Η κυριαρχία του Κανένα στις δημοσκοπήσεις θα φέρει την ανατροπή;

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
5

Μετά τις πολ­λα­πλές απο­τυ­χί­ες των εται­ριών δημο­σκο­πή­σε­ων να προ­βλέ­ψουν το απο­τέ­λε­σμα των τελευ­ταί­ων εκλο­γι­κών ανα­με­τρή­σε­ων, τους τελευ­ταί­ους μήνες κυρί­ως δίνω βάση σε δευ­τε­ρεύ­ο­ντα ποιο­τι­κά ευρή­μα­τα των δια­φό­ρων μετρή­σε­ων.

Τον τελευ­ταίο και­ρό, παρα­τη­ρώ ότι σε όλες μα όλες τις έρευ­νες στο ερώ­τη­μα για την καταλ­λη­λό­τη­τα του πρω­θυ­πουρ­γού κυριαρ­χεί ο…Κανένας. Η χθε­σι­νή έρευ­να του Πανε­πι­στη­μί­ου Μακε­δο­νί­ας είναι κάτι παρα­πά­νω από ενδει­κτι­κή: ο Κανέ­νας συγκε­ντρώ­νει σχε­δόν το ίδιο ποσο­στό αθροι­στι­κά με τον Αλέ­ξη Τσί­πρα και τον Κυριά­κο Μητσο­τά­κη.

Η κυριαρ­χία του Κανέ­να ίσως δεί­χνει κάτι από τα παρα­κά­τω:

α) Ότι η παραί­τη­ση της κοι­νω­νί­ας είναι πάρα πολύ μεγά­λη κι αυτό ίσως εκτι­νά­ξει την απο­χή σε πρω­το­φα­νή επί­πε­δα.

β) Ότι ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης θα είναι ο νικη­τής των επό­με­νων εκλο­γών αλλά με τρό­πο «συστη­μι­κό», δηλα­δή όπως κάθε άλλος αρχη­γός της Αξιω­μα­τι­κής Αντι­πο­λί­τευ­σης. Δεν μοιά­ζει να δημιουρ­γεί κάποιο ιδιαί­τε­ρο ρεύ­μα υπέρ του, μοιά­ζει το ταβά­νι του να έιναι περί­που στο 31%-34% του εκλο­γι­κού σώμα­τος.

γ) Ο Αλέ­ξης Τσί­πρας πεί­θει πλέ­ον μόνο ένα πολύ στε­νό κομ­μα­τι­κό ακρο­α­τή­ριο του ΣΥΡΙΖΑ, ίσως μόνο τις ομά­δες συμ­φε­ρό­ντων που η κυβέρ­νη­ση του με νύχια και με δόντια προ­στα­τεύ­ει (δημό­σιοι υπάλ­λη­λοι κ.α).

δ) Υπάρ­χουν οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις για τη γέν­νη­ση κάποιου «ανα­τρε­πτι­κού» πολι­τι­κού φαι­νο­μέ­νου που θα τινά­ξει τα μίζε­ρα νερά του πολι­τι­κού συστή­μα­τος. Ας ελπί­σου­με ότι κάτι τέτοιο θα συμ­βεί. Βέβαια κάτι τέτοιο απο­τε­λεί «δίκο­πο μαχαί­ρι», εφό­σον θα πρέ­πει να έχου­με πάντα κατά νου, ότι το σύστη­μα φρο­ντί­ζει να δημιουρ­γεί τέτοιου είδους «φαι­νό­με­να», ώστε να κατευ­θύ­νει το εκλο­γι­κό σώμα όπου εκεί­νο επι­θυ­μεί…

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας