«Κουβέντα» για το Τσουμπουκλού το Υπουργείο Άμυνας

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
8

Χθες 7 Απρι­λί­ου και σήμε­ρα 8 Απρι­λί­ου 2017 το τουρ­κι­κό ωκε­α­νο­γρα­φι­κό πλοίο του τουρ­κι­κού πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού TCG Cubuklu Α 549 πραγ­μα­το­ποιού­σε “έρευ­νες” στο Αιγαίο και συγκε­κρι­μέ­να μετα­ξύ Χίου και Ικα­ρί­ας, μετα­ξύ Άη Στρά­τη — Λήμνου — Λέσβου και βορεί­ως των Ψαρών.

Η ερευ­νη­τι­κή απο­στο­λή του Τσου­μπου­κλού εξε­δώ­θη με την NAVTEX 381/17 από το τουρ­κι­κό πολε­μι­κό ναυ­τι­κό. Οι περιο­χές αυτές εμπί­πτουν στην ελλη­νι­κή υφα­λο­κρη­πί­δα και παρά το γεγο­νός ότι για “επι­στη­μο­νι­κές έρευ­νες” δεν απαι­τεί­ται τυπι­κά άδεια του παρά­κτιου κρά­τους, η Τουρ­κία μονο­με­ρώς εκδί­δει NAVTEX, διεκ­δι­κώ­ντας κυριαρ­χι­κές αρμο­διό­τη­τες στην καρ­διά του Αιγαί­ου.

Πηγή: Μανώ­λης Χατζη­σάβ­βας
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας