Η «κληρονομιά» του Μητσοτάκη

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
4

Ο Μητσο­τά­κης έφυ­γε αλλά άφη­σε πίσω του λαγούς δεκά­δες. Χρι­στια­νούς θέλεις, πατριώ­τες θέλεις, κεντρώ­ους θέλεις, εκα­τομ­μυ­ριού­χους αρι­στε­ρούς θέλεις; 
Ότι ζητά­ει η καρ­διά σου θα το έχεις…

Το Σύστη­μα είναι εδώ για να σου φτιά­ξει τον αρχη­γό που θέλεις… όπως τον θέλεις. Άλλω­στε ό,τι και να ψηφί­σεις… μνη­μό­νια, ξεπού­λη­μα και κατα­στρο­φή θα έρθει.
Μια οικο­γέ­νεια που είναι στην πολι­τι­κή από το 1870 δεν είναι καθα­ρή εξ’ ορι­σμού. Καθα­ρός δεν εκλέ­γε­ται ούτε σε Σύλ­λο­γο Γονέ­ων Δημο­τι­κού Σχο­λεί­ου πλέ­ον. Η οικο­γέ­νεια έχει τόσο πλού­σιο παρελ­θόν, που να τους υπε­ρα­σπί­ζε­ται κάποιος δεί­χνει άγνοια ολι­κή. Calcestruzzi, γήπε­δα Golf, Χρι­στο­φο­ρά­κος-Siemens, Soros, εμπάρ­γκο Σκο­πί­ων, Μακε­δο­νι­κό, Bush, action aid, Ερυ­θρός Σταυ­ρός, Λαμπρα­κι­στάν κ.λπ. Κι είναι θαύ­μα που βγή­καν, όσα βγή­καν, για­τί η Αγία Οικο­γέ­νεια είναι πυλώ­νας του συστή­μα­τος, αγα­πη­μέ­νοι των τοκο­γλύ­φων, που δεν στο­χο­ποι­ή­θη­καν ποτέ …όπως αντί­θε­τα συνέ­βη με τον Καρα­μαν­λή.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας