Κοινωνικοί φορείς προς κυβέρνηση: «Να ντρέπεστε, μας εξαπατήσατε!»

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
2

Σκλη­ρό σφυ­ρο­κό­πη­μα δέχο­νται υπουρ­γοί της κυβέρ­νη­σης άλλα και κυβερ­νη­τι­κοί βου­λευ­τές από τους εκπρο­σώ­πους των επαγ­γελ­μα­τι­κών και κοι­νω­νι­κών φορέ­ων για την νέα δυσβά­στα­κτή νέα φορο­λο­γι­κή και ασφα­λι­στι­κή επι­δρο­μή που θα προ­κα­λούν τα μέτρα του τέταρ­του μνη­μο­νί­ου.

Στις Επι­τρο­πές Οικο­νο­μι­κών Υπο­θέ­σε­ων, Κοι­νω­νι­κών Υπο­θέ­σε­ων Δημό­σιας Διοί­κη­σης, Δημο­σί­ας Τάξε­ως και Παρα­γω­γής και Εμπο­ρί­ου συζη­τεί­ται το πολυ­νο­μο­σχέ­διο με τα νέα σκλη­ρά μέτρα και τα αντί­με­τρα.

Όλοι οι εκπρό­σω­ποι των Ομο­σπον­διών και Ενώ­σε­ων ελεύ­θε­ρων επαγ­γελ­μα­τιών, δικη­γό­ρων, μηχα­νι­κών, ενστό­λων και ανα­πή­ρων καλούν τους βου­λευ­τές του ΣΥΡΙΖΑ να θυμη­θούν τις παλαιό­τε­ρες δεσμεύ­σεις τους. «Ντρέ­πε­στε;» «Μας εξα­πα­τή­σα­τε», «μας κοροϊ­δέ­ψα­τε», «τι σχέ­ση έχε­τε εσείς με την Αρι­στε­ρά;» είναι μερι­κές από τις φρά­σεις που ακού­γο­νται ανα­γκά­ζο­ντας την πρό­ε­δρο της επι­τρο­πής Χαρά Καφα­ντά­ρη να δια­κό­ψει τους ομι­λη­τές από την συνει­δη­σια­κή δοκι­μα­σία που επι­φυ­λάσ­σουν για τα μέλη της πλειο­ψη­φί­ας.

Σκλη­ρή κρι­τι­κή εξα­πέ­λυ­σε ο πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Αστυ­νο­μι­κών Γρη­γό­ρης Γερα­κα­ρά­κος: «Ντρέ­πε­στε. Κοροϊ­δέ­ψα­τε, εξα­πα­τή­σα­τε. Νομο­θε­τεί­τε ένα έκτρω­μα και εξευ­τε­λί­ζε­τε ένα θεσμό και όσους τον υπη­ρε­τούν. Ακού­τε κανέ­να; Εχε­τε εσείς καμία σχέ­ση με την Αρι­στε­ρά και την δια­λε­κτι­κή;».

Ο κ. Σταύ­ρος Κου­τσιο­μπέ­λης προ­έ­δρος της ΑΔΕΔΥ ανέ­φε­ρε πως «ο Μάιος είναι προ­νο­μια­κός μήνας για να φέρ­νε­τε μνη­μο­νια­κές δια­τά­ξεις. Θυμό­μα­στε και πέρυ­σι τον κ. Κατρού­γκα­λο να δεσμεύ­ε­ται ότι δεν θα κοπούν οι συντά­ξεις. Έγι­ναν τότε περι­κο­πές στις επι­κου­ρι­κές και στα εφά­παξ γίνο­νται και σήμε­ρα μετά την περή­φα­νη δια­πραγ­μά­τευ­ση της κυβέρ­νη­σης».

Ο πρό­ε­δρος του Δικη­γο­ρι­κού Συλ­λό­γου Αθη­νών Βασί­λης Αλε­ξαν­δρής είπε πως δεν πρέ­πει να αισθά­νο­νται ευτυ­χείς για το νομο­σχέ­διο το οποίο χαρα­κτή­ρι­σε «ατύ­χη­μα». «Η εισφο­ρο­ε­πι­δρο­μή του νέου συστή­μα­τος οδή­γη­σε σε δια­κο­πή επαγ­γέλ­μα­τος 57.000 ελεύ­θε­ρους επαγ­γελ­μα­τί­ες με ό,τι αυτό συνε­πά­γε­ται για τα έσο­δα. Από ποια στοι­χεία αντλεί­ται αισιο­δο­ξία ότι θα πλη­ρώ­σει εκεί­νος που δεν έχει; Επι­λέ­χθη­κε η χει­ρό­τε­ρη λύση. Μια ακό­μα αύξη­ση εισφο­ρών. Δικη­γό­ρος με καθα­ρό φορο­λο­γη­τέο εισό­δη­μα 20.000 θα πλή­ρω­νε 4.600 ευρώ με το προη­γού­με­νο σύστη­μα και τώρα το πάτε 5.600 ευρώ και το 2019 στα 6.600 ευρώ. Και όλα αυτά χωρίς να συνυ­πο­λο­γί­ζου­με το φόρο εισο­δή­μα­τος εισφο­ρά αλλη­λεγ­γύ­ης τέλος επι­τη­δεύ­μα­τος κ.α.».

Πηγή: newsbomb.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας