Η Κωνσταντοπούλου δεν είχε να γράψει τίποτα για τον Μανώλη Γλέζο

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
6

Ακό­μα μια… «έκπλη­ξη» προς τον Μανώ­λη Γλέ­ζο επι­φύ­λα­ξε η Ζωή Κων­στα­ντο­πού­λου, η οποία αυτή τη φορά αρνή­θη­κε να προ­λο­γί­σει, με την ιδιό­τη­τα της πρώ­ην προ­έ­δρου της Βου­λής, το βιβλίο που εξέ­δω­σε το Κοι­νο­βού­λιο για τον Μανώ­λη Γλέ­ζο.

Το απί­στευ­το είναι πως ενώ το βιβλίο προ­λό­γι­σαν ο πρώ­ην πρό­ε­δρος της Βου­λής Ευάγ­γε­λος Μεϊ­μα­ρά­κης και ο νυν πρό­ε­δρος Νίκος Βού­τσης, οι σελί­δες που προ­ο­ρί­ζο­νταν για την κυρία Κων­στα­ντο­πού­λου έμει­ναν λευ­κές!

Τις εικό­νες του βιβλί­ου με τις λευ­κές σελί­δες κάτω από το όνο­μα της Ζωής Κων­στα­ντο­πού­λου ανέ­βα­σε στο Τwitter ο αντι­πρό­ε­δρος της ΝΔ Άδω­νις Γεωρ­γιά­δης.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται πως ο Μανώ­λης Γλέ­ζος είχε έρθει σε αντι­πα­ρά­θε­ση με τη Ζωή Κων­στα­ντο­πού­λου όταν η πρώ­ην πρό­ε­δρος της Βου­λής επι­χεί­ρη­σε να εμπο­δί­σει τον Γερ­μα­νό πρέ­σβη από το να κατα­θέ­σει στε­φά­νι στο Δίστο­μο, κατά τη διάρ­κεια των εκδη­λώ­σε­ων για την ημέ­ρα μνή­μης για τους εκα­το­ντά­δες Έλλη­νες που δολο­φο­νή­θη­καν το 1944 από τους Ναζί.

Στη συνέ­χεια ο Μανώ­λης Γλέ­ζος, ο οποί­ος βρι­σκό­ταν ανά­με­σα στους επι­σή­μους, σηκώ­θη­κε από τη θέση του, πήρε από το χέρι τον Γερ­μα­νό πρέ­σβη, παρα­κάμ­πτο­ντας την κυρία Κων­στα­ντο­πού­λου. Ο κ. Γλέ­ζος έδω­σε στον Γερ­μα­νό αξιω­μα­τού­χο το στε­φά­νι για να το κατα­θέ­σει στο μνη­μείο των εκτε­λε­σθέ­ντων.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας