Κυνική ομολογία: Όλα τα κάναμε για να σώσουμε τους τοκογλύφους

1
96

Αφού μας έδε­σαν χει­ρο­πό­δα­ρα, αφού μας πήραν τα πάντα και υπο­θή­κευ­σαν το μέλ­λον των επό­με­νων γενε­ών χωρίς καμία δυνα­τό­τη­τα δια­φυ­γής και γνω­ρί­ζο­ντας ότι οι πολι­τι­κοί ως υπη­ρέ­τες των τοκο­γλύ­φων δεν θα υπο­στούν καμία συνέ­πεια για το έγκλη­μα αυτό… με το ίδιο κυνι­κό και σαδι­στι­κό στυλ που νομο­θε­τού­σαν …ομο­λο­γούν τώρα για ποιούς εργά­στη­καν και ποιους έσω­σαν κατα­στρέ­φο­ντας τους μισούς Έλλη­νες.

Σώθη­καν οι τοκο­γλύ­φοι με την ακα­τά­παυ­στη ψήφι­ση νόμων εξα­θλί­ω­σης των ψηφο­φό­ρων …τους οποί­ους υπο­τί­θε­ται εκπρο­σω­πού­σαν οι πολι­τι­κοί.

Τα Μνη­μό­νια χιλιά­δων σελί­δων, τους χιλιά­δες νόμους υφαρ­πα­γής της περιου­σί­ας που με το στα­νιό περ­νού­σαν στη Βου­λή για 7 συνε­χό­με­να χρό­νια… μας τα παρου­σιά­ζουν ως ένα …στιγ­μιαίο λάθος.

Κάθε τόσο οι υπη­ρέ­τριες των τοκο­γλύ­φων ομο­λο­γούν δήθεν ότι έκα­ναν λάθος, εντε­λώς υπο­κρι­τι­κά και σκό­πι­μα, για να ανα­πτε­ρώ­σουν τις ελπί­δες των πολι­τών προ­ε­κλο­γι­κά, ώστε να ψηφί­σουν κόμ­μα­τα των τοκο­γλύ­φων και να συνε­χί­σει η αφαί­μα­ξη απρό­σκο­πτα.

Όπως όταν οι υπη­ρέ­τριες των τοκο­γλύ­φων στο ΝΑΤΟ ισο­πε­δώ­νουν απρό­κλη­τα μία χώρα με εντε­λώς αβά­σι­μα επι­χει­ρή­μα­τα και μετά μιλούν για δήθεν λαν­θα­σμέ­νη εκτί­μη­ση …ενώ ο πραγ­μα­τι­κός τους σκο­πός επι­τυγ­χά­νε­ται στο 100%.

Πηγή: Τα Νέα
Πηγή: Newsbomb
Πηγή: Newsbeast
Πηγή: Newspost
Πηγή: The Pressroom
Πηγή: iefimerida
Πηγή: Newsbeast
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας