Κόντρα Άδωνι-Κοντονή για το Noor 1 και Π. Καμμένο

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
2

Έντα­ση επι­κρά­τη­σε στη Βου­λή έπει­τα από την αντι­πα­ρά­θε­ση που είχαν ο αντι­πρό­ε­δρος της Νέας Δημο­κρα­τί­ας με τον υπουρ­γό Δικαιο­σύ­νης. Αφορ­μή η υπό­θε­ση του Noor 1 και οι φερό­με­νες επα­φές που είχε ο Πάνος Καμ­μέ­νος με τον κατα­δι­κα­σμέ­νο σε ισό­βια Μ. Γιαν­νου­σά­κη. Η συζή­τη­ση έγι­νε στο πλαί­σιο κύρω­σης συμ­φω­νί­ας, αρμο­διό­τη­τας του Υπουρ­γεί­ου Δικαιο­σύ­νης.

Ο Σταύ­ρος Κοντο­νής, μετά την απαί­τη­ση του Άδω­νις Γεωρ­γιά­δη για απα­ντή­σεις, σημεί­ω­σε ότι «είναι θλι­βε­ρό κόμ­μα­τα να τρέ­χουν πίσω από ανα­κοι­νώ­σεις και δημο­σιεύ­μα­τα, και να δίνουν την εντύ­πω­ση ότι επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα υπα­γο­ρεύ­ουν τον πολι­τι­κό λόγο κομ­μά­των».

Σφο­δρή αντι­πα­ρά­θε­ση προ­κά­λε­σε, έτσι, η ανα­φο­ρά του υπουρ­γού Δικαιο­σύ­νης στον αντι­πρό­ε­δρο της ΝΔ. «Δεν ξέρω αν η σημε­ρι­νή σας παρου­σία, κ. Γεωρ­γιά­δη, έχει να κάνει με όσα ο κ. Μαρ­τί­νης έχει κατα­θέ­σει ενώ­πιον της εξε­τα­στι­κής επι­τρο­πής και όσα δια­λαμ­βά­νο­νται εις βάρος σας σε δικο­γρα­φία για το ΚΕΕΛΠΝΟ», είπε ο Σταύ­ρος Κοντο­νής.

Ο υπουρ­γός Δικαιο­σύ­νης κάλε­σε τον αντι­πρό­ε­δρο της ΝΔ να ανα­ρω­τη­θεί εάν ο υπουρ­γός Άμυ­νας λει­τούρ­γη­σε για να συγκα­λυ­φθεί ή να απο­κα­λυ­φθεί η αλή­θεια. «Ο κ. Καμ­μέ­νος μίλη­σε με έναν ισο­βί­τη, που έχει κατα­δι­κα­στεί για εμπό­ριο ναρ­κω­τι­κών, και του είπε ‘μη μιλή­σεις, μην απο­κα­λύ­ψεις τίπο­τα από αυτά που ξέρεις;’ Ή του είπε ‘μίλη­σε’, όπως ο νόμος περί ναρ­κω­τι­κών ορί­ζει ότι, δηλα­δή, ακό­μη και μετά την έκδο­ση αμε­τα­κλή­του απο­φά­σε­ως, κάποιος που θα μιλή­σει και θα δώσει πλη­ρο­φο­ρί­ες για περαι­τέ­ρω απο­κά­λυ­ψη αξιό­ποι­νων πρά­ξε­ων αλλά και εμπλε­κο­μέ­νων προ­σώ­πων, τυγ­χά­νει ορι­σμέ­νων ευερ­γε­τι­κών δια­τά­ξε­ων του νόμου;», είπε ο υπουρ­γός Δικαιο­σύ­νης και επι­σή­μα­νε ότι ο συγκε­κρι­μέ­νος ισο­βί­της δημό­σια εμπλέ­κει συγκε­κρι­μέ­νο επι­χει­ρη­μα­τία σε αυτά που ισχυ­ρί­ζε­ται.

«Ο υπουρ­γός Εθνι­κής ‘Αμυ­νας λοι­πόν, αν τον κατη­γο­ρεί­τε για κάτι, είναι ότι έδει­ξε υπερ­βάλ­λο­ντα ζήλο; Ότι προ­έ­τρε­ψε έναν ισο­βί­τη να μιλή­σει και να απο­κα­λυ­φθεί η αλή­θεια; Αυτό είναι το αμάρ­τη­μά του; Αν αυτό είναι το αμάρ­τη­μα του, να μας το πεί­τε ότι ενδια­φέ­ρε­στε για τη συγκά­λυ­ψη!», είπε ο Σταύ­ρος Κοντο­νής και συνέ­χι­σε: «Εγώ δεν πιστεύω ότι κανέ­νας δεν ενδια­φέ­ρε­ται για τη συγκά­λυ­ψη. Αλλά ο τρό­πος με τον οποίο βάλ­λε­τε κατά του υπουρ­γού Εθνι­κής ‘Αμυ­νας, οδη­γεί σε άλλες σκέ­ψεις».

Χαρα­κτή­ρι­σε, ακό­μη, εμμο­νι­κή και εμπα­θής τη συμπε­ρι­φο­ρά του Άδω­νι Γεωρ­γιά­δη υπεν­θυ­μί­ζο­ντας ότι ο Μ. Γιαν­νου­σά­κης, σε συνέ­ντευ­ξή του στον Μάκη Τρια­ντα­φυλ­λό­που­λο δήλω­σε τη συναί­νε­σή του να δημο­σιο­ποι­η­θούν όσα λέει, ενέ­πλε­ξε πρό­σω­πα, επι­χει­ρη­μα­τί­ες κλπ.

«Αμέ­σως μετά απε­στά­λη εισαγ­γε­λέ­ας για να διε­ρευ­νή­σει αν αυτά είναι αλη­θή. Ο ισο­βί­της δεν δέχθη­κε να δώσει κατά­θε­ση. Παρέ­δω­σε όμως στην αρμό­δια εισαγ­γε­λέα έναν κατά­λο­γο με τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς και από του σημεί­ου εκεί­νου έχει ξεκι­νή­σει δια­δι­κα­σία δικα­στι­κής διε­ρεύ­νη­σης. Εμείς ούτε ενό­χους κατα­σκευά­ζου­με ούτε για ενό­χους μιλά­με. Ούτε από εμάς ανα­κοι­νώ­θη­κε το παρα­μι­κρό», είπε ο υπουρ­γός Δικαιο­σύ­νης. Ο κ. Κοντο­νής είπε δε ότι μετά από εκεί­νη την επα­φή, για την οποία προ­φα­νώς έκρι­νε ότι πρέ­πει να δια­σταυ­ρώ­σει αυτά που του καταγ­γέλ­θη­καν, ουδε­μία άλλη επα­φή είχε.

Ενη­μέ­ρω­σε, ακό­μη, ότι διε­ξά­γε­ται έρευ­να για τα όσα έχουν καταγ­γελ­θεί από τον ισο­βί­τη και έχει ενερ­γο­ποι­η­θεί η δια­δι­κα­σία της δικα­στι­κής συν­δρο­μής προς ξένο κρά­τος. «Ο ισο­βί­της είχε ανα­φερ­θεί σε μεγά­λο οικο­νο­μι­κό παρά­γο­ντα του τόπου. Διε­τά­χθη έρευ­να σε όλα τα επί­πε­δα. Ενό­χους δεν κατα­σκευά­ζει κανείς. Μου κάνει εντύ­πω­ση όμως ότι στην παρού­σα χρο­νι­κή στιγ­μή, υπάρ­χει ένας ορυ­μα­γδός δημο­σιευ­μά­των από εφη­με­ρί­δες που φέρο­νται ότι ανή­κουν στο συγκε­κρι­μέ­νο εφο­πλι­στή και επι­χει­ρη­μα­τία, οι οποί­ες δημο­σιο­ποιούν όλα αυτά. Αλλά δεν δημο­σιο­ποιούν ούτε ένα στοι­χείο της συνέ­ντευ­ξης του ισο­βί­τη, στην οποία κατο­νό­μα­ζε, όχι μόνο πρό­σω­πα αλλά και δια­δρο­μές όλης αυτής της κατά­στα­σης για την έλευ­ση δύο και πλέ­ον τόνων ηρω­ϊ­νης στη χώρα. Μας ενδια­φέ­ρει να δού­με ποιος ήταν ο οργα­νω­τής όλης αυτής της κίνη­σης; Να δού­με αν αυτά που λέει ο ισο­βί­της έχουν βάση για τη δια­δρο­μή αυτού του εμπο­ρεύ­μα­τος θανά­του; Μας ενδια­φέ­ρει να δού­με τις συναλ­λα­γές και πως φτά­σα­με στο παρά πέντε να διο­χε­τευ­θούν στη χώρα 2,1 τόνοι ηρω­ϊ­νη;», είπε ο Σταύ­ρος Κοντο­νής.

«Εάν υπάρ­χουν ευθύ­νες για την εμπλο­κή του λιμε­νι­κού προ­α­να­κρι­τι­κού υπαλ­λή­λου που ασκού­σε καθή­κο­ντα σε μια άλλη φάση της δια­δι­κα­σί­ας, αυτές διε­ρευ­νώ­νται. Και αν πάλι υπήρ­ξαν άλλες, ήσσο­νος σημα­σί­ας, παρα­βιά­σεις του Κανο­νι­σμού λει­τουρ­γί­ας της φυλα­κής, ήδη έχω δώσει εντο­λή, να διε­ρευ­νη­θούν», είπε ο Σταύ­ρος Κοντο­νής και συνέ­χι­σε: «αλλά να κατη­γο­ρεί­ται ο υπουρ­γός Εθνι­κής ‘Αμυ­νας επει­δή προ­έ­τρε­ψε ισο­βί­τη να πει την αλή­θεια, αυτό με αφή­νει άναυ­δο. Εσείς αν είχα­τε αυτή τη δυνα­τό­τη­τα, τι θα του λέγα­τε; Μην μιλή­σεις ή πες όσα ξέρεις;».

Ανα­ρω­τή­θη­κε, ακό­μη, για­τί αυτό το «μονο­με­ρές» ενδια­φέ­ρον για το αν μίλη­σε ο Π. Καμ­μέ­νος με τον ισο­βί­τη και όχι για το τι του είπε. «Και για­τί δεν έχει επι­δει­χθεί ενδια­φέ­ρον για επτά νεκρούς μάρ­τυ­ρες τόσους μήνες για αυτή την υπό­θε­ση; Για­τί δεν έχει επι­δει­χθεί ενδια­φέ­ρον, γι΄αυτά που ενόρ­κως έχει πει ο συγκε­κρι­μέ­νος; Για­τί δεν έχει επι­δει­χθεί ενδια­φέ­ρον γι΄αυτά που είχε στη συνέ­ντευ­ξη που έδω­σε», είπε ο Στ. Κοντο­νής.

«Ο υπερ­βο­λι­κός αντι­πο­λι­τευ­τι­κός ζήλος και οι εμμο­νές ένα­ντι του κ. Καμ­μέ­νου, οδη­γούν κόμ­μα­τα βρί­σκουν πατή­μα­τα εκεί που επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα αισθά­νο­νται ότι βάλ­λο­νται! Μήπως θα πρέ­πει αξιό­τι­μοι κύριοι, επι­χει­ρη­μα­τί­ες και εφο­πλι­στές να είναι στο απυ­ρό­βλη­το του νόμου;», είπε ο υπουρ­γός Δικαιο­σύ­νης.

Νωρί­τε­ρα ο αντι­πρό­ε­δρος της ΝΔ είχε ζητή­σει απα­ντή­σεις από τον υπουρ­γό Δικαιο­σύ­νης.

Κατά την τοπο­θέ­τη­σή του ο Άδω­νις Γεωρ­γιά­δης ρώτη­σε τον Σταύ­ρο Κοντο­νή αν θεω­ρεί φυσιο­λο­γι­κό ένας υπουρ­γός να παίρ­νει τηλέ­φω­νο εισαγ­γε­λέα να την καθο­δη­γεί τι ώρα θα πάει και σε ποια φυλα­κή και αν είναι φυσιο­λο­γι­κό να παίρ­νει τηλέ­φω­νο ισο­βί­της για να συνεν­νο­εί­ται με τον υπουρ­γό ποια θα είναι η κατά­θε­σή του.

«Έχε­τε να μας υπο­δεί­ξε­τε μια παρό­μοια περί­πτω­ση κατά το παρελ­θόν; Ή η αγά­πη σας για την καρέ­κλα σάς κάνει να τα παρα­βλέ­πε­τε όλα ακό­μη και αυτού του τύπου τις συμπε­ρι­φο­ρές;» είπε προς τον κ. Κοντο­νή και συνέ­χι­σε: «Πώς τεκ­μη­ριώ­νε­ται η διά­κρι­ση των εξου­σιών όταν ο υπουρ­γός παρεμ­βαί­νει σε εν εξε­λί­ξει δικα­στι­κή δια­δι­κα­σία;».

Ο κ. Γεωρ­γιά­δης δεν παρέ­λει­ψε να χαρα­κτη­ρί­σει «δια­φο­ρε­τι­κή» τη συμπε­ρι­φο­ρά του Πανα­γιώ­τη Κου­ρου­μπλή τονί­ζο­ντας ότι «πήρε από­στα­ση από αυτή την ιστο­ρία». Εξέ­φρα­σε, παράλ­λη­λα,  την ελπί­δα να προ­χω­ρή­σει στην έρευ­να για τον λιμε­νι­κό υπάλ­λη­λο, ο οποί­ος -όπως ο ίδιος είπε- ήταν εκτός υπη­ρε­σί­ας και ακού­γε­ται να λέει: «Δεν με ενδια­φέ­ρει η ουσία, με ενδια­φέ­ρει να μη γίνει πρω­θυ­πουρ­γός ο Μητσο­τά­κης».

Ακό­μη κάλε­σε τον Στ. Κοντο­νή να απα­ντή­σει αν έχει ελέγ­ξει αν η εισαγ­γε­λέ­ας ήταν σε επα­φή με τον κ. Καμ­μέ­νο, πώς θα ελεγ­χθεί η πρά­ξη της πει­θαρ­χι­κά και τι ρόλο είχε ο λιμε­νι­κός υπάλ­λη­λος εκεί. Κατέ­λη­ξε δε λέγο­ντας: «Για να δού­με ποιος είναι ο Κοντο­νής, ή είναι η καρέ­κλα πάνω από όλα».

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας