Κούρτοβικ — Κουφοντίνας: Ή …όταν οι «αντιεξουσιαστές» εκπροσωπούνται από την εξουσία

0
79

Η Ιωάν­να Κούρ­το­βικ είναι στέ­λε­χος ενός κλα­σι­κού κόμ­μα­τος εξου­σί­ας …που λάτρε­ψαν οι Ευρω­παί­οι, το ΝΑΤΟ και οι ξένοι τοκο­γλύ­φοι. Ένα κόμ­μα που ΟΥΔΕΠΟΤΕ παρα­κο­λού­θη­σε η ΕΥΠ, η CIA και η Μοσάντ… Που ο «επα­να­στά­της» αρχη­γός του ουδέ­πο­τε στο­χο­ποι­ή­θη­κε από τους πλη­ρω­μέ­νους δολο­φό­νους του Κεφα­λαί­ου. Μαντέψ­τε το για­τί…

Ο ΣΥΡΙΖΑ απο­δε­δειγ­μέ­να είναι ένα κλα­σι­κό συστη­μι­κό κόμ­μα που υπο­γρά­φει τα Μνη­μό­νια δυο-δυο και ξεπου­λά­ει με άνε­ση τη δημό­σια περιου­σία. Ένα κόμ­μα που δεν είχε κανένα πρό­βλη­μα με τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους του ΝΑΤΟ, ούτε με τους ακρο­δε­ξιούς της κυβέρ­νη­σης της Ουκρα­νί­ας, ούτε με τον δολο­φό­νο Νετα­νιά­χου.

Συνή­γο­ρος του Κου­φο­ντί­να η Ιωάν­να Κούρ­το­βικ.

Είναι δυνα­τόν ένας πραγ­μα­τι­κός επα­να­στά­της …να εκπρο­σω­πεί­ται από στέ­λε­χος ενός συστη­μι­κού κόμ­μα­τος εξου­σί­ας …και να μην το θεω­ρεί …από­λυ­το ξεπε­σμό; Να μην τρέ­μει για τη ζωή του; Να είσαι αντιε­ξου­σια­στής και να σε εκπρο­σω­πεί η εξου­σία …δεν είναι τέλειο ως ανέκ­δο­το;

Φαντα­στεί­τε δηλα­δή επί Χού­ντας …ένας κατη­γο­ρού­με­νος αρι­στε­ρός να εκπρο­σω­πού­νταν από έναν χου­ντι­κό, στέ­λε­χος της κυβέρ­νη­σης των Συνταγ­μα­ταρ­χών.

Σε άλλη περί­πτω­ση η κυρία Κούρ­το­βικ του ΣΥΡΙΖΑ …τάχθη­κε υπέρ μίας κατά­λη­ψης… Αυτοί οι κατα­λη­ψί­ες …δεν ένιω­σαν ηλί­θιοι …όταν αντι­λή­φθη­καν ότι η ίδια η εξου­σία …στη­ρί­ζει την «επα­νά­στα­σή» τους;

Και γενι­κά όλοι αυτοί οι «αυθόρ­μη­τοι» τρο­μο­κρά­τες κι επα­να­στά­τες …δεν αισθά­νο­νται γελοί­οι όταν δέχο­νται τη στή­ρι­ξη …των εκα­τομ­μυ­ριού­χων «αντι­κα­πι­τα­λι­στών» και μεγα­λο-επεν­δυ­τών του ΣΥΡΙΖΑ;

Ο ΣΥΡΙΖΑ της Σκα­πα­νέ­ας ΑΕ, της Χαλυ­βουρ­γι­κής, της ΤτΕ και της Goldman Sachs …του Soros, της CIA και της Μοσάντ …είναι συνώ­νυ­μο της «επα­νά­στα­σης» …ή το καλύ­τε­ρο που­λέν των τοκο­γλύ­φων;

Δεν πρό­σε­ξαν αυτοί οι «αυθόρ­μη­τοι επα­να­στά­τες» ότι όλοι οι εφο­πλι­στές έσπρω­ξαν με πάθος τους «αντιε­ξου­σια­στές αντι­κα­πι­τα­λι­στές» του ΣΥΡΙΖΑ στην εξου­σία, δίνο­ντάς τους χιλιά­δες ώρες δωρε­άν τηλε­ο­πτι­κής προ­βο­λής;

Μπο­ρεί να μας απα­ντή­σει κανείς ΠΟΣΑ εκα­τομ­μύ­ρια κόστι­σε η τερά­στια προ­ε­κλο­γι­κή καμπά­νια της Δού­ρου στην Αθή­να και ποιος τα πλή­ρω­σε;

Υπάρ­χει έστω κι ένας σοβα­ρός πολί­της που θα έβα­ζε στην ίδια φρά­ση τις λέξεις «ΣΥΡΙΖΑ» και «Αρι­στε­ρά»;

Μήπως οι «τρο­μο­κρά­τες» κι οι «αντιε­ξου­σια­στές» δου­λεύ­ουν για τα ίδια ακρι­βώς αφε­ντι­κά για τα οποία δου­λεύ­ει και η εξου­σία;
Δεν υπάρ­χει άλλη εξή­γη­ση…
Ή αυτοί πρέ­πει να είναι πολύ ηλί­θιοι …ή εμείς.
Κι έχω βάσι­μες υπο­ψί­ες ότι αυτοί είναι πολύ έξυ­πνοι.

Πηγή: newpost.gr

Πηγή: iefimerida.gr

Πηγή: koutipandoras.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας