Κι άλλα δέκα «ορφανά» εκατομμύρια στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
4

Νέος πέλε­κυς από τη Θέμι­δα στα κεφά­λια πρώ­ην πρυ­τά­νε­ων του Πανε­πι­στη­μί­ου Μακε­δο­νί­ας για την περί­ο­δο 2008–2014. Ο εισαγ­γε­λέ­ας Δια­φθο­ράς Θεσ­σα­λο­νί­κης, Αχιλ­λέ­ας Ζήσης, άσκη­σε κι άλλη δίω­ξη κακουρ­γη­μα­τι­κού χαρα­κτή­ρα για απι­στία σε βάρος του Ιδρύ­μα­τος, το ύψος της οποί­ας ξεπερ­νά τα 10 εκατ. ευρώ.

Είναι η δεύ­τε­ρη δίω­ξη τους τελευ­ταί­ους μήνες, στο πλαί­σιο έρευ­νας που διε­ξά­γε­ται για τα ερευ­νη­τι­κά προ­γράμ­μα­τα του Πανε­πι­στη­μί­ου Μακε­δο­νί­ας.

Ας σημειω­θεί ότι οι κατη­γο­ρί­ες για απι­στία και άμε­ση συνέρ­γεια στη συγκε­κρι­μέ­νη πρά­ξη επι­βα­ρύ­νο­νται από τις ειδι­κές δια­τά­ξεις του νόμου 1608/1950 περί κατα­χρα­στών δημό­σιου χρή­μα­τος.

Η νέα ποι­νι­κή δίω­ξη στρέ­φε­ται ενα­ντί­ον πρυ­τά­νε­ων, προ­έ­δρων και αντι­προ­έ­δρων του Ειδι­κού Λογα­ρια­σμού Κον­δυ­λί­ων Ερευ­νας του Ιδρύ­μα­τος, καθώς και μελών της Εται­ρεί­ας Αξιο­ποί­η­σης της Περιου­σί­ας του Πανε­πι­στη­μί­ου, που υπη­ρε­τού­σαν την επτα­ε­τία 2008–2014.

Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία της έρευ­νας που διε­νήρ­γη­σε η Επι­τρο­πή Δημο­σιο­νο­μι­κού Ελέγ­χου και κατα­τέ­θη­καν στον εισαγ­γε­λέα Δια­φθο­ράς Θεσ­σα­λο­νί­κης, φαί­νε­ται ότι κατα­βλή­θη­καν χρη­μα­τι­κά ποσά συνο­λι­κού ύψους 9,7 εκατ. ευρώ για συγκε­κρι­μέ­να ερευ­νη­τι­κά προ­γράμ­μα­τα σε προ­γε­νέ­στε­ρο χρό­νο από την τυπι­κή έναρ­ξή τους, ενώ δια­πι­στώ­θη­κε ότι πλη­ρώ­θη­καν και δαπά­νες ύψους περί­που 500.000 ευρώ που δεν καλύ­πτο­νται από τα προ­γράμ­μα­τα.

Τον περα­σμέ­νο Φλε­βά­ρη ο εισαγ­γε­λέ­ας Δια­φθο­ράς Αχιλ­λέ­ας Ζήσης είχε ασκή­σει άλλη ποι­νι­κή δίω­ξη κακουρ­γη­μα­τι­κού χαρα­κτή­ρα για πρώ­ην πρυ­τά­νεις και διοι­κή­σεις των ΕΛΚΕ του Πανε­πι­στη­μί­ου Μακε­δο­νί­ας, καθώς, σύμ­φω­να με τα πορί­σμα­τα του ελεγ­κτών, για το διά­στη­μα 2000–14, 40 καθη­γη­τές του Ιδρύ­μα­τος που είχαν και ιδιω­τι­κή απα­σχό­λη­ση δεν κατέ­βα­λαν χρη­μα­τι­κό ποσό 640.000 ευρώ όπως είχαν υπο­χρέ­ω­ση από τον νόμο.

Παλαιότερες παραβάσεις

Οι έρευ­νες για τους «αμαρ­τω­λούς» ΕΛΚΕ των ΑΕΙ και ΤΕΙ ανά τη χώρα ξεκί­νη­σαν πριν από περί­που μία δεκα­ε­τία κατά παραγ­γε­λία του τότε εισαγ­γε­λέα του Αρεί­ου Πάγου, Γεωρ­γί­ου Σανι­δά.

Στις πιο κραυ­γα­λέ­ες παρα­βά­σεις που δια­πί­στω­σαν οι ελεγ­κτές κατά και­ρούς συγκα­τα­λέ­γο­νται:

  • Προ­σλή­ψεις υπαλ­λή­λων που υπο­τί­θε­ται ότι προ­ο­ρί­ζο­νταν για υπη­ρε­σί­ες φύλα­ξης, αλλά στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα προ­σέ­φε­ραν άλλες υπη­ρε­σί­ες.
  • Προ­σλή­ψεις συγ­γε­νι­κών προ­σώ­πων καθη­γη­τών με δια­δο­χι­κές συμ­βά­σεις ορι­σμέ­νου χρό­νου, με συνέ­πεια οι προ­σλη­φθέ­ντες να θεμε­λιώ­νουν δικαιώ­μα­τα σύμ­βα­σης αορί­στου χρό­νου, καλύ­πτο­ντας πάγιες και διαρ­κείς ανά­γκες.
  • Περι­πτώ­σεις εκτε­τα­μέ­νης φορο­δια­φυ­γής από καθη­γη­τές.
  • Μη κατα­βο­λή από πανε­πι­στη­μια­κούς που παράλ­λη­λα ιδιω­τεύ­ουν ποσο­στού 10% επί των ακα­θά­ρι­στων εσό­δων τους στον ΕΛΚΕ, όπως είναι υπο­χρε­ω­μέ­νοι βάσει νόμου.
  • Ακό­μη και το κτί­ριο του ΕΛΚΕ στο ΑΠΘ, που παρα­δό­θη­κε το 2011 και κόστι­σε περί­που 10 εκατ. ευρώ.
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας