Κρατικός μηχανισμός και δημοσιογράφοι υποδέχτηκαν στα «τέσσερα» τον Νετανιάχου

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
4

Ήρθε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ο ψυχα­νώ­μα­λος εγκλη­μα­τί­ας Νετα­νιά­χου, το παι­δί των Rothschild… και οι ελλη­νό­φω­νοι πρά­κτο­ρες είχαν απα­νω­τούς οργα­σμούς… Η γλώσ­σα τους έφτα­σε σε πρω­το­φα­νή βάθη στον πάτο του Νετα­νιά­χου… Δια­βά­στε έχο­ντας ανά χεί­ρας και μία σακού­λα εμε­τού καλού κακού.

 

Πηγή: ethnos.gr
Πηγή: real.gr
Πηγή: kathimerini.gr

Ηταν πέραν πάσης αμφι­βο­λί­ας ο σταρ της τρι­με­ρούς συνά­ντη­σης της Θεσ­σα­λο­νί­κης, ο πρω­θυ­πουρ­γός του Ισρα­ήλ Μπέν­τζα­μιν Νετα­νιά­χου.

Κατ’ αρχάς έκα­νε, όχι με δική του ευθύ­νη, επί δύο μέρες μια ολό­κλη­ρη πόλη να δει­νο­πα­θή­σει από τα μέτρα ασφα­λεί­ας της αστυ­νο­μί­ας. Και για να μην αδι­κή­σου­με τις Αρχές, ο Νετα­νιά­χου απο­τε­λεί, ίσως περισ­σό­τε­ρο και από τον Τραμπ, έναν από τους κορυ­φαί­ους στό­χους της τρο­μο­κρα­τί­ας ανά τον πλα­νή­τη.

Η αλή­θεια είναι ότι όσοι τον παρα­κο­λου­θού­σα­με στην τηλε­ό­ρα­ση είχα­με την εικό­να ενός βλο­συ­ρού ηγέ­τη που βλέ­πει γύρω του μόνο εχθρούς, Αρα­βες και μη, δίχως να επι­τρέ­πει στον εαυ­τό του την πολυ­τέ­λεια να χαλα­ρώ­σει, έστω και για μια στιγ­μή. Οσοι όμως είχαν την ευκαι­ρία να μιλή­σουν μαζί του –και ήταν ελά­χι­στοι– αφού η προ­σω­πι­κή φρου­ρά του απο­τε­λού­με­νη από «αμού­στα­κα» παι­διά στην πλειο­νό­τη­τά τους δεν άφη­νε να τον πλη­σιά­σει, εκτός πρω­το­κόλ­λου, κου­νού­πι, εντυ­πω­σιά­στη­καν με την απλό­τη­τα και το χιού­μορ του.

Οι δημο­σιο­γρά­φοι που παρα­στή­κα­με, μια και δεν επι­τρά­πη­καν οι ερω­τή­σεις, στις δηλώ­σεις με τους κ. Αλέ­ξη Τσί­πρα και Νίκο Ανα­στα­σιά­δη, είδα­με έναν χαλα­ρό Νετα­νιά­χου να περι­μέ­νει με υπο­μο­νή στο βήμα τον Ελλη­να πρω­θυ­πουρ­γό που καθυ­στε­ρού­σε, προ­φα­νώς περι­μέ­νο­ντας νέα από το Eurogroup, και κάποια στιγ­μή να λέει χαρι­το­λο­γώ­ντας, «ας ανέ­βει κάποιος από κάτω (σ.σ. το ακρο­α­τή­ριο) να αντι­κα­τα­στή­σει τον Αλέ­ξη». Και όταν πήρε τον λόγο, τελευ­ταί­ος, δεν χρειά­στη­καν παρά λίγες λέξεις για να πει ένα σωρό σοβα­ρά πράγ­μα­τα, επι­βε­βαιώ­νο­ντας αυτό που πολ­λοί λένε, ότι πρό­κει­ται για έναν, όχι μόνο διο­ρα­τι­κό ηγέ­τη αλλά και δει­νό ρήτο­ρα.

Ο Κεφα­λο­νί­της Σάκης Βου­τός, που του παρέ­δω­σε το ευχα­ρι­στή­ριο γράμ­μα για τη βοή­θεια του ισραη­λι­νού πολε­μι­κού ναυ­τι­κού στους σει­σμό­πλη­κτους κατοί­κους του νησιού που κατε­δα­φί­στη­κε στις 12 Αυγού­στου του 1953, προ­κα­λώ­ντας τον θάνα­το πεντα­κο­σί­ων ανθρώ­πων, είχε να λέει για τη συγκί­νη­ση και τον θερ­μό χαι­ρε­τι­σμό με τον οποίο τον δέχθη­κε.

Το ίδιο και ο Γιάν­νης Μπου­τά­ρης, που ως δήμαρ­χος της πόλης αγνό­η­σε το πρω­τό­κολ­λο στην τελε­τή των εγκαι­νί­ων και αφού χαι­ρέ­τι­σε τον Νετα­νιά­χου και φωτο­γρα­φή­θη­κε με τους δύο πρω­θυ­πουρ­γούς, συνο­μί­λη­σε για λίγο μαζί του και τον βρή­κε «ανέλ­πι­στα ανθρώ­πι­νο».

Αυτή η τρι­με­ρής Ελλά­δας — Κύπρου — Ισρα­ήλ έγι­νε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ειδι­κά για τον Νετα­νιά­χου και το δήλω­σε ο ίδιος λίγο προ­τού επι­βι­βα­στεί στο αερο­δρό­μιο του Τελ Αβίβ, στο αερο­σκά­φος που πιλο­τά­ρι­σε μια νεα­ρή υπε­ρορ­θό­δο­ξη Εβραία.

«Φέτος, η σύνο­δος κορυ­φής θα διε­ξα­χθεί στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και υπάρ­χει λόγος γι’ αυτό. Ο πρω­θυ­πουρ­γός της Ελλά­δας και εγώ, μαζί με εκπρό­σω­πο της γερ­μα­νι­κής κυβέρ­νη­σης πρό­κει­ται να συμ­με­τά­σχου­με στα απο­κα­λυ­πτή­ρια ανα­μνη­στι­κής πλά­κας για την έναρ­ξη της ανέ­γερ­σης μου­σεί­ου στη μνή­μη των Εβραί­ων της Ελλά­δας και της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Η γερ­μα­νι­κή κυβέρ­νη­ση συνει­σφέ­ρει σε μεγά­λο βαθ­μό στην υλο­ποί­η­ση αυτού του έργου».

Για το ότι η επι­μο­νή της ελλη­νι­κής πλευ­ράς στην τυπο­λα­τρία του πρω­το­κόλ­λου οδή­γη­σε τον Γερ­μα­νό υφυ­πουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών, Μίκα­ελ Ροτ, να ματαιώ­σει την παρα­μο­νή της τελε­τής το ταξί­δι του στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, ήταν κάτι για το οποίο η ισραη­λι­νή πλευ­ρά ουδε­μία ευθύ­νη έφε­ρε.

Οπως ήταν φυσι­κό, τον περισ­σό­τε­ρο εκτός τρι­με­ρούς χρό­νο του ο Νετα­νιά­χου τον αφιέ­ρω­σε στον πρό­ε­δρο της Ισραη­λι­τι­κής Κοι­νό­τη­τας Θεσ­σα­λο­νί­κης Ντα­βίντ Σαλ­τιέλ, με τον οποίο έκα­ναν και μια μικρή «μπα­ρό­τσαρ­κα» στον χώρο του λιμα­νιού, όπου σε γνω­στό νεα­νι­κό στέ­κι έφα­γε ένα σάντουιτς με σολο­μό και βέβαια ενδια­φέρ­θη­κε για τον εβραϊ­σμό της πόλης.

Επι­σκέ­ψεις

Οι μνή­μες πήγαν πίσω και βέβαια κου­βέ­ντια­σαν και για τις επι­σκέ­ψεις Ισραη­λι­νών ηγε­τών στη δεύ­τε­ρη Ιερου­σα­λήμ των Εβραί­ων. Ηταν ένα μυθι­κό για το εβραϊ­κό έθνος πρό­σω­πο ο Ντα­βίντ Μπεν Γκου­ριόν, πρώ­τος πρω­θυ­πουρ­γός του κρά­τους του Ισρα­ήλ (1948), που στη δεκα­ε­τία του ’30, ως απλός Εβραί­ος εγκα­τα­στά­θη­κε για τρία χρό­νια στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, προ­κει­μέ­νου να μελε­τή­σει τη δομή, οργά­νω­ση και λει­τουρ­γία της ανθού­σας τότε εβραϊ­κής κοι­νό­τη­τας, ώστε αργό­τε­ρα να θέσει τις βάσεις του ευρι­σκό­με­νου ακό­μα σε επί­πε­δο ονεί­ρου, κρά­τους του Ισρα­ήλ. Το 2008 θα επι­σκε­φθεί την πόλη ο πρό­ε­δρος Σιμόν Πέρες και για πρώ­τη φορά προ­χθές ως πρω­θυ­πουρ­γός ο Μπέν­τζα­μιν Νετα­νιά­χου.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας