Κοινή δήλωση Τραμπ-Πούτιν για την Συρία

Μόσχα και Ουάσινγκτον συμφωνούν ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στο πρόβλημα

| upd 15 Νοεμβρίου 2017 22:43
0
7

Την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα τους οι χώρες τους να συνε­χί­ζουν να συνερ­γά­ζο­νται για την κατα­πο­λέ­μη­ση της οργά­νω­σης Ισλα­μι­κό Κρά­τος, εκφρά­ζουν σε κοι­νή δήλω­ση τους, ο ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν και ο αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος, Ντό­ναλντ Τραμπ, σύμ­φω­να με το Κρεμ­λί­νο.

Οι δύο ηγέ­τες επί­σης επι­βε­βαί­ω­σαν τη δέσμευ­σή τους απέ­να­ντι στην εθνι­κή κυριαρ­χία της Συρί­ας, την ανε­ξαρ­τη­σία της και την εδα­φι­κή της ακε­ραιό­τη­τα. Παράλ­λη­λα, κάλε­σαν όλες τις πλευ­ρές της συρια­κής σύγκρου­σης να λάβουν έναν ενερ­γό ρόλο στην πολι­τι­κή δια­δι­κα­σία της Γενεύ­ης.

Η Μόσχα και η Ουά­σινγ­κτον συμ­φω­νούν ότι δεν υπάρ­χει στρα­τιω­τι­κή λύση στο πρό­βλη­μα, ανα­φέ­ρε­ται στο κεί­με­νο της κοι­νής δήλω­σης που δημο­σιεύ­τη­κε από την ιστο­σε­λί­δα του Κρεμ­λί­νου και ανα­με­τα­δί­δει το Αθη­ναϊ­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων.

Παράλ­λη­λα, Τραμπ και Πού­ιν μίλη­σαν για τις ζώνες απο­κλι­μά­κω­σης στη Συρία. «Ο πρό­ε­δρος Τραμπ και ο πρό­ε­δρος Πού­τιν επι­βε­βαί­ω­σαν τη σημα­σία των ζωνών απο­κλι­μά­κω­σης ως ένα ενδιά­με­σο βήμα για να μειω­θεί η βία στη Συρία. Εξέ­τα­σαν την πρό­ο­δο της κατά­παυ­σης του πυρός στη νοτιο­δυ­τι­κή Συρία, η οποία έφτα­σε στο τελι­κό της στά­διο πριν την εφαρ­μο­γή, την τελευ­ταία φορά που συνα­ντή­θη­καν οι δύο πρό­ε­δροι στο Αμβούρ­γο, τον Ιού­λιο του 2017», ανα­φέ­ρει η κοι­νή δήλω­ση.

Οι δύο ηγέ­τες έδω­σαν το πρά­σι­νο φως για το κεί­με­νο σε συνά­ντη­ση που είχαν στο περι­θώ­ριο της Συνό­δου Κορυ­φής των χωρών APEC (Οικο­νο­μι­κή Συνερ­γα­σία Ασί­ας Ειρη­νι­κού) στο Βιετ­νάμ παρό­τι ο Λευ­κός Οίκος είχε ανα­κοι­νώ­σει ότι δεν θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί επί­ση­μη συνά­ντη­ση.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας