών οργα­νώ­σε­ων.

«Το Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο θα υπο­στη­ρί­ξει την Task Force με την παρου­σία των δικών της αντι­προ­σώ­πων, οι οποί­οι θα ενώ­σουν τις δυνά­μεις τους με τους Ιτα­λούς, Γερ­μα­νούς και Αμε­ρι­κα­νούς πρά­κτο­ρες του FBI.Είναι σημα­ντι­κό να υπάρ­ξει δέσμευ­ση ολό­κλη­ρης της κυβέρ­νη­σης σε αυτόν τον αγώ­να και αυτή η προ­σέγ­γι­ση είναι απα­ραί­τη­τη για την επι­τυ­χία. Με τον αγώ­να κατά των ναρ­κέ­μπο­ρων, η Αλβα­νία έχει απο­δεί­ξει ότι μπο­ρεί να το κάνει και θα είμα­στε ο ισχυ­ρός συνερ­γά­της της», πρό­σθε­σε.

Παρα­κο­λου­θεί­στε ένα βίντεο το οποίο δημο­σί­ευ­σε ο ίδιος:

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας