Κύμη: Στα δικαστήρια νυν & πρώην δήμαρχος για έλλειμμα 2,5 εκατ.

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
4

Για να κατα­λά­βου­με πως λει­τουρ­γεί ακό­μα αυτή η χώρα με τους μαφιό­ζους που τα κόμ­μα­τα σπρώ­χνουν στην εξου­σία. Δεί­τε τι εντό­πι­σε οικο­νο­μι­κός έλεγ­χος σ’ έναν μικρό επαρ­χια­κό Δήμο.

 

Και βέβαια οι Δήμοι συχνά παρα­νο­μούν για να μπο­ρέ­σουν να λει­τουρ­γή­σουν παρά την γρα­φειο­κρα­τεία που μπλο­κά­ρει τα πάντα… αλλά πολ­λές φορές η κομ­μα­τι­κή κάλυ­ψη και η προ­στα­σία που χαί­ρουν από τη Δικαιο­σύ­νη όσοι μαζεύ­ουν τις ψήφους για λογα­ρια­σμό των συστη­μι­κών κομ­μά­των … δίνουν την άνε­ση σε πολ­λούς πολιτικούς να κάνουν ό,τι τους κατέ­βει …με τα δικά μας λεφτά.

Στα χέρια του Εισαγ­γε­λέα Χαλ­κί­δας, βρί­σκε­ται το πόρι­σμα που συνέ­τα­ξαν οι επι­θε­ω­ρη­τές του υπουρ­γεί­ου Οικο­νο­μι­κών που «ξεσκό­νι­σαν» τις οικο­νο­μι­κές συναλ­λα­γές για την τριε­τία 2011–2014, της απερ­χό­με­νης δημο­τι­κής αρχής, έπει­τα και από καταγ­γε­λία του δημάρ­χου Κύμης – Αλι­βε­ρί­ου, Θανά­ση Μπου­ρα­ντά.

Σύμ­φω­να με τον νυν δήμαρ­χο, ο πρώ­ην δήμαρ­χος Δημή­τρης Θωμάς είναι αντι­μέ­τω­πος με κατη­γο­ρί­ες κακουρ­γη­μα­τι­κού χαρα­κτή­ρα αφού βρέ­θη­κε έλλειμ­μα 2,5 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ.

Ο έλεγ­χος είχε ξεκι­νή­σει τον Οκτώ­βριο του 2015 μετά από εισαγ­γε­λι­κή παρέμ­βα­ση που προ­κά­λε­σε η καταγ­γε­λία του δημάρ­χου Θανά­ση Μπου­ρα­ντά για οικο­νο­μι­κή κακο­δια­χεί­ρι­ση της προη­γού­με­νης δημο­τι­κής αρχής.

Από τον έλεγ­χο και σύμ­φω­να με όσα ανα­φέ­ρο­νται στο πολυ­σέ­λι­δο πόρι­σμα του εντε­ταλ­μέ­νου οικο­νο­μι­κού επι­θε­ω­ρη­τή που διε­νήρ­γη­σε τον δια­χει­ρι­στι­κό έλεγ­χο επι­ση­μαί­νο­νται: «ανυ­παρ­ξία προ­ϋ­πο­λο­γι­σμών-ισο­λο­γι­σμών, απο­λο­γι­σμών, μη τήρη­ση λογι­στι­κών βιβλί­ων και βιβλί­ων πρα­κτι­κών, δαπά­νες έξω από το πνεύ­μα της συνε­τής δια­χεί­ρι­σης, δαπά­νες χωρίς εφαρ­μο­γή της λογι­στι­κής τάξης, δαπά­νες χωρίς εγκε­κρι­μέ­νες πιστώ­σεις, πλη­ρω­μές χωρίς τα νόμι­μα εγκρι­τι­κά παρα­στα­τι­κά, πλη­ρω­μές με κατά συρ­ροή διπλές εντο­λές σε υπαλ­λή­λους, πολι­τι­κό προ­σω­πι­κό σε ρόλο ταμία, εντάλ­μα­τα πλη­ρω­μών χωρίς θεώ­ρη­ση από Επί­τρο­πο, εντάλ­μα­τα πλη­ρω­μών για άλλο λόγο απ’ τον γρα­φό­με­νο, πλη­ρω­μές με λαβό­ντες άσχε­τους με την αιτία πλη­ρω­μής, πλη­ρω­μές άλλων ποσών στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα από τα ανα­γρα­φό­με­να, έργα χωρίς εργο­λά­βους, μηχα­νή­μα­τα και προ­μή­θειες, έργα και προ­μή­θειες που δεν έγι­ναν ποτέ, φαι­νο­με­νι­κές πλη­ρω­μές αυτών των έργων ή προ­μη­θειών που δεν έγι­ναν ποτέ, επι­βε­βαιω­μέ­να εικο­νι­κά τιμο­λό­για, ψευ­δείς βεβαιώ­σεις και άλλα.

Το πόρι­σμα του οικο­νο­μι­κού επι­θε­ω­ρη­τή περι­γρά­φει απι­στία στην υπη­ρε­σία, κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση και κατά συρ­ροή, με μεγά­λη ζημιά της περιου­σί­ας του Δήμου από αυτούς που είχαν την επι­μέ­λεια και δια­χεί­ρι­σή της, κακουρ­γη­μα­τι­κού χαρα­κτή­ρα, λόγω του ύψους του ποσού.

Το πόρι­σμα του οικο­νο­μι­κού επι­θε­ω­ρη­τή ακο­λου­θούν απο­φά­σεις του Ελεγ­κτι­κού Συνε­δρί­ου για κατα­λο­γι­σμό των δαπα­νών και πλη­ρω­μών που έχουν κρι­θεί ως ανοί­κειες, συνο­λι­κού ύψους 2.575.310,39 ευρώ, με υπό­λο­γους τους υπευ­θύ­νους αυτής της ζημιάς που φέρε­ται να έχει προ­κλη­θεί στον Δήμο και που κατα­γρά­φε­ται ως έλλειμ­μα για το Δήμο.

Τι απά­ντη­σε ο Δ. Θωμάς

Ο πρώ­ην δήμαρ­χος Κύμης Δημή­τρης Θωμάς έδω­σε απά­ντη­ση στην aftodioikisi.gr.

Τόνι­σε πως ο ένας εκ των συνερ­γα­τών του που αντι­με­τώ­πι­σε την κατη­γο­ρία της απι­στί­ας εις βάρος της δημο­τι­κής περιου­σί­ας, με βάση τις δια­πι­στώ­σεις του πορί­σμα­τος, αθω­ώ­θη­κε. Ο κ. Θωμάς εξή­γη­σε επί­σης ότι στο Δήμο δεν λεί­πει ούτε ένα ευρώ ενώ επι­σή­μα­νε: «Το πόρι­σμα δια­πι­στώ­νει τυπι­κές παρεκ­κλί­σεις που στην ελλη­νι­κή γρα­φειο­κρα­τία μερι­κές φορές είναι απα­ραί­τη­τες για να λει­τουρ­γεί εύρυθ­μα ο Δήμος και να εξυ­πη­ρε­τεί­ται το συμ­φέ­ρον των δημο­τών».

Ανα­λυ­τι­κά σε ανα­κοί­νω­σή του επι­ση­μαί­νει τα εξής:

Το Μονο­με­λές Πλημ­με­λειο­δι­κείο της Χαλ­κί­δας κατέρ­ρι­ψε με την από­φα­σή του τις συκο­φα­ντί­ες των σκευω­ρών. 

Ο πρώ­ην Πρό­ε­δρος του Νομι­κού Προ­σώ­που Πολι­τι­σμού και Δημο­τι­κός Σύμ­βου­λος στο  Δήμο Κύμης- Αλι­βε­ρί­ου Βασί­λης Ντό­βο­λης αντι­με­τώ­πι­σε την κατη­γο­ρία της απι­στί­ας εις βάρος της δημο­τι­κής περιου­σί­ας, με βάση τις δια­πι­στώ­σεις του Πορί­σμα­τος για παρά­τυ­πες πλη­ρω­μές. 

Την κατη­γο­ρία ενα­ντί­ον του υπο­στή­ρι­ξε με σθέ­νος δικη­γό­ρος διο­ρι­σμέ­νος από τον Δήμο Κύμης- Αλι­βε­ρί­ου, επι­διώ­κο­ντας την κατα­δί­κη του.

Το δικα­στή­ριο δεν δέχθη­κε την κατη­γο­ρία, δεν δέχθη­κε ότι ζημιώ­θη­κε ο Δήμος, ούτε δέχθη­κε ότι οι δια­πι­στώ­σεις του Πορί­σμα­τος ευστα­θούν και αθώ­ω­σε τον Βασί­λη Ντό­βο­λη.

Η από­φα­ση αυτή, σε συνέ­χεια προη­γού­με­νων απο­φά­σε­ων των Εισαγ­γε­λέ­ων Χαλ­κί­δας που έκρι­ναν αβά­σι­μες τις καταγ­γε­λί­ες Μπου­ρα­ντά, είναι η αρχή του τέλους για κάθε συζή­τη­ση που έχει στη­θεί εκ του πονη­ρού τις τελευ­ταί­ες μέρες για να δημιουρ­γή­σει εύκο­λες εντυ­πώ­σεις που δεν αντα­πο­κρί­νο­νται στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. 

Μπαί­νει ένα τέλος στη συκο­φα­ντία. 

Επα­να­λαμ­βά­νου­με ότι από τα ταμεία του Δήμου δεν λεί­πει ούτε δεκά­ρα. 

Το πόρι­σμα δια­πι­στώ­νει τυπι­κές παρεκ­κλί­σεις που στην ελλη­νι­κή γρα­φειο­κρα­τία μερι­κές φορές είναι απα­ραί­τη­τες για να λει­τουρ­γεί εύρυθ­μα ο Δήμος και να εξυ­πη­ρε­τεί­ται το συμ­φέ­ρον των δημο­τών. 

Νωρί­τε­ρα σήμε­ρα είχε προη­γη­θεί εκτε­τα­μέ­νη ανα­πα­ρα­γω­γή μυθευ­μά­των.

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΟΜΩΣ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ. Η ΣΚΕΥΩΡΙΑ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ!”

Πηγή: aftodioikisi.gr

 

 

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας