Κουλτούρα και υποκουλτούρα

| upd 19 Νοεμβρίου 2017 22:16
1
36

Ο Σαίξ­πηρ έγρα­ψε ίσως τα σπου­δαιό­τε­ρα θεα­τρι­κά έργα στην ιστο­ρία της ανθρω­πό­τη­τας που οι σύγ­χρο­νοι ηθο­ποιοί δεν είναι σε θέση ούτε να δια­βά­σουν και να κατα­νο­ή­σουν …πόσο μάλ­λον να συγ­γρά­ψουν κάτι καλύ­τε­ρο από αυτά. Κι όμως, δεν χρη­σι­μο­ποί­η­σε ποτέ ανα­φο­ρές σε γεν­νη­τι­κά όργα­να ή στο σεξ.

Μέχρι σήμε­ρα οι ειδι­κοί ανα­ζη­τούν πίσω από κάποιες περί­ερ­γες φρά­σεις του Σαίξ­πηρ …ενδε­χό­με­νες ανα­φο­ρές ερω­τι­κού περιε­χο­μέ­νου. Ακό­μα κι έτσι πάλι δυσκο­λεύ­ε­ται κανείς να πιστέ­ψει ότι ο Σαίξ­πηρ …χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τη λέξη «πίτα» …υπο­νο­ού­σε το γυναι­κείο γεν­νη­τι­κό όργα­νο.

Στις μέρες μας ελλεί­ψει περιε­χο­μέ­νου …ο μόνος λόγος να πάει κανείς στο θέα­τρο είναι να δει τα βυζιά της Κοριν­θί­ου …ή το που­λί του Κιμού­λη.

Τόσο βαρε­τοί κι επι­φα­νεια­κοί όλοι τους …που ο μόνος τρό­πος να μην απο­κοι­μί­σουν τους θεα­τές είναι να τους δεί­ξουν τσό­ντα.

Στην πατρί­δα του Ευρι­πί­δη …οι Τέχνες είναι του επι­πέ­δου… «Όταν είσαι άντυ­τη …κάνε μου ανα­πά­ντη­τη»…

Πηγή: Ζού­γκλα

Πηγή: THE TOC
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας