«Κλούβιες» οι ανακοινώσεις της Δικαιοσύνης για τον Παπαντωνίου

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
14

Η χιλιο­στή κλού­βια ανα­κοί­νω­ση από τη Δικαιο­σύ­νη για τον Παπα­ντω­νί­ου… που θα κατα­λή­ξει στον κάλα­θο, κάτι που το γνω­ρί­ζουν πολύ καλά εκ των προ­τέ­ρων. Αλλά πρέ­πει κάθε τόσο να μας αφή­σουν να ελπί­ζου­με ότι οι Δικα­στές …θα βάλουν φυλα­κή τους ίδιους τους πολι­τι­κούς προ­στά­τες τους κι αυτούς που τους βοή­θη­σαν στην καριέ­ρα τους.

Πηγή: capital.gr

Του Πανα­γιώ­τη Στά­θη

Σε νέους ποι­νι­κούς μπε­λά­δες βάζει το ζεύ­γος Παπα­ντω­νί­ου – Κου­ρά­κου η πώλη­ση του υπερ­πο­λυ­τε­λούς ακι­νή­του τους στη Σύρο, η οποία, σύμ­φω­να με τις εκτι­μή­σεις των εισαγ­γε­λέ­ων που την ερευ­νούν, έγι­νε με φορο­λο­γι­κές ενη­με­ρό­τη­τες τις οποί­ες δεν έπρε­πε να πάρουν από την  ΔΟΥ Κηφι­σιάς.

Ηδη κλή­θη­καν την  περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα να δώσουν εξη­γή­σεις ως ύπο­πτοι τέλε­σης του κακουρ­γη­µα­τι­κού χαρα­κτή­ρα αδι­κή­µα­τος της ψευ­δούς βεβαί­ω­σης, σχε­τι­κά µε τις δύο φορο­λο­γι­κές ενη­µε­ρό­τη­τες που πήραν από τη ∆ΟΥ Κηφι­σιάς, προ­κει­µέ­νου να που­λή­σουν πριν από έναν χρό­νο το πολυ­τε­λές ακί­νη­το. Το ακί­νη­το είχε αγο­ρά­σει το 2002 η σύζυ­γός του, Σταυ­ρού­λα Κου­ρά­κου.

Η χορή­γη­ση των ενη­με­ρο­τή­των, σύμ­φω­να με τις εισαγ­γε­λι­κές αρχές που διε­νερ­γούν έρευ­να είναι προ­βλη­μα­τι­κή καθώς το ζευ­γά­ρι φέρε­ται να είχε αρρύθ­μι­στες οφει­λές στην εφο­ρία. Εξ’ αυτού του λόγου (όπως είχε γρά­ψει το capital.gr) διε­νερ­γεί­ται πει­θαρ­χι­κή έρευ­να στην εφο­ρία, ενώ στο πλαί­σιο της προ­κα­ταρ­κτι­κής έρευ­νας ελέγ­χο­νται και υπάλ­λη­λοι της ∆ΟΥ Κηφι­σιάς.

Το σκε­πτι­κό είναι πως αφε­νός θα έπρε­πε να είχε δεσμευ­θεί το ακί­νη­το ελέω των οφει­λών ή να δεσμευ­θεί το τίμη­μα για την εξυ­πη­ρέ­τη­ση αυτών των οφει­λών. Παρα­μέ­νει δε άγνω­στο αν αυτά τα χρή­μα­τα πήγαν απευ­θεί­ας στο εξω­τε­ρι­κό ή έμει­ναν σε ελλη­νι­κή τρά­πε­ζα.

Η έρευ­να δια­τά­χθη­κε από την εισαγ­γε­λέα κατά της δια­φθο­ράς Ελέ­νη Του­λου­πά­κη. Εκτός από αυτή τη δικο­γρα­φία, που µε τις εξη­γή­σεις των εµπλε­κο­µέ­νων θα κλεί­σει, η Εισαγ­γε­λία κατά της ∆ιαφθο­ράς διε­ρευ­νά επί­σης και το εάν η πώλη­ση του ακι­νή­του (που φέρε­ται να κόστι­σε 1 εως 1,5 εκατ.) ήταν εικο­νι­κή.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας